Hvornår er et naturgasfyr farligt i forhold til kulilteudslip?

Et godt vedligeholdt naturgasfyr er en meget sikker opvarmningsform, hvilket også afspejles i ulykkesstatistikken. Der registreres årligt 5-10 ulykker med naturgas uden dødelig udgang i Danmark. Årsagen er næsten uden undtagelse manglende vedligehold eller - i mindre omfang - sjusket installationsarbejde. 

Er naturgasfyret dårligt vedligeholdt, opstår der risiko for, at naturgassen forbrændes ufuldstændigt. I den situation dannes den farve- og lugtfri gasart carbonmonooxid (CO), også kaldet kulilte. 

Det er farligt, hvis aftrækket fra fyret samtidig ikke fungerer optimalt, hvilket i sig selv kan medføre dårlig forbrænding. I den situation kan kulilten i værste fald ledes ud i boligen, hvor den er dødelig i selv små koncentrationer. Kulilten binder sig nemlig til de røde blodlegemer og hindrer blodet i at transportere tilstrækkeligt ilt rundt i kroppen.

Hvordan forebygger du kulilteudslip fra gasfyret?

Den bedste sikkerhed mod et defekt naturgasfyr eller aftræk er løbende vedligehold. Dette arbejde skal altid udføres af en autoriseret vvs-installatør. 

Du kan enten selv hyre en autoriseret vvs-installatør eller tegne et serviceabonnement via dit gasselskab. Den autoriserede installatør med erfaring inden for gasinstallationer gennemgår installationen med jævne mellemrum og kontrollerer bl.a., at kedel og aftræk fungerer optimalt.

Du kan som regel vælge mellem serviceintervaller på et, to eller tre år og får samtidig adgang til en tilkaldetjeneste, så der også er hjælp at hente, fx i weekender og på helligdage. Et serviceabonnement koster typisk 1.500-2.000 kr. om året, afhængigt af serviceintervallet (anslået pris inkl. moms, 2020). 

Ældre gaskedler med såkaldt åbent forbrændingskammer - dvs. hvor kedlen trækker luft ind fra det rum, hvor den står - skal ifølge gældende lov serviceres hvert andet år. 

Der er ikke er tilsvarende lovkrav om jævnligt tilsyn af moderne, kondenserende gaskedler, men gasselskaberne anbefaler eftersyn mindst hvert andet år. Dette sikrer, at kedlen justeres og vedligeholdes jævnligt, og eventuelle drifts- eller sikkerhedsproblemer kan tages i opløbet.

Hvordan opdager du et kulilteudslip?

Kulilte er duft-, smags- og farveløs og kan derfor ikke uden videre opdages. En mild kulilteforgiftning giver gerne en række symptomer, der sammenlignes med influenza: kvalme, svimmelhed, hovedpine, brystsmerter osv. 

Sædvanligvis vil kulilteudslip fra et naturgasfyr være ledsaget af forringet indeklima og meget høj luftfugtighed, eftersom der også udledes store mængder vanddamp fra forbrændingen. Dette viser sig bl.a. som dug indvendigt på boligens vinduer. 

Har du mistanke om, at dit gasfyr udleder kulilte til boligen, bør du åbne alle vinduer, slukke for fyret og kontakte dit gasselskab. Har du det skidt, bør du selvsagt også kontakte en læge omgående, beskrive dine symptomer og lade lægen vurdere, om du skal undersøges nærmere.

Er nyere gaskedler mere sikre end ældre kedler?

Ja, som udgangspunkt, og navnlig, hvis de installeres og vedligeholdes korrekt. Nyere gaskedler har lukket forbrændingskammer, hvor luften trækkes ind udefra. Denne konstruktion betragtes som mere sikker end ældre modeller med åbent forbrændingskammer, hvor luften til forbrændingen trækkes direkte fra fyrrum/opholdsarealer.

Mange nyere gaskedler er derudover udstyret med en mekanisme, der stopper kedlens drift og afbryder for gastilførslen, hvis fx aftrækket ikke fungerer godt nok.

Kan du selv gøre noget for at undgå kulilteulykker med gasfyr?

