Hvorfor er håndværkeres fagområder relevante for dig?

Hvis håndværkere (eller andre) udfører arbejde uden for det område, de er uddannet til og normalt arbejder inden for, øges risikoen for byggesjusk. Hvis håndværkeren ikke er uddannet til det, han laver, kan du ikke være sikker på, at han har de nødvendige færdigheder og/eller den nødvendige erfaring, ligesom hans kendskab til, hvilke regler og kutymer der gælder for området, kan være begrænset eller ikke-eksisterende.

Desuden er der også etiske overvejelser om, hvorvidt du synes, det er o.k., at folk, der ikke er uddannet inden for et givent fag, "stjæler" arbejdet fra dem, der er.

Endelig er der også et par fagområder, der kræver autorisation, og hvor det er direkte ulovligt at udføre arbejdet uden de krævede kompetencer og godkendelser.

Derfor er det vigtigt for dig, at de håndværkere, der arbejder for dig, har den rette baggrund - det rette fag.

Dette gælder:

  • Når du skal finde håndværkere til en opgave: Her bør du gøre dig klart, hvad det præcist er, du ønsker at få lavet, så du er sikker på at ringe til de rette fagfolk.
  • Når du i anden anledning har en håndværker i huset og er fristet af at lade ham udføre andre opgaver, som måtte dukke op, også selvom det ligger uden for hans normale arbejdsområde. Lad være med det. Find de rette folk til arbejdet.

Hvilke fagområder findes?

Der findes uddannede håndværkere til stort set alle typer arbejde, der knytter sig til boligen. Der er ikke nogen lovmæssige grænser mellem fagområderne, bortset fra de arbejdsopgaver, som kræver autorisation.

Vær opmærksom på, at de færreste titler i byggeriet er beskyttede. Det er kun i forhold til vvs-, kloak- samt elarbejde, at det er ulovligt for andre end de autoriserede firmaer/håndværksmestre at benytte betegnelsen "autoriseret". Alle kan derimod kalde sig f.eks. tømrer, snedker eller entreprenør, selvom de hverken har svendebrev eller relevant uddannelse.

Hvilken betydning har en autorisation?

At visse fagområder kræver autorisation, er et udtryk for, at man fra det offentliges side vurderer, at det er ekstraordinært vigtigt, at de rette og uddannede fagfolk udfører arbejdet. Det skyldes, at såfremt arbejdet ikke er udført korrekt, kan der være risiko for personskade eller sundheden; f.eks. kan sjusket udført elarbejde medføre brandrisiko og forkert udført kloak kan øge risikoen for rotteplage.

Hvis en håndværker ikke har den nødvendige autorisation, løber du altså nogle unødvendige risici, og du har desuden heller ikke mulighed for at få en eventuel skadesudbedring dækket af dit forsikringsselskab. Hvis du har været vidende om, at håndværkeren ikke havde den nødvendige autorisation, er du desuden direkte medansvarlig for skaden.

Inden for de fagområder, som kræver autorisation, er det et krav, at den autoriserede håndværker er forsikret. Hvis der opstår en skade eller fejl i forbindelse med arbejdet, vil forsikringen dække skaden. I tilfælde af at arbejdet er udført groft uforsvarligt, har forsikringsselskabet dog ret til og mulighed for at sige, at skaden ligger ud over deres ansvarsområde. I så fald må du rette forsikringskravet direkte mod håndværkeren i et civilretsligt søgsmål.

Hvilke fagområder kræver autorisation?

Der er som nævnt tre fagområder, som kræver autorisation: el, kloak og vvs.

Her må visse dele af arbejdet inden for fagområdet kun udføres af en fagmand, der har den nødvendige autorisation, som beskrevet i autorisationsloven. Virksomhederne får deres autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Elektriker

Elarbejde omfatter både etablering af ny el og vedligeholdelse og reparation af eksisterende installationer. Det kan være trækning af kabler, etablering af eltavler, kontakter, udtag og afbrydere og installation af hårde hvidevarer. Derudover kan en elektriker installere elvarme, telefonanlæg, alarm- og edb-systemer samt ventilationsanlæg.

Elarbejde udføres af en elektriker.

Visse mindre elarbejder må alle udføre, også private boligejere.

