Selvom naboens garage eller skur står i jeres fælles skel, som vender ind mod din have, har du faktisk ikke ret til hverken at male eller vedligeholde den. Heller ikke, selvom facaden er forfalden og udelukkende kan ses fra din grund.

Du kan selvfølgelig lave en aftale med naboen om, at du får lov til at udføre forbedringer på bygningen, men som udgangspunkt er det ejeren af bygningen, der har både vedligeholdelsespligt og -ret.

Vidste du, at..?

  • Byggeloven kommer forud Hegnsloven, når det kommer til bygning eller hegn i skel.
  • Din nabo, hvis betingelserne for, hvad man må bygge langs skel er opfyldt, kan opføre en garage eller en anden mindre bygning i skel og lade den erstatte det eksisterende fælleshegn. Betingelserne er bl.a., at ingen del af bygningen må være mere end 2,5 meter høj, og at der ikke opføres mere end samlet 12 meter.
  • En garagebygning ikke nødvendigvis kræver byggetilladelse. Det afhænger af, hvad der ellers er af bygninger på grunden.

Tjek reglerne her

Naboen har pligt til at vedligeholde hele bygningen

Naboen har til gengæld et ansvar for at vedligeholde bygningen i skel, også den mur, som kun er synlig for dig. Ifølge byggeloven skal al bebyggelse nemlig holdes i en sømmelig og forsvarlig stand.

I Håndbog for bygningsmyndigheder står der bl.a. om garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger:

"Ved byggeri tæt på skel burde det være en selvfølge, at bygningens sider mod naboen også får et pænt udseende. Hvis dette ikke sker af sig selv, så kan bygningsmyndigheden - i grovere tilfælde - med hjemmel i byggelovens § 14, påbyde, at bygningens udseende forbedres".

Naboen kan få tilladelse til at råde over din grund

Du skal give naboen adgang til din grund, hvis det er nødvendigt for, at vedligeholdelsen kan udføres.

Hvis du ikke vil give din nabo adgang til din grund, kan kommunalbestyrelsen give naboen tilladelse til at råde over din grund i en kortere periode - du skal dog varsles 14 dage inden, arbejdet udføres.

Naboen må male muren, som han vil

Hvis der ikke er indgået aftaler om andet, kan din nabo uden yderligere tilladelse male sin carport lilla eller alle regnbuens farver, og du skal give naboen adgang til at færdes på din grund imens.

Det siger byggeloven

Bygninger skal holdes i forsvarlig stand

§ 14: Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

Midlertidig rådighed over nabogrund

Der kan gives midlertidig råderet over nabogrunde, hvis der skal udføres sikringsopgaver.

§ 12, stk. 6: Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet.