Selvom naboens garage eller skur har en mur i jeres fælles skel, som vender ind mod din have, har du faktisk ikke ret til hverken at male eller vedligeholde den. Heller ikke selvom muren er forfalden og udelukkende kan ses fra din have.

Du kan selvfølgelig lave en aftale med naboen om, at du får lov til at udføre forbedringer på bygningen, men som udgangspunkt er det ejeren af bygningen, der har både vedligeholdelsespligt og -ret.

Vidste du..?

  • At byggeloven trumfer hegnsloven, når det kommer til hegn i skel.
  • At din nabo til enhver tid kan opføre en garage eller en anden mindre bygning i skel og lade den erstatte det eksisterende fælleshegn. Bygningen må dog højest være 12 meter lang.
  • At en bygning af den størrelse ikke kræver byggetilladelse. Du skal blot varsles 14 dage inden byggeriet går i gang.

Naboen har pligt til at vedligeholde hele bygningen

Naboen har til gengæld et ansvar for at vedligeholde bygningen i skel også den mur, som kun er synlig for dig. Ifølge byggeloven skal al bebyggelse nemlig holdes i en sømmelig og forsvarlig stand.

I Håndbog for bygningsmyndigheder står der bl.a. om garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger:

Ved byggeri tæt på skel burde det være en selvfølge, at bygningens sider mod naboen også får et pænt udseende. Hvis dette ikke sker af sig selv, så kan bygningsmyndigheden - i grovere tilfælde - med hjemmel i byggelovens § 14, påbyde, at bygningens udseende forbedres.

Naboen kan få tilladelse til at råde over din grund

Du skal give naboen adgang til din grund, hvis det er nødvendig for, at vedligeholdelsen kan udføres.

Hvis du ikke vil give din nabo adgang til din grund, kan kommunalbestyrelsen give naboen tilladelse til at råde over din grund i en kortere periode - du skal dog varsles 14 dage inden, arbejdet udføres.

Naboen må male muren, som han vil

Hvis der ikke er indgået aftaler om andet, kan din nabo uden yderligere tilladelse male sin carport lilla eller alle regnbuens farver, og du skal give naboen adgang til at færdes på din grund imens.

Det siger loven

Byggeloven

§ 14

Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

1.11 Midlertidig rådighed over nabogrund

Kommunalbestyrelsen kan give en ejer midlertidig tilladelse til at råde over en nabogrund i følgende tilfælde:

1. Når det er nødvendigt for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg i forbindelse med et funderingsarbejde, en udgravning eller en terrænændring på egen grund.

2. Når det er nødvendigt for, at en ejer kan udføre et bygge-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på egen ejendom.