Hvilke mus kan plage dig og din bolig?

Der findes en del forskellige musearter i naturen. Men der er kun to arter, der trives indendøre og derfor kan give os problemer, nemlig den lille husmus samt halsbåndmusen.

Find råd til at bekæmpe dem længere nede i artiklen.

Sådan gør du det sværere for mus i at komme ind i dit hus

  • Sæt rist eller et fintmasket metalnet for ventilationsåbninger i soklen - men tildæk dem ALDRIG fuldkommen, da det med stor sandsynlighed vil give alvorlige fugtproblemer.
  • Sæt et finmasket net for ventilationsåbninger i døre og vinduer, navnlig i kælderplan.
  • Sørg for, at der er tæt om alle rørgennemføringer.
  • Stop alle huller til, hvor en kuglepen eller blyant kan trænge ind.
  • Sæt en 5 cm metalskærm på lodrette, udvendige rør - det gør det umuligt for musene at klatre forbi og hoppe op på loftet.
  • Lad ikke fuglefoder flyde på jorden.

Hvad kendetegner husmusen?

Husmusen er den mindste og mest almindelige af de to musearter, der optræder i danske boliger. Der findes ydermere 2 arter husmus - den lyse husmus (Mus musculus) og den mørke husmus (Mus domesticus).

Den lyse husmus er ensartet mørkegrå, mens den mørke husmus er grå på hoved og ryg med en lysere underside. Sidstnævnte afart af husmusen er mest udbredt i Sønderjylland, mens de ensfarvede som regel ses i hele landet.

Den lyse husmus opholder sig udendørs i perioden fra april til september, mens den mørke husmus foretrækker at opholde sig indendørs året rundt. Ellers er der ikke nævneværdig forskel på de 2 arter i hverken udseende eller levevis.

Hoved og krop måler typisk 8-9 cm, mens halen er en smule kortere for begge arter. Husmusens ekskrementer er 5-6 mm lange og højst et par millimeter  i tykkelsen.

Husmusen lever typisk i haver og parker nær bebyggede områder. Men får de fodfæste inden døre, kan de leve og formere sig i boligen året rundt. Har du ikke husmus inden døre, bør du navnlig være på vagt fra midten af august til begyndelsen af september, når den begyndende nattekulde får dem til at søge varme og føde indendørs.

Hvad kendetegner halsbåndmusen?

Halsbåndmusen (Apodemus flavicollis) er mørkebrun på oversiden og har en kridhvid underside på nær et brunt bånd foran forbenene (heraf navnet). Halsbåndmusen er tydeligt større end husmusen. Hoved og krop måler gerne 10-12 cm og halen noget mere.

Halsbåndmusen er en sjældnere gæst inden døre end husmusen, da den foretrækker at opholde sig ude - gerne i skov- eller parkområder med spredte træer og buske. Hvis den søger indenfor, sker det senere, typisk hen i november måned. Den kan indrette en rede inde i varmen, men yngler først, når den igen søger ud i det fri.

Halsbåndmusens ekskrementer er ikke meget længere end husmusens, men en smule større i omkredsen og fremtræder derfor lidt mere kompakte. De er dog svære at forveksle med rottens efterladenskaber, som er væsentligt større.

Hvordan kender du forskel på en mus og en rotte?

Det er næsten umuligt at gå galt i byen, når det gælder om at kende forskel på husmus og rotter. Derimod kan det være mere udfordrende at kende forskel på halsbåndmus og rotter. Størrelsen gør, at man let forveksler en velvoksen halsbåndmus med en ung rotte. Dog vil fagfolk nemt kunne se forskel på farvetegningerne, ligesom rottens krop og hale er kraftigere.

For lægfolk er der dog mere skudsikre metoder til at skelne de 2 arter fra hinanden, nemlig ved at tage et kig på ekskrementerne. Rotteekskrementer er nemlig noget større end musens og måler op til et par centimeter i længden og 4-6 mm i diameter.

Hvad spiser mus?

