Hvad er en husstandsvindmølle? Og hvor stor må den være?

En hustandsmølle skal primært levere elektricitet til husstandens eget forbrug. Det vil sige, at du fx ikke må dele en husstandsmølle med din nabo. Møllen må højst være 25 meter fra fundament til vingespids og have en maksimal effekt på 25 kW.

En vindmølle over 5 meter skal være certificeret. Du kan se en liste over alle certificerede vindmølletyper i Danmark hos Energistyrelsen.

Hvor må møllen placeres?

En husstandsvindmølle skal opføres i umiddelbar tilknytning til en fritliggende ejendom. Det betyder som regel maks. 25-30 meter fra huset. Men tjek de præcise regler hos din kommune.

Hvis du vil opføre en husstandsmølle i ikke umiddelbar tilknytning til din ejendom, vil den blive betragtet som fritstående. Det kræver, som for alle andre vindmøller, en udpegning i en kommuneplan samt retningslinjer for områdets anvendelse.

Du skal enten have en landzonetilladelse eller en byggetilladelse i bynære områder. Derudover skal vindmøllen anmeldes til kommunen ift. støj og skygge.

Hvad koster en husstandsvindmølle?

En privat vindmølle svinger meget i pris afhængigt af effekt og størrelse. De fås normalt fra mellem 30.000 og 400.000 kr. De største og mest effektive kan i vindrige områder genere mere end halvdelen af dit elforbrug. For en præcis vurdering kan du med fordel benytte en uvildig fagperson eller få en beregning fra en forhandler. 

Hvor søger du om tilladelse?

Hvis du bor i en landzone, skal du søge om en landzonetilladelse. Og bor du i en byzone, skal du søge om en byggetilladelse. Det er dog ikke realistisk at få tilladelse til en husstandsvindmølle i en byzone. Det hele kommer dog altid an på kommune- og lokalplaner. Tjek med din kommune. Tilladelsen skal både i nabohøring og i offentlig høring.

Hvordan er reglerne om støj?

Støjniveauet fra vindmøllen må ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s, når det måles 15 meter fra nabobeboelse i det åbne land. Der er altså ikke et fast krav om, hvor langt en husstandsvindmølle skal stå fra naboskel. Det kommer an på støjberegningerne, som du skal kræve af vindmølleproducenten. Nogle kommuner opstiller dog minimumsafstandskrav, så en husstandsvindmølle uanset støjberegningerne fx skal stå mindst 100 meter fra naboskel.

Det er muligt at klage over støjgener fra vindmøller. Statistikken viser dog, at antal af anmeldelser er forholdsvis lav. Der findes over 1.300 vindmøller i Danmark, men der bliver kun rapporteret omkring 300 klager hvert år. 

I en YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i oktober 2019, svarer 18 % af de adspurgte boligejere, at de ikke ønsker vindmølle- og solcelleparker placeret tæt på deres egen bolig. 16 % mener det skæmmer landskabet. På den positive side mener 57 procent, at det er godt for miljøet.

Alternativ: Køb andel i andres vindmøller

Hvis du ønsker at bidrage til den grønne omstilling uden at etablere din egen vindmølle, kan du købe andel i andres vindmøller.

Når der bliver opført en vindmølle mindre end 4,5 km fra din faste bopæl eller i din kommune, kan du købe andele i den, hvis du er over 18 år. For landvindmøller og kystnære havmøller gælder nemlig, at 20 % af projektet skal udbydes i ejerandele til lokalbefolkningen, som så får mulighed for medejerskab.

En andel i landvindmøller kan variere, men koster ca. 3.000-4.000 kr., mens prisen for en andel i en kystnær havvindmølle ligger lidt højere.