Du skal løbende holde øje med, om synlig rørføring ser tæt og hel ud, samt at der er god udluftning. Det gælder især, hvis du har gaskedel med åbent forbrændingskammer. Hold også øje med, om der opstår fugt i det rum, hvor gasfyret står.

Du skal også vide, hvor hovedgashanen sidder, i tilfælde af at du får brug for at lukke den i en fart. Husk at sætte mærkaten fra gasselskabet op, så du hurtigt kan finde telefonnummeret, hvis du får akut brug for hjælp til installationen, fx hvis du har mistanke om udslip af gas eller kulilte.

Ved gasselskabet automatisk, hvilken gaskedel du har?

Det er vigtigt, at gasselskabet ved præcis, hvilket fyr du har. Dermed kan du kontaktes, hvis der opdages defekter eller sikkerhedsproblemer med bestemte kedelmodeller eller produktionsserier.

Når der allerførste gang kobles et fyr til gasledningen, dvs. ved en ny gasinstallation i et hus, sker registreringen automatisk. Gasselskabet må ganske enkelt ikke udlevere en gasmåler, før registreringen er på plads.

Får du derimod skiftet et gasfyr ud, er det op til installatøren at indberette kedelskiftet. Som kunde er det derfor en god idé at kontakte gasselskabet og kontrollere, at dit nye fyr er registreret og registreret korrekt.

Hvordan fungerer en kuliltealarm?

En kuliltealarm er et apparat, der registrerer, om der er kulilte i luften, og giver en høj hyletone fra sig, hvis der er fare på færde. En kuliltealarm kan ikke erstattes af en røgalarm, selvom den i sin udformning og funktion minder om en almindelig røgalarm.

Dansk Gasteknisk Center fører og opdaterer en liste over godkendte og anbefalede kuliltealarmer på sin hjemmeside.

Som udgangspunkt anbefaler gasselskaberne jævnlige serviceeftersyn som den primære sikring mod kulilteudslip. Kuliltealarmen anbefales "kun" som en sekundær tryghedsforanstaltning, der ikke bør erstatte serviceeftersyn. Er gaskedlen af ældre årgang med åbent forbrændingskammer, er et serviceeftersyn hvert andet år som nævnt endda lovpligtigt.

Skal du købe en gasalarm?

Som udgangspunkt: Nej. Ganske vist kan udslip af gas i værste fald medføre forgiftning og navnlig alvorlig eksplosionsfare. Men dansk naturgas er tilsat et sporstof, som lugter kraftigt, selv i meget små koncentrationer.

Det er derfor nemt at opdage selv små gasudslip og tage sine forholdsregler. Nemlig at:

  • Lukke for gastilførslen ved hovedhanen.
  • Åbne døre og vinduer.
  • Kontakte gasselskabets hotline med det samme, men først, når du er kommet uden for huset. Du skal undlade at tænde eller slukke for elektriske apparater, indtil situationen er udredt.

Hvilken risiko er der ved gaskomfurer?

En del naturgaskunder har eller overvejer at få installeret gaskomfur. Disse skal også altid installeres af en autoriseret vvs-installatør.

Moderne gaskomfurer er udstyret med effektive flammesensorer, der automatisk afbryder gastilførslen, hvis flammen går ud. De er derfor meget sikre at anvende.

Risikerer du kulilteudslip fra dit oliefyr?

Ja, i princippet. Men i realiteten er risikoen mindre end ved gas. Der dannes kulilte ved afbrænding af fyringsolie, især hvis forbrændingen er ufuldstændig, eller fyret ikke er ordentligt vedligeholdt (omtrent som i gaskedler). Et dårligt fungerende oliefyr eller et fyr uden ordentligt aftræk vil som regel lugte rigtig grimt gennem længere tid. I nogle tilfælde vil fyret ganske enkelt gå ud.

Lugten sammenlignes typisk med en dunstende dieselmotor, og du bør naturligvis øjeblikkelig kontakte oliefyrsteknikeren. Også selvom fyret kører videre.

Risikoen for kulilteforgiftning fra oliefyret er reelt ikke-eksisterende, hvis oliekedlen, som loven foreskriver, renses en gang om året, og oliefyret efterses hvert femte år - og gerne oftere.