Hvilken funktion har sokkelriste?

Sokkelriste ses især i ældre huse, hvor der er krybekælder, eller hvor der er et hulrum under gulvbelægningen. Her sidder de placeret i soklen, som er den nederste del af ydervæggen på et hus.

Sokkelriste har den praktiske funktion, at de sørger for den nødvendige ventilation af krybekældre og andre former for ventilerede gulvkonstruktioner, hvor der er hulrum under gulvbrædderne. Det forebygger, at den kondens der kan dannes på bagsiden af gulvbelægningen, eller at den fugt der trænger op nedefra, bliver ventileret bort.

I nyere huse bruger man ikke sokkelriste, da man byggeteknisk i dag udfører gulvkonstruktioner helt anderledes med et kapillarbrydende lag samt isolering i konstruktionen. 
Imidlertid kan sokkelriste også skabe problemer ved skybrud eller vedvarende regn.

Det er ikke ualmindeligt, at sokkelristene i ældre huse sidder for lavt i forhold til terrænet. Det skyldes som regel, at terrænet gennem tiden er blevet forhøjet - fx som følge af etablering af en ny terrasse eller nye sten i indkørslen. Resultatet er, at regnvandet løber ind i krybekælderen. Her kan det skabe problemer med skimmelsvamp, råd og svamp i trækonstruktionerne og endda underminere de punktfundamenter, der bærer gulvet. 

Hvornår er sokkelristene placeret korrekt?

Som udgangspunkt bør en sokkel være minimum 15 cm høj og underkanten af sokkelristene bør være placeret 8-10 cm over terræn, hvis du vil undgå, at der kommer vand ind gennem dem.

De enkelte sokkelriste bør desuden have et areal på ca. 150 cm2 og være jævnt fordelt rundt om huset. Der skal helst være en rist ved hvert hjørne på huset. 

Vær OBS på, at trægulve og andre gulvkonstruktioner i træ bør ventileres grundigt. Har du trægulv bør der maksimalt være en afsatnd på 6 meter mellem de enkelte riste. 

Hvordan undgår du, at regnvand løber ind gennem sokkelriste?

Sidder sokkelristene for lavt, er der flere måder at forebygge vandindtrængning.
Du kan i nogle tilfælde vælge at flytte sokkelristene eller sænke terrænet omkring huset. Disse løsninger er dog ikke altid optimale, men der findes heldigvis alternativer.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at krybekælderen forbliver ventileret, så du sikrer, at fugten bliver ventileret bort. Mange fristes fx til at lukke for ventilationsristene om vinteren for at undgå kulde fra gulvet, men det er en rigtig dårlig idé. Du må aldrig lukke ristene til uden at sikre, at der er den nødvendige ventilation på anden vis.

Sænkning af terrænet 

Det kræver end del arbejde at sænke terrænet rundt om huset, da der skal fjernes en del jord. En forudsætning for, at du kan sænke terrænet, er, at der skal være fald væk fra boligen de nærmeste tre meter, så vandet ikke samler sig langs soklen.

Etablering af stenlag

Et stenlag kan afhjælpe, at vandet stiger så meget, at det løber ind gennem sokkelristende og kan være en løsning, hvis det ikke er muligt at sænke terrænet. Fordelen ved løsningen er, at du mindsker vandstænk på facaden, når det regner, da vandet ikke samles tæt på facaden. 
Grav en rende med 50-60 centimeters dybde og en bredde på 30-40 cm, og fyld den med sten. 

Etablering af vandrende

En vandrende langs huset, sørger for, at overfladevandet hurtigt ledes bort – fx til et regnvandsbed eller et afløb. Her skal du sørge for, at vandrenden har det rigtige fald væk fra huset, og at vandrenden er fri for snavs, der kan forhindre vandet i at løbe væk. 

Etablering af svanehalse 

Hvis de eksisterende sokkelriste ligger delvist eller helt under terræn, bør du lukke ristene helt af og i stedet etablere udluftning via svanehalse. Svanehalse består af galvaniserede jernrør med en rist i toppen. 

Hvad kan du ellers gøre for at forhindre regnvand i at løbe gennem sokkelriste?

Den mest omfattende - men også mest effektive løsning er at ændre hele krybekælderkonstruktionen til en terrændækskonstruktion. Det kræver udgravning og efterfølgende opbygning af en helt ny gulvkonstruktion, der lever op til det gældende bygningsreglement i forhold til komfort- og isoleringskrav. 

Fordelen ved denne løsning er, at du får isoleret gulvkonstruktionen på samme tid, og den vil typisk være oplagt, hvis du overvejer at få etableret gulvvarme og skifte gulvbelægning. Ved at isolere gulvet, opnår du bedre komfort i boligen. 

At ændre en krybekælderkonstruktion til en terrændækskonstruktion er dog ikke nogen simpel eller billig løsning og kræver til hver en tid, at du har en byggesagkyndig med på råd. 

Inden du går i gang, bør du derfor overveje, om det nu også er den rigtige løsning, da de mere simple og billigere løsninger i mange tilfælde kan være ganske glimrende.

En ændring til en terrændækskonstruktion er heller ikke risikofri. Under udførelsen kan du fx løbe ind i at skulle fjerne jord dybere ned, end hvor fundamentet går til, for at kunne leve op til nutidens krav til efterisolering.

Hvis arbejdet ikke udføres ordentligt og med den nødvendige understøtning, kan du risikere, at huset får sætningsskader. I værste fald kan det medføre et kollaps. Fjern derfor aldrig jord under fundamentets dybde uden vejledning fra en bygningsingeniør.