Der har gennem tiden været adskillige varierende tilskudsordninger til solceller. Det har fx tidligere været muligt at få håndværkerfradrag til installiering af solceller, men muligheden blev afskaffet i 2022. Siden da har det ikke været muligt for private eller virksomheder at få tilskud til solcelleanlæg.

Beskatning af solcelleanlæg

Hvis du ejer eller har andele i et vedvarende energianlæg som et solcelleanlæg, som er tilsluttet forsyningsnettet, skal du muligvis betale skat af den energi, dit anlæg producerer. Ligeledes kan du risikere at blive beskattet af anlægget ved salg af dit hus, hvis det er købt efter den gamle ordning for solceller.

Hvis du har et anlæg, som ikke er tilsluttet forsyningsnettet, skal du derimod ikke betale skat af den producerede energi – i så tilfælde er det heller ikke muligt at afskrive eller fratrække udgifter til opstilling og drift af anlægget.

Der findes forskellige ordninger for beskatning af solcelleanlæg. Hvorvidt du kan benytte dig af den ene eller anden ordning afhænger af, hvornår du har købt dit solcelleanlæg.

Er du solcelleejer og har købt dit solcelleanlæg, inden de nye skatteregler for solceller trådte i kraft 20. november 2012, kan du opgøre din skattepligtige indkomst fra dit solcelleanlæg efter 2 ordninger:

  • Den skematiske ordning (standardmetoden)
  • Virksomhedsordningen (regnskabsmetoden)

Er dit solcelleanlæg købt efter den 19. november 2012, dvs. efter den nye ordning, kan du KUN benytte den skematiske ordning (standardmetoden).

Hvordan fungerer den skematiske ordning for beskatning af solceller?

Det er skattefrit at sælge energi til el-nettet for op til 7.000 kr. om året. Sandsynligheden for at blive beskattet som almindelig boligejer er derfor relativ lav, da du formentligt vil anvende størsteparten af den strøm, du producerer, selv. Det hænger sammen, at solcelleanlæg til private husstande kun må være af en vis størrelse.

Hvis I er flere ejere af solcelleanlægget, fx dig og din ægtefælle, vil I begge kunne få et bundfradrag på 7.000 kr. for salget af el, hvorved sandsynligheden for beskatning bliver endnu mindre.

Skulle anlægget alligevel producere for mere end 7.000 kr. strøm om året, du ikke selv bruger, skal du betale 60 procent i skat af indkomsten over de 7.000 kr.

Bliver du beskattet efter den skematiske ordning, spiller solcelleanlægget ingen skatteteknisk rolle ved et hussalg.

Sådan udfylder du selvangivelsen ved den skematiske ordning

Producerer du mere el, end du kan bruge, får du 60 øre pr. kWh (de første 10 år - hernæst 40 øre pr. kWh), når du sælger det til el-nettet.

Der findes ydermere puljeordninger, som er målrettet nye anlæg, hvor du har mulighed for at få forhøjede afregningspriser for det el, du leverer til nettet i op til 10 år. Puljerne ændres og rettes til løbende.

Når du op over en indkomst på 7.000 kr., skal du registrere den skattepligtige indkomst her:

  • Forskudsopgørelsen rubrik 250
  • Årsopgørelsen rubrik 20, når året er gået

Kan du afskrive anlægget og trække renter fra under den skematiske ordning?

Med den skematiske ordning kan du ikke afskrive din investering i solceller. Til gengæld kan du fratrække renteudgifter, hvis du har lånt penge til køb af anlægget.

Renteudgifterne vil automatisk være indberettet af dit realkredit- eller pengeinstitut, så de indgår i de samlede renteudgifter på din årsopgørelse.

Læs mere om den skematiske ordning hos SKAT.

Hvordan fungerer virksomhedsordningen for beskatning af solceller?

Hvis du købte eller lavede en aftale om køb af dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, er du muligvis en af de solcelleejere, der benytter sig af den lukrative virksomhedsordning (regnskabsmodellen) i hele anlæggets levetid.

