Hvorfor er vandet for varmt i den kolde hane?

Hvis der kommer for varmt vand ud af din kolde vandhane, selvom du har ladet det løbe, skyldes det som regel, at det varme og kolde vandrør ligger for tæt på hinanden og enten mangler isolering, eller er for dårligt isoleret.

Hvis vandrørene er dårligt isoleret, vil de være påvirket af rummets temperatur – hvilket fx kan være med til at gøre det kolde vand mere varmt og omvendt det varme vand mere koldt.

Det kan også skyldes, at vandet ligger for længe i rørledningen, før det blive tappet. Isoleringen omkring røret forhindrer nemlig ikke temperaturændringen, men forsinker den blot. Så når du ikke bruger vand fx om natten eller i ferier, mister isoleringen efterhånden sin effekt.

Hvilken temperatur skal koldt vand i hanen have?

Der er ikke regler for, hvor koldt det kolde vand skal være, men Miljøstyrelsen anbefaler, at det bør være under 12 °C, når det tappes fra hanen.

Vand varmere end 20 °C kan være sundhedsskadeligt, da det giver grobund for den farlige bakterie legionella, der kan forårsage alvorlig lungebetændelse og dødsfald. Legionella trives bedst i temperatur omkring 35-40 °C og kan udvikle og formere sig i vand mellem 20 og 50 °C.

Lad vandet løbe, til det bliver koldt
Hvis det kolde vand fra hanen er for varmt, så prøv i første omgang at lade det løbe et stykke tid for at se, om det bliver mærkbart koldere.

Hvis du bor i lejlighed

Hvis du bor i en etageejendom, vil det kolde vand ofte være varmere på de øvre etager, fordi tappestederne i disse lejligheder ligger længere væk fra det sted, hvor det kolde vand kommer ind (ofte via en hovedhane i varmecentralen) og derfor bliver varmet op undervejs, fx i stigrør i opvarmede rum – og især, hvis det kolde vand har stået stille i rørene.

Hvis vandets temperatur ikke har ændret sig efter 5 minutter, er der sandsynligvis et eller andet galt i systemet. Prøv derfor, om du kan tjekke eller få tjekket, hvor koldt vandet er, når det kommer ind i ejendommen. Hovedhanen til det kolde vand finder du typisk i ejendommens varmecentral.

Hvis der er forskel i temperaturen på det kolde vand, hvor det kommer ind, og fra din vandhane, tyder det på, at opvarmningen sker undervejs i huset – måske på grund af dårlig isolering af vandrørene i ejendommen og/eller en for varm varmecentral. Det kan fx kan løses ved, at etageejendommen får isoleret den opvarmningsenhed (varmecentral), der sender varme ud i radiatorerne. 

Hvis vandet stadig er for varmt og har samme temperatur, når det kommer ind i bygningen som fra din vandhane, må problemet findes uden for bygningen. Det er i så fald forsyningsselskabets ansvar. Kontakt den ansvarlige i din etagebolig for at gå videre med sagen.

Hvis du bor i hus

Bor du i hus, og bliver vandet ikke koldere efter 5 minutter, kontakt da en vvs’er for at afklare, hvad problemet kan skyldes. Det bliver sandsynligvis billigere i længden at få koblet en fagmand på fra starten for at komme med et bud fremfor selv ’at lege detektiv’.

Hvordan isolerer jeg mine vandrør?

Hvis dine vandrør er blottede, er det en god ide at få dem isoleret.

Hvis du bor i en ældre ejendom – hus eller etagebolig – vil vandrørene ofte være synlige, hvilket betyder, at du muligvis har let adgang til selv at isolere både det varme og det kolde vandrør. Det gør du med en særlig rørisolering – der er aflange skåle, som du klemmer på røret. Rørisolering kan købes i et byggemarked og koster omkring 28-50 kr. pr meter alt efter diameteren på dine vandrør og den ønskede isoleringstykkelse.

Det kan også være, at dine rør efter en renovering er gemt væk i en kasse/skakt uden at være blevet isoleret. Nogle gange kan det derfor være svært at komme til rørene, kontakt i så fald en vvs’er, der kan tjekke/isolere rørene.