Begge arter foretrækker frø og kornprodukter, men er bestemt ikke kostforagtere og kan bedst betegnes som altædende. Husmusen har et ekstremt lille væske- og fødebehov - den kan overleve på blot 3 gram mad om dagen - og kan derfor klare sig stort set overalt.

Hvilke skader kan mus forårsage på din bolig?

Set fra en boligejers synspunkt er det største problem ved mus i boligen, at de gnaver i stort set alt, bortset fra metal og sten, i deres jagt på føde og redemateriale. Får de fred og tilstrækkelig tid, kan de derfor anrette betydelige skader på alt fra isolering og gardiner til møbler og - endnu mere alvorligt - elektriske installationer. Dette kan i værste fald forårsage kortslutninger og brand.

Ligeledes kan mus finde på at gnave temmelig store huller i eksempelvis fleksible ventilationsrør. Det kan give kondensproblemer og derved risiko for råd og svamp i boligen. 

Pas på urin og ekskrementer fra mus

Endelig kan mus fordærve fødevarer med deres ekskrementer og urin. Det kan indebære en vis smittefare for sygdomme, men risikoen er dog langt mindre, end hvis der er tale om rotteangreb. Under alle omstændigheder bør du naturligvis kassere fødevarer, der kan have været i berøring med de små kræ.

Har du mus i dit sommerhus eller køkken, er det derfor en god idé at lukke alle fødevarer inde i tætsluttende beholdere af glas eller metal. Plasticbeholdere vil kunne anvendes til nøds, men i praksis skal der mere end en tætsluttende plasticbeholder til, for at holde en sulten mus tilbage.

Hvordan kommer musene indenfor?

Det korte svar er: Overalt.

En ung husmus kan, uden problemer, klemme sig gennem en åbning med en diameter på 7 mm (kort sagt alle steder, hvor du kan presse en kuglepen ind). Samtidig er de ekstremt dygtige til at klatre og kan kravle op ad både murstensvægge og trævægge. 

Det er derfor tæt på umuligt at holde mus helt ude af din bolig.

Hvem har ansvaret for bekæmpelse af mus?

Det er, som antydet, en rigtig god idé at bekæmpe mus i din bolig, men det er ikke lovpligtigt at gøre det. Der er heller ikke offentlig assistance eller tilskud at hente i forbindelse med bekæmpelse af de små kræ.

Det kan være svært at kende forskel på halsbåndmusen og en ung rotte, og bekæmpelsen af dem er vidt forskellig. Mens det er den private boligejer, som selv står for bekæmpelse af mus, er det derimod kommunen, der har ansvaret for bekæmpelse af rotter.

Med rotteangreb forholder det sig derimod helt anderledes, og det er derfor en god idé at undersøge nærmere, hvad det er for dyr, der har slået sig ned i - eller nær din bolig, før du iværksætter en bekæmpelsesindsats.

Har du mistanke om rotteangreb, har du pligt til at indberette det til kommunen eller til det skadedyrsbekæmpelsesselskab, din kommune samarbejder med. Du kan få nærmere information om dette på din kommunes hjemmeside eller pr. telefon.

Hvordan holder du musene ude?

Mus kan som nævnt komme ind ad selv meget små sprækker, og det er nok de færreste, der i praksis kan stoppe samtlige 'museadgangsveje' til deres bolig. Men du kan med fordel lukke de mest oplagte huller. Har du fx ventilationsråbninger i soklen bør du montere en rist over hullet.

Du må endelig ikke lukke ventilationshullerne til, da det næsten med sikkerhed vil give dig alvorlige fugtproblemer.

Tilsvarende kan du med fordel sætte fintmasket galvaniseret metalnet foran alle ventilationsåbninger i kældervinduer og -døre samt naturligvis sørge for at holde de pågældende døre og vinduer lukkede. Derudover kan du sætte metalskærme på lodrette, udvendige rør, så musene ikke kan kravle opad. Alternativt kan du male med en stribe blank, hård maling på rør og facader.

