Virkeligheden er nogle gange ikke så langt fra fantasien. Videncentret Bolius’ aprilsnar 2020 handlede om, at du kunne få en bøde, hvis du sorterede dit affald forkert og fx blandede plastik med husholdningsaffald. 

Det er ikke helt ved siden af.

Gebyr for forkert sortering skal dække ekstraomkostninger

En række danske kommuner har nemlig indført mulighed for at udstede bøder, hvis borgerne ikke kan finde ud af at følge affaldsreglerne og sortere korrekt. Der er dog ikke tale om lige så strikse regler som i aprilsnarren.

- Der er som sådan ikke tale om en bødestraf, men kommunerne har mulighed for at indføre et gebyr for ukorrekt håndtering af affald. Gebyret skal dække de ekstraomkostninger, som kommunerne har haft, hvis borgerne har sorteret affaldet forkert – fx til ekstra tømninger.

- Derudover er der i nogle tilfælde mulighed for at få en bøde fra politiet, hvis borgeren undlader at sortere i overensstemmelse med de affaldsordninger, der er etableret i borgerens kommune, fortæller Signe Grandt Adsersen, fuldmægtig i Center for forsyning under Energistyrelsen.

Kommunernes ansvar, at affald sorteres korrekt

Det er kommunerne, der har ansvaret for at håndtere og fastsætte regler for sortering af affald, og det ansvar er reguleret af to bekendtgørelser: den såkaldte Affaldsaktørbekendtgørelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Affaldsbekendtgørelsen under Miljøministeriet.

Det betyder overordnet set, at kommunerne er forpligtede til at udarbejde et regulativ for husholdningsaffaldet, hvor det fremgår, at du som borger skal sortere dit affald i forskellige affaldsfraktioner, fx dagrenovation, plastik, pap osv. 

- Kommunerne har med visse undtagelser ret vide beføjelser til at bestemme, hvordan affaldet skal sorteres, og om fraktionerne indsamles ved husstanden eller eksempelvis skal afleveres på genbrugspladsen – og også, om de gennem gebyrer vil indhente eventuelle ekstraomkostninger, hvis borgerne ikke sorterer korrekt. Kommunerne kan også etablere ekstra indsamlingsordninger, så borgerne fx skal sortere affaldet yderligere, og de har ret til at fastsætte forskellige regler for fx enfamilieshuse og etageejendomme, siger Signe Grandt Adsersen og fortsætter:

- Det skal bidrage til, at vi på tværs af Danmark så vidt muligt genanvender vores affald og ikke smider alt til forbrænding. Det er med til at mindske udledning af CO2, begrænse vores ressourceforbrug og skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne i affaldet kan bruges længst muligt.

Albertslund Kommune har givet boligforening gebyr for forkert sortering

En af de kommuner, der har indført gebyr for forkert sortering af affald, er Albertslund på den københavnske Vestegn. Selvom muligheden for gebyr har eksisteret i kommunen siden 2015, er den kun blevet udløst en enkelt gang.

- I en boligforening var der over nogle måneder problemer med, at beboerne blandede affald, så det gav os nogle ekstra tømninger. Derfor udløste det et gebyr på 500 kr. til boligforeningen for hver ekstra tømning. Derudover er vi i øjeblikket på vej til at gribe til politianmeldelse over for to boligforeninger, fortæller borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Sådan skal du sortere dit affald

  • Overordnet skal private i Danmark sortere deres affald. Det skal ske i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i deres egen kommune.
  • Ifølge nye regler skal alle sortere 10 typer affald: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstiler, restaffald og farligt affald. 
  • Ikke alle kommuner har endnu fået indført sortering af alle typer. 
  • Kommunerne er derudover forpligtet til at fastsætte regler for elektriske produkter, batterier, imprægneret træ, PVC-affald og bygge-/anlægsaffald. 
  • Noget skal sorteres og sættes ud ved boligen, mens andet skal på genbrugsstationen.
  • Tjek, hvordan reglerne er i præcis din kommune.

Din skraldespand tjekkes ikke

Der er dog ikke tale om, at kommunens medarbejdere er ude at åbne den enkelte borgers skraldespand for at tjekke, om der er sorteret korrekt.

- Vi forsøger altid med dialog og information først, og det drejer sig især om, at boligområder skal etablere mulighed for, at beboerne kan sortere korrekt – ved fx at opstille affaldscontainere til restaffald, pap, plastik osv. Hvis vi oplever, at boligområderne gentagne gange ikke lever op til det ansvar, har vi så mulighed for at skride til gebyrer. Det vil være at skyde gråspurve med kanoner, hvis vi skulle sætte ind over for den enkelte borger, forklarer Steen Christiansen.

Ud over Albertslund Kommune kan også borgerne i bl.a. Egedal og Brøndby få gebyrer, hvis de sorterer deres affald forkert.

Store bøder for dårlig affaldssortering i udlandet

Reglerne for affaldssortering i Danmark er dog det rene vand, hvis vi sammenligner med andre lande omkring os. 

I den hollandske by Haag kan du fx få en bøde på omkring 1.000 kr., hvis du stiller dit husholdningsaffald ud for tidligt eller sent, eller hvis du stiller storskrald ud uden en forudgående aftale. 

I den engelske by Whitehaven har der været tilfælde, hvor en ung familiefar har fået en bøde på 110 pund (ca. 935 kr.) for at efterlade låget på sin skraldespand åbent.