Bor du i et hus har du som regel en nabo i nærheden af din matrikel. Naboer er gode at have, men somme tider kan de genere. Støj fra musik, motordrevne haveredskaber, varmepumper, og ombygning er blandt de gener, der ofte giver anledning til naboklager.

Nabostridigheder er aldrig særligt behagelige, men de kan undgås med en god dialog. Læs her, hvordan du griber situationen an, når du oplever støjgener fra naboen, og ikke mindst hvordan du selv undgår at blive sådan en, som dine naboer klager over.

Må du spille høj musik i haven?

Spiller din nabo musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende, kan det, ifølge Ordensbekendtgørelsen, straffes med en bøde. Det betyder, at det er forbudt at spille så højt musik i haven, at det generer naboerne.

Politiet vurderer altid i den enkelte situation, hvorvidt høj musik i haven er til gene for naboerne, og deres vurdering anhænger af tidspunktet. Der er altså forskel på at spille musik kl. 2 om natten og kl. 14 om dagen. Hvis politiet får en henvendelse ringer de oftest først til den, der spiller høj musik og kommer med en henstilling om at skrue ned.

Omkring Skt. Hans og studenterfesterne kommer der mange henvendelser om støj. Er vejret godt, er der flere, der klager, hvilket formentligt skyldes at folk har vinduer og døre åbne eller befinder sig i haven.

Sådan mindsker du støjen fra motoriserede haveredskaber

  • Sørg for at vedligeholde dine motoriserede haveredskaber - god vedligeholdelse giver mindre støj.
  • Giv ikke mere gas end højest nødvendigt, og lad motoren gå i tomgang så snart redskabet ikke belastes – når du fx bruger motorsaven til at skære i brænde.
  • Undgå at overbelaste redskabet.
  • Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af fx kompostkværne eller brændesaver.

Hvilke regler gælder for støj fra græsslåmaskinen?

Der findes ingen præcise regler for, hvornår og hvor meget du må støje med motordrevne haveredskaber, selvom græsslåmaskiner, kompostkværne, benzindrevne kædesave, buskryddere og rundsave kan larme ligeså meget som en lastvogn under kraftig acceleration.

Selv eldrevne kædesave og benzindrevne plæneklippere kan have et støjniveau, der svarer til en personbil under kraftig acceleration.

Hvis din nabo putter grene i kompostkværnen kl. 5 om morgenen, eller saver brænde med motorsaven midt om natten, kan du dog ikke gøre andet, end at bede ham stoppe. Der findes dog servitutter, som kan indeholde bestemmelser for, hvor meget du må støje i dit lokalområde.

Hvornår er det i orden at støje i haven?

Støj er i udgangspunktet altid en gene. Men støj fra haver kan aldrig helt undgås, da folk jo bor og lever i deres huse. Naboer imellem kan I komme problemer i forkøbet ved at lave en aftale om, hvornår det er ok at støje. Eksempelvis kan I beslutte, at der ikke må støjes ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen. Så kommer I langt i forhold til det gode naboskab. Det er ikke urimelige krav at gå i dialog med naboen om, hvis naboen har en tendens til at starte græsslåmaskinen hver søndag omkring spisetid, når vejret byder på spisning ude på terrassen.

Der kan være fællesforeninger for området, fx grundejerforeninger  eller andelsforeninger, har lavet regler, så man fx ikke må støje inden kl. 8 morgenen, efter kl. 18 om aftenen og kun til kl. 12 om søndagen. Foreningerne  har dog ingen sanktionsmuligheder, hvis der støjes for meget. De kan blot henstille til, at man undgår at anvende motoriserede redskaber på de pågældende tidspunkter.

Det er altid en god idé at snakke med dine naboer om, hvornår det er mest passende at tage de motordrevne haveredskaber i brug. Det er også god naboskik at orientere dine naboer, hvis du planlægger at holde havefest. Dialog med naboen et godt sted at starte, hvis du skal have gæster til grillaften og gerne vil have naboen til at udskyde græsslåningen.

Kort sagt handler det om at tale sammen og respektere hinanden naboer imellem.

Hvor meget må en varmepumpe støje udendørs?

Der er ingen præcise krav til varmepumpers støjniveau. Din kommune kan fastlægge den støjgrænse, man skal overholde i forhold til sine naboer. Det er dog langt fra alle kommuner, der har fastsat en grænse.

Er du generet af din nabos varmepumpe, er det i udgangspunktet en god idé at tage en snak om problemet, da der er flere tiltag, som med fordel kan gøres for at mindske støjen.