Sørg også for at holde alt spiseligt materiale uden for musenes rækkevidde og luk evt. fuglemad inde i en spand med tætsluttende låg. Det forebygger også, at der kommer rotter på besøg.

Undgå mus i sommerhuset

Der gælder samme forholdsregler for at holde mus af sommerhus som ude af en bolig.

Men står sommerhuset tomt i længere perioder, bør du sørge for at stille alle madvarer forsvarligt i lufttætte beholdere - helst af metal eller glas.

Hvordan bekæmper du mus med fælder?

Mus gør ingen skade udendørs og bør derfor lades i fred, hvis de stiller sig tilfredse med at spise af fuglenes foderbræt. Men bevæger de sig inden døre, bør de bekæmpes målrettet. Også selvom de kun har taget bo i eksempelvis et ubenyttet lofts- eller kælderrum.

Køb hellere 2-3 fælder for meget end for lidt, og vælg en kraftig model. Det gør det mere sandsynligt, at fælden slår musen ihjel med det samme og ikke kun lemlæster den.

Se video: Sådan fanger du mus med fælde

Fælder, der fanger mus levende

Du kan naturligvis også bruge en fælde, der kun fanger musen uden at gøre skade på den. Men i så fald skal du være parat til at slippe musen ud i naturen langt fra huset, gerne længere end 500 meter væk. Ellers er der stor sandsynlighed for, at den finder tilbage igen.

Brug ikke ost i musefælden

Lokkemaden må gerne have kraftig duft og være let at mase fast omkring udløsermekanismen. Mange bruger rosiner, spegepølse, peanutbutter, nødde- eller figenpålæg osv., sågar chokolade. Derimod er ost - uanset hvad tegnefilmene så måtte påstå - temmelig uegnet, da det hurtigt tørrer ud og mister sin aroma. Har du mange fælder, kan det være en idé at variere lokkemaden en smule.

Må du bekæmpe mus med gift?

Som udgangspunkt bør du undgå at bruge gift både udendørs og indendørs.

Indendørs risikerer du, at de døde mus går i forrådnelse under fx gulvet eller bag møbler, hvilket kan give nogle rigtig grimme lugtgener eller medføre, at fluer lægger æg i ådslerne.

Udendørs risikerer du at forgifte andre vilde dyr.

 I Danmark er det eneste godkendte giftstof til bekæmpelse af mus for private chloralose. De godkendte chloraloseprodukter, der er på det danske marked må dog kun anvendes til indendørs brug, da det er giftigt for fugle og vandlevende organismer. Ved brug af chloralose vil du som førnævnt kunne få problemer med lugtgener, hvis musen lægger sig til at dø et utilgængeligt sted i husets konstruktion.
Chloralose virker kun, når temperaturen er under 16 grader og skal placeres steder, hvor børn og dyr ikke har adgang til det.

Den anden type af aktivstoffer i musegifte går under betegnelsen antikoagulanter (dvs. bromadiolon, brodifacoum, difenacoum og flocoumafen). De virker ved, at blodet ikke vil størkne, hvorved dyrene dør af indre blødninger, hvis de indtager stofferne i tilpas stor dosis. Det tager mellem 3-8 dage, før giften virker og musen dør. Bliver musen i mellemtiden til føde for andre arter, vil giftstofferne også ramme disse.

Det har siden 2011 ikke været tilladt for private at benytte antikoagulanter til bekæmpelse af mus og rotter. Kun autoriserede skadedyrsbekæmpere har tilladselse til at benytte disse. Det er derfor ikke lovligt at være i besiddelse af disse gifte og sidder man inde med produkter indeholdende antikoagulanter skal de afleveres på genbrugsstationen. 

Har du ofte og gentagne problemer med mus, kan du kontakte og få hjælp af en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Kan du bekæmpe mus med elektroniske "lydskræmmere"?

Nej. De elektroniske skræmmere er højst sandsynligt fuldstændig virkningsløse. Ingen forsøg eller undersøgelser tyder på, at de fantasifulde produkter er noget værd for andre end dem, der tjener penge på at sælge dem.