Hvad er aktiv solvarme?

Solvarme opdeles traditionelt i passiv og aktiv solvarme, selvom grænsen imellem de to former ikke er helt skarp. Mens solvarmen i passive solvarmeanlæg udnyttes uden nogen form for mekanisk pumpesystem, så er aktive solvarmeanlæg defineret ved, at solvarmen flyttes fra solfangeren til anvendelse inde i huset ved hjælp af en energiforbrugende cirkulationspumpe. Aktiv solvarme kan benyttes til opvarmning af brugsvand og til rumopvarmning.

Et solvarmeanlæg består af en solfanger og et anlæg. Solfangeren monteres udendørs, typisk på taget. Når solens stråler rammer solfangeren, varmes en frostfri væske inde i solfangeren op. Væsken cirkulerer mellem solfangeren og anlægget (en varmtvandsbeholder, der er forberedt til solvarme). Her afgiver væsken sin varme, hvorefter den løber retur til solfangeren.

Et solvarmeanlæg er mest effektivt i sommerhalvåret, hvor det kan dække hele husstandens behov for varmt vand. Resten af året fungerer solvarmeanlægget som supplement til boligens primære varmekilde.

Hvilke fordele er der ved aktiv solvarme?

Etablering af et solvarmeanlæg kan være en god mulighed for at minimere en boligs energiforbrug.
Solvarmeanlæg laver energi ud af en gratis naturressource. Ved køb af et solvarmeanlæg "forudbetaler" du så at sige for den energi, du skal bruge i årene fremover. For miljøet og dit eget velbefindende vil solvarme altid være en god investering. Et solvarmeanlæg producerer varme hele året rundt, men er selvsagt mest effektivt i sommerhalvåret, hvor der er mange solskinstimer. Selvom det er overskyet, kan solen godt levere et energitilskud til opvarmningen.

Et solvarmeanlæg er en afprøvet teknologi. Det er billigt at investere i, og driftsomkostningerne er lave, da anlægget er relativt simpelt i opbygning og nemt at vedligeholde. Udbuddet af solfangere er stort, og de fås i mange kvaliteter og til forskellige priser.

Når du bygger nyt hus eller skifter dit gamle olie- eller gasfyr ud, skal du købe en ny varmtvandsbeholder, og i den situation kan det være en mulighed at få tilføjet et solvarmeanlæg til en fornuftig merudgift.

Ved nybyggeri er der mulighed for at få integreret en solfanger og opnå en optimal ydelse af anlægget. Her kan solfangeren blive en del af klimaskærmen og derved erstatte en eller flere af bygningens udvendige overflader.
I forbindelse med nybyggeri og større renoveringer ”tæller solvarme med”, når bygningens energiramme beregnes. I nogle tilfælde kan et solvarmeanlæg være lige det, der skal til, for at opfylde lovens minimumskrav.

Hvilke ulemper kan der være ved solvarme?

Det koster penge her og nu at etablere et solvarmeanlæg. Alt afhængigt af om solvarmeanlægget kun skal dække brugsvand eller både brugsvand og opvarmning, og om det skal erstatte elektricitet, olie, gas eller anden opvarmningsenergi, kan tilbagebetalingstiden variere.

Det kan i nogle tilfælde være svært at integrere solfangeren arkitektonisk i eksisterende bygninger. Der er nogle hustyper, hvor en solfanger på selve bygningen vil skæmme det arkitektoniske udtryk, så den i stedet må placeres enten fritstående eller på andre bygninger på grunden.

Det er ikke alle tage, som er konstrueret, så de rent vægtmæssigt kan bære at få tilføjet et solfangeranlæg. Er du det mindste i tvivl, skal du kontakte en ingeniør med forstand på sådanne udregninger.

Kan solvarme etableres i eksisterende huse?

Når et eksisterende hus skal have et solvarmeanlæg, skal du være opmærksom på orientering, hældning og skyggende træer. Ud fra en arkitektonisk vurdering er det selve solfangerens udformning og placering på en facade eller tagflade i forhold til fx kviste, altaner og skorstene, der afgør, om huset er egnet som anlægsvært.

Som udgangspunkt vil det være arkitektonisk mest harmonisk at få integreret solfangeren i bygningen, dvs. at den bliver en del af tagfladen eller facaden, frem for blot at "tilføje" den. Nogle gange vil det mest hensigtsmæssige være at montere solfangeren uafhængigt af den eksisterende bygning, da mange facader og især tage har en kompliceret og sammensat geometri.

Hvis dele af klimaskærmen, dvs. tag eller facade, alligevel skal udskiftes, vil det være muligt at erstatte dele af den med solfangerelementer. På den måde bliver solvarmeanlægget fuldt integreret, og du kan desuden spare udgifter til den del, der alligevel skulle skiftes ud.

Det kan ligeledes være en fordel at skifte til solvarme, når kedel og/eller varmtvandsbeholder alligevel står for udskiftning.

Hvordan placeres solfangeren?

En solfanger består af et eller flere paneler. Der er mange muligheder for at indbygge solfangeren i husets tag, facader eller i omgivelserne. Solfangeren er vejrbestandig og kan stort set placeres overalt, blot der er sol.

