Mængden af regn er steget støt siden man startede med at måle regnmængderne i 1874 og der er i de senere år kommet flere skybrud.

Samtidig er vi blevet ca. 1 million flere mennesker i Danmark de sidste 50 år, hvilket har betydet flere boliger, der skal have bortledt spildevand fra bad, toilet og køkken. Kloaknettene, der skal håndtere de øgede mængder vand, er til gengæld ikke alle steder helt fulgt med. Mange kloakrør er ikke dimensioneret til den øgende mængde spildevand.

Hvorfor er separering af spildevand en god idé?

Kombinationen af klimaforandringer og befolkningstilvækst sammenholdt med gamle kloaknet som ikke er dimensioneret til den store belastning betyder hyppigere overbelastning fra kloaknettene, der kan give væmmeligt kloakvand i og omkring boligen hos private boligejere samt overløb til søer, vandløb og ved kysterne.

Det koster både den enkelte boligejer, samfundet og forsikringsselskaberne mange penge og meget besvær, og mange kommuner får også sværere og sværere ved at leve op til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Tre fjerdedele af landets kommuner har enten har fået lavet kloakseparering, eller også er de gået i gang med at etablere et separat kloaknet til regnvand.

Adskillelsen sikrer desuden, at belastningen af rensningsanlæggene bliver mindre, da regnvandet ledes direkte til vandløb og søer.

Det vil betyde, at spildevandsafgiften ikke vil stige så meget, som den ellers ville, hvilket også kommer boligejerne til gode.

Hvilket kloakarbejde må du selv udføre?

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

§ 4. Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester:

  1. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager.
  2. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.
  • 2. Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
  • 2. Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

Hvornår er det aktuelt for dig at separere din kloak?

Typisk vil de fleste nyetablerede byggegrunde blive forsynet med 2 kloaksystemer fra starten af, så det er klart, når du flytter ind, men på allerede etablerede grunde er det noget andet.

Hvis du ikke allerede har fået et påbud fra kommunen om at gøre noget, er det dog ikke sikkert, det overhovedet er noget, du behøver at bekymre dig om.

Du kan tjekke, om der er planer om separat kloakering i et område, og hvor langt de eventuelt er kommet, ved at finde spildevandsplanen for din kommune på kommunens hjemmeside.

Kommunerne har prioriteret indsatsen, og i fx Aarhus Kommune betyder det, at man arbejder med en konkret plan for kloaksepareringen, der går til 2020 og et mere overordnet perspektiv, der går helt frem til år 2085.

Bor du i et område med et kloaknet, der først er planer om at sanere i fx år 2080, er der ingen grund til at få sved på panden nu. Du kan have flyttet mange gange på den tid.

Ligger din bolig imidlertid i et af de områder, hvor kloaksystemet skal deles op, kan det betyde 2 ting: Enten skal du hyre en autoriseret kloakmester til at grave nye, separate kloakrør til regnvandet på din grund, eller også skal du på anden vis holde regnvandet inde på din grund ved at benytte lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), fx ved at etablere en faskine, et eller flere regnbede, lavninger el.lign.

Pointen er, at du ikke længere må lede regnvandet ud med dit sorte spildevand.

Hvilke regler gælder for boliger, der ikke ligger i byen?

Bor du på landet og er uden kloak, kan der gælde særlige regler for dig.

Danske kloakmestre har udarbejdet et katalog med forskellige bud på løsninger til forbedret spildevandsrensning til boligejere i det åbne land, som du kan se her.

Her kan du finde beskrivelser af fx bundfældningstanke, biologisk minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, biologisk sandfilteranlæg, rodzoneanlæg og pileanlæg.

Hvad koster en kloakseparering?

Som regel er det dyrest at få gravet nye kloakrør ned, men for mange boligejere vil det også være den eneste løsning, hvis de bliver mødt med et påbud om at adskille regn- og spildevand.

Det kan bl.a. skyldes, at de bor på en grund, der er for lille til at etablere LAR-løsninger (Lokal afledning af regnvand) på, eller at jorden er for hård, hvilket især kan være tilfældet på nybyggede grunde.

Skal du have nye kloakrør på grunden, skal du regne med at det koster 600 kr. pr. meter inklusiv moms, løn og materialer og omtrent 6.000 kr. for en brønd.

Prisen pr. meter kloakrør kan dog stige, hvis man skal grave mere end de typiske halvanden meter ned. 

I praksis vil den samlede pris variere meget fra grund til grund. Erfaringerne fra allerede separerede grunde siger, at prisen vil ligge mellem 10.000 og 105.000 kr. med en middelpris på 47.000 kr.

Kan du søge dispensation for kloakseparering?

Du kan dog i nogle kommuner søge dispensation, hvis separatkloakering hos dig er særligt dyr.

Det kan fx være, hvis du har fladt tag med tagafledning i midten af taget og ned under huset, hvor det kan være svært og kompliceret at gennemføre en separatkloakering. I så fald kan du søge om tilladelse til at bevare al eller noget af det afledte regnvand på spildevandsledningen.

Hvad koster lokal afledning af regnvandet?

Har du mulighed for at aflede vandet lokalt på din grund, kan du sandsynligvis klare det billigere.

Både Københavns Kommune, Aarhus Kommune og flere andre kommuner har udarbejdet et katalog over en lang række muligheder med krav og beskrivelser af, hvad det kræver samt etableringspriser og årlige omkostninger. 

LAR-katalog Københavns Kommune

LAR-katalog Aarhus Kommune

Tilslutningsbidrag

Hvis du er nødt til at lægge separate kloakrør til regnvandet på din grund, skal du i nogle kommuner også betale såkaldt tilslutningsbidrag for at koble dine nye kloakrør til det offentlige kloaksystem. Se hvad din kommune kræver på kommunens hjemmeside.

Hvor kan du søge hjælp til at komme af med dit regnvand?

Når du vurderer hvilken løsning, du skal have, kan du overveje at få lavet klimatjek af din bolig,

Et klimatjek udføres af uddannede fagfolk. Du kan læse mere og finde fagfolk i dit lokalområde her.

Husk på, at alt arbejde på kloakker og brønde er autoriseret arbejde for en kloakmester med undtagelse af enkelte opgaver, herunder etablering af faskine. Skal du etablere en faskine skal du rådføre dig med kommunen samt evt. en byggeteknisk rådgiver, inden du går i gang med etablering af faskine.