Isolering af vandrør i nyere boliger

Hvis du bor i en bolig af nyere dato, vil alle vandinstallationer (og andre installationer) typisk være gemt væk i en skakt bag en væg eller i et gulv. Derfor kan det være svært selv at komme til at isolere dine vandrør.

Nogle gange er installationerne dog lagt så tæt, at der ikke er plads til isolering omkring rørene.

Kontakt en vvs’er, hvis du ikke har en let adgang til dine vandrør.

Andre årsager til varmt vand i den kolde hane

Hvis årsagen til dit lunkne drikkevand ikke er dårlig/manglende isolering, eller at vandet ligger stille for længe i rørene, kan det evt. skyldes:

  1. Dit armatur/blandingsbatteri er kalket til eller slidt ned: Kontakt en VVS’er for at rense armaturet eller køb et nyt, hvis det er et almindeligt standardarmatur. Få en vvs-installatør til at installere det, så du er sikker på, at det bliver gjort rigtigt. Det vil oftest være en billigere løsning at købe et nyt fremfor at få det renset/repareret af en fagmand – specielt, hvis det er et billigere armatur.
  2. Du bor tæt på et vandværk: Hvis dit vandværks renvandstank ikke er gravet ned, vil den følge rytmen i årstemperaturen, og vandet vil om sommeren ikke være afkølet nok, før det når de husstande, der ligger som de første aftagere af vandet, selvom vandrørene er gravet ned i jorden. Det kan du ikke gøre så meget ved andet end at opfordre vandværket til at løse problemet. Vær opmærksom på, at du i mange tilfælde er medejer af vandværket og derfor kan bringe problemet op på den årlige generalforsamling.
  3. En lækage fra et fjernvarmerør: Hvis et fjernvarmerør er sprunget læk, kan vandet opvarme jorden omkring koldtvandsrøret. Men det sker sjældent, og vil i de fleste tilfælde hurtigt blive opdaget af fjernvarmeleverandøren.
  4. Du anvender et armatur, der ikke er VA-godkendt: Hvis du har købt et vandarmatur uden for Danmark, er det muligvis ikke VA-godkendt (VA er en dansk godkendelse af vand-og afløbsinstallationer, der sikrer overholdelse af krav i Bygningsreglementet). At et blandingsbatteri har en VA-godkendelse betyder, at der ikke sker tilbageløb, så koldt og varmt vand blandes sammen. En oversigt over VA-godkendte produkter findes på Etadanmark.dk.
  5. Varm asfalt: Måske kan varme asfaltveje, der bliver opvarmet til høje temperaturer om sommeren, have en negativ indvirkning på det kolde drikkevand, selvom vandledninger ligger mindst 1,2 meter nede i jorden. Det problem kan du ikke gøre noget ved – andet end at have en masse koldt vand liggende i dit køleskab.

Hvor varmt og koldt bør vandet i vandhanen være?

Koldt vand skal være under 12 °C

Koldt vand skal helst have en temperatur under 12 °C, men udgør først en sundhedsrisiko, hvis det kommer op over 20 °C. 
Den mest kendte sundhedsrisiko i en vandinstallation er legionellabakterien, som trives og formerer sig i temperaturområdet 20-50 °C – især 35-46 °C er optimalt.
Legionella kan medføre legionærsyge, som er en meget alvorlig infektion, der giver lungebetændelse og i nogle tilfælde også er dødelig.
Drikkevand i Danmark er grundvand, som ikke naturligt indeholder sundhedsfarlige bakterier. En sundhedsrisiko vil derfor typisk opstå lokalt på adressen – medmindre drikkevandet af en eller anden unaturlig grund er blevet forurenet undervejs fra vandværket til forbrugerne fx med colibakterier og legionella.

Varmt vand skal være mellem 55 °C og 60 °C

Varmt vand bør være mindst 55 °C i varmtvandsbeholderen og skal være mindst 50 °C, når det kommer ud af din vandhane. Men pas på, at vandet ikke kommer over 60 °C i varmtvandsbeholderen, da vandet hermed danner mere kalk i systemet. Jo højere temperatur, jo mere kalk dannes der.

Du kan måle temperaturen på det varme vand ved at lade det løbe ned i en kop i vasken og placere et stegetermometer i den.

Kilde: Bedre installationer – Tekniqs håndbog om vand og Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i Tekniq Arbejdsgiverne