Sådan mindskes støjen fra en varmepumpe

Placeringen af en varmepumpe har stor betydning for, hvor meget den er til gene. Eksisterende varmepumper er dog svære at flytte. Her er det mere hensigtsmæssigt at tænke i støjafskærmning. Et eller flere af følgende råd kan muligvis være med til at begrænse generne:

  • Hold god afstand til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser – både dine egne og naboens.
  • Hold afstand til skel.
  • Undlad at placere den oven på eksempelvis garage- eller carporttaget, da det kan øge støjen.
  • Sæt gummifødder under varmepumpens hjørner (vibrationsisolatorer) og sæt varmepumpen på et tungt underlag som fx betonfliser. Det minimerer risikoen for at vibrationer fra varmepumpen kan forplante sig i jorden
  • Opstil en støjskærm ved varmepumpen – det kan mindste støjen med 5-10 dB.
  • Er der fliser eller anden hård overflade på arealet mellem varmepumpen og naboen, vil det forstærke støjen, mens bløde overflader som græs derimod vil absorbere lyden. Placér evt. varmepumpen mellem fx udhus eller haveskur og naboen. Bygninger skærmer støjen.

Vælg en støjsvag varmepumpe

Tjek varmepumpens støjniveau, før du køber. Det står i varmepumpens datablad, men producenterne angiver det på forskellig måde. Nogle skriver lydeffektniveauet (Sound Power Level), mens andre opgiver lydtrykniveauet i en bestemt afstand.

Hvis du sammenligner lydtrykniveau for 2 varmepumper, skal du huske, at selv en lille stigning i antal decibel medfører en stor stigning i lydtrykket. En stigning på 6-10 dB betyder fx, at lyden opfattes dobbelt så høj.

Test den bedste placering af varmepumpen på grunden med Energistyrelsens støjberegner.
I støjberegneren indtaster du din varmepumpes lydeffektniveau og placerer herefter varmepumpen på et luftfoto af bygningen. Så viser beregneren, hvor meget støjen vil sprede sig.

Hvor meget må naboens byggeprojekt larme?

Driver naboens byggeprojekt dig til vanvid på grund af larm fra maskiner og håndværkere, bør du i første omgang kontakte naboen og forsøge at finde en løsning. Se, om det ikke er muligt at finde et kompromis, som I begge kan acceptere.

Det vigtigste du kan gøre for at dæmme op for konflikter vedrørende naboens byggeprojekt, er at tage en snak med naboen om projektets art og varighed. På den måde kan I forventningsafstemme forløbet og blive enige om, at naboen fx i videst muligt omfang at udfører særligt støjende aktiviteter, mens du ikke er hjemme.

Er du i tvivl om, hvad du kan tillade dig at gøre af indsigelser mod naboens byggestøj, så undersøg, om din kommune har bestemte retningslinjer for, hvor meget et byggeri må støje i dit område. Mange kommuner har nemlig fastsat grænser for, hvornår og hvor højt det er tilladt at støje i forbindelse med et byggeprojekt.

Kommunale grænser for støj ved byggeprojekter

Der er forskel på, hvilke tidsrum og støjgrænser landets kommuner opererer med, når det gælder støjende bygge- og anlægsarbejder. For eksempel er Københavns Kommunes retningslinjer mere lempelige end nabokommunen Frederiksberg. Tjek derfor, hvilke regler der gælder, hvor du bor.

Du kan finde ud af, hvilke regler der gælder i din kommune ved fx at søge på 'støj' eller 'støjende byggearbejde' på kommunens hjemmeside. Du kan også kontakte kommunen - typisk vil det være afdelingen for teknik og miljø, du skal henvende dig til.

Kan du klage til kommunen over naboens byggestøj?

Ja. Hjælper snakken med naboen ikke, kan du klage til kommunen.

Ifølge Miljøstyrelsen har kommunen mulighed for at gribe ind, hvis støjgenerne vurderes som væsentlige. Det kan fx være, at naboen får påbud om kun at udføre støjende arbejde på hverdage i tidsrummet 07-18. Overskrider din nabo kommunens retningslinjer, kan naboen straffes med bøde.

Du kan dog ikke melde naboen til politiet pga. byggestøj. Politiet kan kun gribe ind, hvis støjen stammer fra musik el.lign.

Hvad kan du stille op, når naboens hund gør?

Hundeloven siger, at det er ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer nabolaget.

Hvis du bliver generet af, at naboens hund gør, så start med at tale med din nabo om det. Måske er naboen ikke klar over, at hunden gør, eller at det generer.

Du kan også vælge at klage til politiet, hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar. Herefter kan din nabo blive pålagt at holde hunden inden døre og kun lukke den ud, når den er under opsyn. Inden du gør det, så overvej hvilken betydning det vil få for naboskabet fremover, at du kontakter politiet.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes, kan politiet i yderste konsekvens forlange, at hunden bliver fjernet.