Hvad er typisk årsag til skimmelsvamp i nye boliger?

Skimmelsvampevækst opstår både i nye og gamle bygninger. Årsagen til at den opstår, kan være meget forskellig. Men fælles for et hvert angreb af skimmelsvamp er, at de nødvendige vækstbetingelser skal være til stede, for at svampen kan gro.

Skimmelsvamp forekommer stort set overalt, både betydelige og ubetydelige mængder og trives bedst under temperaturforhold på 20-30 grader. For at den kan gro, skal der først og fremmest være fugt og næring til stede. Næringen består af de organiske materialer, som fx kan være at finde i de byggematerialer, som anvendes til opførelsen af bygningen, mens fugten som regel bliver tilført under selve opførelsen.

Hvordan undgår du skimmelsvamp i boligen?

Det er utænkeligt, at skimmelsvamp i ubetydelige mængder vil kunne undgås. Men en større forekomst af skimmelsvamp kan du selv gøre en del for at forebygge:

  • Sørg for at opbevare byggematerialer korrekt under opførelsen af byggeriet.
  • Tildæk åbne konstruktioner under byggeprocessen, så du beskytter dem mod fugt.
  • Sørg for ordentlig ventilation af bygningen.
  • Sørg for varme i bygningen, når den er ’lukket’ med tag og vinduer.

Hvordan beskytter du materialer på byggepladsen mod skimmelsvamp?

Skimmelsvamp sætter sig primært på organiske materialer. De materialer, der især skal beskyttes, er organiske materialer som træ. Men også det lag pap, der er på begge sider af en gipsplade, er udsat.
Hvis den relative luftfugtighed er meget høj (95 procent), kan svampen også angribe uorganiske materialer som mursten og beton.

Ved nybyggeri er det vigtigt, at byggematerialer, opbevares korrekt.

Skimmelsvamp findes naturligt i det øverste jordlag, så byggematerialer må ikke opbevares direkte på jorden. Opbevares materialerne udendørs er det desuden vigtigt, at de er ordentligt tildækket.

Materialerne opbevares bedst i et telt eller i et skur. Men selv i et skur med betongulv bør materialerne ikke ligge direkte på gulvet, men skal hæves en smule. Lægger du dem fx på lægter el.lign., er det muligt for luften at cirkulere luft under materialerne. På den måde undgår du, at de suger fugt fra underlaget.

Hvis byggematerialerne bliver våde, vil der være behov for at tørre dem inden brug. Er materialerne hårdt ramt af fugt, bør du overveje at bortskaffe dem og anskaffe nye.

For eksempel spær, der er blevet fugtige efter at have ligget på eller i nærheden af den fugtige jord, har en forøget risiko for at blive angrebet af skimmelsvamp, når de bygges ind i tagkonstruktionen. Risikoen er især stor, hvis udluftningen på det færdigbyggede loftet ikke er tilstrækkelig – især hvis isoleringen ligger helt op ad taget i stedet for at ligge 5 cm fra tagets underside. Det er dog værd at bemærke, at skimmelsvamp ikke er trænedbrydende og derfor ikke skader selve materialet.

Gipsvægge, som ikke har været dækket til, bliver hurtigt fugtige. Pladerne tager skade af fugten og buler op, hvilket på kort tid kan give grobund for skimmelsvamp.

Hvordan forebygger du skimmelsvamp, mens bygningen bliver opført?

Da fugt er en betingelse for, at skimmelsvampen overhovedet opstår og kan vokse, er det først og fremmest vigtigt at beskytte bygningen mod regn og sne, mens den er under opførelse.

Inden konstruktionerne bliver lukket, er de særligt følsomme. Bliver der lukket for en konstruktion, som er fugtig, vil du kunne risikere, at skimmelsvampen vokser inde i selve konstruktionen, hvilket du ofte først vil opdage noget tid efter byggeprocessen er afsluttet.