Med virksomhedsordningen afskrives anlæggets købesum med op til 25 procent om året. Til gengæld skal du betale skat af hele din energiproduktion fratrukket dine udgifter. Det vil sige, at du både skal betale skat af den del, du sælger og den del, du selv bruger.

Hvis du er tilmeldt virksomhedsordningen er det ikke muligt at skifte over til den skematiske ordning. Dog vil anlægget automatisk overgå til den skematiske ordning, hvis du sælger din bolig og anlægget dermed får en ny ejer.

Læs mere om virksomhedsordningen hos SKAT.

Sådan udfylder du selvangivelsen ved virksomhedsordningen

Bruger du virksomhedsordningen, skal du betale skat af al den energi, du producerer, uanset om du bruger den selv eller sælger den. Du kan dog trække alle dine udgifter til anlægget fra.

Du skal registrere dit overskud eller underskud i den udvidede selvangivelse, som er en selvangivelse for erhvervsdrivende:

  • Overskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse, rubrik 111.
  • Underskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse rubrik 112. Så længe du afskriver på anlægget, vil du have underskud. Se eksemplet i boksen.

Sådan beregner du dit samlede resultat ved virksomhedsskatteordningen

Når du skal regne dit underskud eller overskud ud, skal du gange hele årets produktion af el med 60 øre - så har du din indtægt.

Har du haft udgifter til drift - fx til reparationer eller revisor - skal du trække denne udgift fra din indtægt.

Eksempel

Årets produktion (5.000 kWh x 0,60 kr.)

3.000 kr.

Reparation og vedligeholdelse

1.000 kr.

Revisor m.m.

4.000 kr.

Afskrivninger (25 % af 115.000 kr.)

28.750 kr. -33.750 kr.

Underskud af solcellevirksomheden (skriv i rubrik 112 uden fortegn)

-30.750 kr.

Afskrivning af solcelleanlæggets købesum

Nogle solcelleejere har haft mulighed for at afskrive anlæggets købesum (anskaffelse inklusive montering) med op til 25 procent om året, indtil hele investeringen er afskrevet.

Det drejer sig om solcelleejere, der har fået leveret solcelleanlæg i perioden fra 30. maj 2012 til og med 31. december 2013, som har kunnet foretage afskrivninger på 115 procent af anskaffelsessummen inkl. montering. Hvis anskaffelsessummen fx var 100.000 kr. inkl. montering, har afskrivningsgrundlaget været 115.000 kr.

Reglen om 115 procent-afskrivningsgrundlag har været gældende frem til 31. december 2013, såfremt aftale om køb af solcelleanlægget er indgået senest den 19. november 2012.

Eksempel på afskrivning af solcelleanlæg købt til 100.000 kr.

År

Beløb, der skal afskrives

Afskrivning 25 %

1. år

115.000 kr.

28.750 kr.

2. år

86.250 kr.

21.563 kr.

3. år

64.688 kr.

16.172 kr.

4. år

48.516 kr.

12.129 kr.

5. år

36.387 kr.

9.097 kr.

6. år

27.290 kr.

6.823 kr.

7. år

20.468 kr.

5.117 kr.

Bliver du beskattet af solcelleanlægget, hvis du sælger dit hus?

Er dit solcelleanlæg omfattet af den skematiske ordning, bliver du, som før nævnt, ikke beskattet af ved et evt. salg af det.

Hvis dit solcelleanlæg derimod er omfattet af virksomhedsordningen, vil du blive beskattet af en evt. gevinst på salget af det. Det vil sige, at du skal betale skat af forskellen mellem salgsprisen på anlægget og den værdi, anlægget er nedskrevet til, da fortjenesten betragtes som personlig indkomst.

Sælger du fx et anlæg videre for 50.000 kr., som er nedskrevet til 30.000 kr., skal du betale skat af 20.000 kr.

Fortjenesten angives i rubrik 111 på den udvidede selvangivelse. Har du underskud ved salget, anføres det i rubrik 112 og du kan trække beløbet fra i skat.

Du kan dog også vælge at tage solcelleanlægget med dig og på den måde fortsætte på den gamle ordning, hvis du ønsker at beholde anlægget. Men sælger du anlægget med huset, overgår anlægget automatisk til den nye ordning.