Hvis du får en elregning, der er større, end du forventede, skal du i første omgang klage til dit energiselskab, fordi din elmåler kan være defekt.

For at finde ud af, hvordan du klager, kan du ringe til energiselskabet eller finde råd i den vejledning, mange selskaber har om klageprocessen på deres hjemmesider.

Er du i tvivl om, hvorvidt din regning passer, kan du undersøge, hvad en gennemsnitsfamilie betaler, eller du kan spørge dig til råds i dit netværk, hvis du kender familier, der har et sammenligneligt forbrug.

Det koster penge at klage over elregning

Giver dit energiselskab dig ikke ret i din klage, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet, men det er en betingelse for at oprette en klage, at du først har klaget skriftligt direkte til dit energiselskab.

Det koster et gebyr på 160 kroner at få sin klage behandlet hos Ankenævnet på Energiområdet. Pengene opkræves dog først, når nævnet har vurderet, at du opfylder klagebetingelserne. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret efter endt behandling.

Hvis der er tvivl om elregningen, sender Ankenævnet på Energiområdet din elmåler ind til et laboratorium for at teste den. Det koster 2.000 kroner. Viser det sig, at der er fejl på måleren, får du pengene tilbage, mens du selv får lov at betale, hvis elmåleren er i orden.

Top 7 klagesager fordelt på kategori i 2021

 • Klager over regning/forbrug: 88
 • Telefonsalg: 22
 • Uanmodet leverandørskifte: 4
 • Lukning af forsyning/afbrydelse af strøm: 11
 • Erstatning: 5
 • Flytning: 4
 • Afviste sager pga. erhverv: 5

Kilde: Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnets sekretariat vil hjælpe dig med at få beskrevet alle de oplysninger og omstændigheder, der er vigtige for at kunne vurdere din klage bedst muligt. Fx er de historiske forbrugsmålinger meget vigtige, og disse målertal vil ankenævnet hente hos elselskabet.

Tal fra Ankenævnet på Energiområdet i 2021 viser, at langt størstedelen af de sager, nævnet modtager og behandler på elområdet, er klager over, at det fakturerede forbrug svarer til det faktiske forbrug.

Af ankenævnets årsberetning fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 144 dage.

Du har selv ansvar for at tjekke forbrug

Som udgangspunkt er det din elmåler, der gælder som grundlag for udregning af dit elforbrug. Elmålere kalibreres efter EU-certificerede standarder på fabrikken, hvor der tages stikprøver af målernes korrekthed.

Hold alligevel grundigt øje med din elregning, og gå ikke bare ud fra, at dit elselskab har styr på dit forbrug, eller at din elmåler måler korrekt.

Det er dit ansvar at holde øje med, om der bliver trukket et korrekt beløb fra din konto, så sammenlign eventuelt dine regninger fra gang til gang, så du tydeligt kan se, hvis noget ændrer sig. Det er en overskuelig opgave, hvis du fx organiserer regningerne kronologisk i et ringbind.

Klager slap for gigantisk elregning

 • En måler tyvedoblede en elkundes regning, så den pludselig lød på 214.000 kr. for mindre end et halvt år i et hus på 100 m2
 • Elselskabet SEAS-NVE fandt ingen fejl på elmåleren og krævede derfor regningen betalt
 • Sagen endte i byretten, der i januar 2016 afgjorde sagen til forbrugerens fordel – da han dels kunne bevise et hidtil normalt forbrug, men også kunne dokumentere, at han umuligt ville kunne have brugt så meget el i den angivne periode

Læs om sagen og afgørelsen i udskrift af dombogen

Husk kopier af alt, når du klager

 • Tag kopi af alle dokumenter og send dem – send aldrig originaler.
 • Aflæs elmåleren, særligt ved klager om regning, energiforbrug, fraflytning eller skift af energileverandør.
 • Notér navnet på personer, som du evt. har talt med eller skrevet til, så du kan kontakte dem igen.
 • Gem kopier af breve, som du har modtaget fra energileverandøren.

Husk, at det kræver tid og ressourcer at klage

Det er ressourcekrævende at gennemføre et klageforløb. Ud over dine udgifter, som du får dækket, hvis du får medhold i din klage, kræver det både tid og kræfter.

Overvej derfor nøje, om du orker besværet – og om du reelt tror, at du har en sag. Ellers er det blot spild af både din og ankenævnets tid.

Sagerne afgøres i Energiankenævnet, der ledes af en byretsdommer, og desuden består af jurister fra Forbrugerrådet samt repræsentanter fra energiselskaberne.

Klag over din elregning - trin for trin

 • Klag først til dit elselskab
 • Afviser elskabet din klage, og vurderer du, at det er værd at gå videre med klagen, kan du sende din klage til Ankenævnet på Energiområdet
 • Du kan indsende din klage online her
 • Send din klage pr. brev til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
 • For spørgsmål, kontakt da ankenævnet på telefon 41715301 (mandag kl. 10-12).
 • Vil du selv sagsøge energiselskabet? Sørg for at få god juridisk bistand ifm. en retssag, da der er strenge formkrav til udfærdigelse af stævning og det at rejse sagen ved byretten mm.