Sørg for at byggeriet er overdækket med presenninger, et telt eller et stillads med tag over, så fugt ikke kan trænge ind i konstruktionerne. Anvendes der presenninger bør det jævnligt kontrolleres, at der ikke kan trænge vand ind langs kanterne og de steder, hvor presenningerne lapper over hinanden. Under alle omstændigheder skal overdækningen fastgøres så forsvarligt, at den ikke kan blæse af.

Er der fx kommet regnvand ned i isoleringen på et loft, der endnu ikke har fået færdiglagt tag, forsvinder vandet ikke af sig selv. Isoleringen skal skiftes, da vandet i gennemvåd mineraluld ikke kan komme væk. Selvom udluftningen af loftkonstruktionen ville være tilstrækkelig under normale omstændigheder, vil så store mængder vand ikke kunne ventileres bort. Desuden vil isoleringsevnen ikke være den samme efter vandskaden.

I alt nybyggeri er der behov for en dampspærrer i loftskonstruktionen, som skal sikre, at den fugtige luft  inde i boligen ikke kommer ud i loftkonstruktionen. Dampspærre, som er tykt plastik, skal være helt tæt. Men det betyder også, at hvis isoleringen over dampspærren er blevet våd pga. regn eller sne, vil den have meget svært ved at tørre, da dampspærren vil stoppe for, at vandet kan komme ud.

Er præfabrikerede elementer bedre beskyttet mod skimmelsvamp?

I udgangspunktet, ja.

Præfabrikerede bygninger sælges ofte på, at det er tørt byggeri, fordi de elementer, bygningerne består af, bliver produceret i en fabrikshal. Det giver en fordel, fordi der er større sikkerhed for, at elementerne er tørre, når de forlader fabrikken.

Selvom der anvendes præfabrikerede elementer, er det stadig vigtigt at elementerne er dækket till, indtil de er monteret under tag. Bliver elementerne monteret i styrtende regnvejr uden at blive beskyttet, vil der være tilsvarende problemer som ved traditionelt nybyggeri.

Hvilke forholdsregler mod skimmelsvamp skal der tages ved muret byggeri?

I muret byggeri er der et naturligt fugtindhold, bl.a. fra det vand, der er i mørtlen i fugerne mellem murstenene og i betonen i gulvkonstruktionen (terrændæk). Det er vigtigt, at bygningen tørrer tilstrækkeligt, inden der kommer fugtfølsomme (organiske) materialer ind i den. Normalt vil det kunne gøres ved at lukke bygningen med tag og vinduer og sætte varme på. Varmen vil hjælpe med udtørringsprocessen. 

Hvordan undgår du, at der kommer fugt i det færdige byggeri?

Nye boliger er som regel forholdsvis tætte. Derfor er det vigtigt, at der bliver luftet godt ud, hvis du vil undgå, at den fugt, som boligens beboere producerer, danner grobund for skimmelsvampevækst. Hvis bygningen har et ventilationsanlæg med varmegenvinding, er behovet for udluftning ikke så stort og kan i nogle tilfælde helt udelades, da luften udskiftes hele tiden via anlægget.

Der er også vigtigt, at temperaturen i samtlige rum i huset er ens, da varm og fugtig luft fra et varmt rum kan kondensere på kolde overflader i et koldt rum. Det er især vigtigt, hvis du har badeværelse i forbindelse med soveværelset. Sørg for at lukke døren mellem badeværelse og soveværelse, når du tager bad.

Når du lufter ud i badeværelset, efter et bad, er det en rigtig god idé også at åbne vinduet 5-10 minutter med døren til soveværelset lukket.

Er badeværelset placeret lige ved siden af en uisoleret eller utæt loftslem, er det vigtigt at lukke badeværelsesdøren helt til imens og lige efter, du har været i bad. Det skyldes, at dampen vil danne kondens på loftlemmens kolde overflade og give mulighed for skimmelsvampevækst. Er loftlemmen ikke helt tæt, kan den fugtmættede luft trænge op i tagrummet og danne dug på overfladerne, hvilket kan give skimmelvækst.