Solfangeren placeres for det meste på taget. Det er et godt sted, fordi hældningen typisk er god, der er god plads, og der er sjældent skygge. Solfangeren kan også monteres på carporten eller garagen eller andre små bygninger på grunden, lodret på facaden eller stå direkte på jorden. Du får det bedste udbytte af panelerne, hvis de vender direkte mod syd med en hældning på mellem 30 og 60 grader. Hvis de placeres mod øst og vest, reduceres ydelsen ca. 20 procent.

Ydelsen af et solvarmeanlæg afhænger af solfangerens orientering og hældning. Med en orientering mellem sydøst og sydvest og en hældning mellem 30 og 60 grader reduceres ydelsen ikke mere end 5-10 procent i forhold til en optimal orientering mod syd med en hældning på 45-60 grader.

Hvilke former for solvarmeanlæg er der?

Brugsvandsanlæg

Den mest udbredte form for solvarmeanlæg er brugsvandsanlæg, der producerer varmt vand til bad og opvask i boliger. Et brugsvandsanlæg på 4 m2 og varmtvandsbeholder på 200 liter vil kunne dække en familie på 3-4 personers forbrug af varmt vand. Bor flere end fire personer i husstanden, kan du opgradere med ca. 1 m2 solfanger og 50 l varmtvandsbeholder for hver ekstra person.

Brugsvandsanlægget tilsluttes sædvanligvis andre hovedopvarmningskilder, som tager over, hvis solen ikke kan opvarme brugsvandet tilstrækkeligt. I månederne maj til september vil et typisk brugsvandsanlæg kunne levere alt det varme vand, men du skal regne med at supplere anlægget med en anden energikilde for at kunne dække hele årets forbrug af varmt vand. Opvarmningen af vandet i solvarmeanlægget suppleres ved hjælp af en varmeveksler i toppen af beholderen eller ved et indbygget elvarmelegeme. Der findes brugsvandsanlæg, hvor selve varmtvandsbeholderen er installeret i samme kabinet som en olie- eller gaskedel.

Prisen for et brugsvandsanlæg inklusive installation ligger typisk mellem 25.000 og 35.000 kr. inkl. moms (2019). Hvis anlægget installeres i forbindelse med udskiftningen af en udtjent varmtvandsbeholder eller kedel, er merprisen (for et typisk brugsvandsanlæg) ca. 20.000 kr. inkl. moms (2019).

Tilbagebetalingstiden for brugsvandsanlæg på 4 m2 til enfamiliehuse afhænger bl.a. af den energitype, der var i forvejen, og effektiviteten af anlægget. De typiske tilbagebetalingstider er (2019):

  • Udskiftning af elvandvarmer til solvarme: ca. 10 år
  • Udskiftning af ældre oliekedel til ny effektiv kedel med solvarme: ca. 12 år
  • Udskiftning af ældre gaskedel til ny effektiv kedel med solvarme: ca. 20 år

De fleste brugsvandsanlæg er færdigfabrikerede anlæg, som installeres på enfamiliehuse.

Kombinerede anlæg

En stor del af solvarmeanlæg til enfamiliehuse i Danmark er såkaldte kombianlæg, der leverer varme både til brugsvandet og til rumopvarmning. Som regel er styringen af anlægget sådan, at der først tilføres varme til varmtvandsbeholderen, hvorefter den overskydende varme går til opvarmning af boligen.

Et kombianlæg er billigt og særligt anvendelig, hvis du godt vil beholde varme i badeværelsesgulvet, samtidig med at den olie- eller gaskedel, som solvarmeanlægget supplerer, er slukket om sommeren.

Da anlæggene også skal producere varme i perioder af året, hvor solen ikke skinner så meget, vil de være en del større end de rene brugsvandsanlæg og tilsvarende dyrere. Kombinerede anlæg til enfamiliehuse vil ofte kræve en solfanger på 7-10 m2, og en varmetank på ca. 300 liter.

Et kombianlæg koster typisk 35.000-55.000 kr. inkl. moms og installation (2019).

Anlæggene har som regel samme eller lidt dårligere tilbagebetalingstid end rene brugsvandsanlæg. Et anlæg, der dækker 20-25 procent af det samlede energibehov i et hus, vil kunne optimeres til at have samme tilbagebetalingstid som et brugsvandsanlæg.

Øvrige typer af solvarmeanlæg

Det danske firma SolarVenti har udviklet en såkaldt ventilationssolfanger, som er en luftsolfanger med solcelledrevet ventilator. Luftsolfangeren opvarmer udeluften, som dernæst blæses ind i huset. Anlægget benyttes til at holde uopvarmede sommerhuse fugtfri i vinterperioden. Anlægstypen markedsføres også af andre producenter.

En særlig form for solfanger er vakuumrørsolfangeren. Virkningsgraden kan være op til 90 procent, dvs. en ca. 40 procent bedre ydelse end almindelige solfangere. Målinger viser, at de kan yde mere på kolde og overskyede dage, den har derfor et stort potentiale, og er meget effektiv.