Elinstallationsrapporter, som skal udarbejdes hvis du vil have en ejerskifteforsikring ved køb/salg af hus, skal udføres at et firma som har autorisation til dette.

Kloakarbejde  

I princippet er kloakarbejde alle installationer under jorden, udvendigt såvel som indvendigt. Det vil sige de rør, tilslutninger og installationer, der går fra boligen og ud til hovedledningerne samt til nedgravede afløbsbrønde.

Kloakarbejde omfatter arbejdet vedrørende vandtilførsel, afløb, spildevand og regnvand. Kloakarbejde er også etablering af havedræn og omfangsdræn. Derudover er det forebyggelse og udbedringer af skader på eksisterende installationer samt vedligeholdelse.

Kloakarbejde udføres af en kloakmester. Kloakmesteren kan desuden ofte tilbyde arbejde med fundament og terrændæk, fordi han har udstyret og maskinerne til det.

Hvis du får ændret på kloakledningerne i huset eller på grunden, skal dette meldes til kommunen. Og det er den autoriserede kloakmand, der skal indsende anmeldelsen.

Vvs-arbejde

Vvs står for vand, varme, sanitet. Det vil sige etablering af vandtilførsel og afløb fra toiletter og håndvaske (f.eks. vandlåse under håndvaske). Montering af radiatorer og gaskomfurer, etablering af gulvvarme eller energianlæg som eksempelvis gas- og oliefyr. Sanitet er bl.a. montering af blandingsbatterier og bruseinstallationer.

Vvs-arbejde udføres af en vvs-mester/vvs-montør.

Der er visse dele af vvs arbejdet, som du selv må lave. Fx skifte blandingsbatteri på køkken- og badeværelsesvask forudsat at der er afspærringsventiler (balofixer) på vandtilførslerne lige under vasken.

Hvilke fagområder kræver ikke autorisation?

De fleste fagområder kræver ikke autorisation.

I det offentlige (større) byggeri er fagfordelingen mellem håndværkere rimelig klar. Men i det private og mindre byggeri er grænserne noget mere udviskede. Det betyder, at en tømrer godt må kalde sig murer og udføre murerarbejde, ligesom en murer må kalde sig maler og udføre malerarbejde. Dog skal markedsføringsloven være overholdt, og det betyder, at håndværkeren ikke må vildlede sine kunder ved f.eks. at reklamere med uddannelser, han ikke har.

En håndværker må kun kalde sig mester inden for et fagområde, hvis han har svendeprøve i det specifikke fag. Uanset om håndværkeren er uddannet inden for faget eller ej, skal hans arbejde leve op til gældende normer om udførelse og kvalitet.

Som privat boligejer er det en fordel, at man ved håndværkeren er uddannet inden for sit felt og at han kender til reglerne og metoderne ved udførelse af arbejdet.

Betonarbejde

Betonarbejde er bl.a. arbejdet med støbning af fundamenter. Arbejdet omfatter også det første og grove arbejde i udarbejdelsen af dæk under gulv. Det vil sige montering af armeringsjern, udlægning af forskellige isoleringstyper, etablering af selve dækket samt slibning og radonsikring.  

Betonarbejde udføres af entreprenører inden for jord- og beton og evt. større murerfirmaer.

Blikkenslagerarbejde

Blikkenslagerarbejde omfatter arbejdet med tagrender, nedløbsrør, skotrender og inddækninger. Derudover er blikkenslagerarbejde specialarbejde, f.eks. særlig fremstilling af affaldsstativer, døre, riste, trapper, rækværk, skorstene, altaner og stålkonstruktioner.

Oplægning af naturskifertag er historisk også en del af blikkenslager faget.

Blikkenslagerarbejde udføres af en blikkenslager.

Smed

Smeden arbejder med metal. En del af arbejdet er også VVS arbejder, fx rørarbejder. Bygningssmede udfører metalarbejder som fx altaner, gelændere, bærende stålkonstruktioner mv. Det er også smeden der svejser. Under smedefaget er der kleinsmed, aluminiumssmed, svejser mv. De fleste smede har tilknytning til et værksted, hvor jern kan bearbejdes.

Malerarbejde

Malerarbejde dækker over generel overfladebehandling af både murværk, træværk og metalflader. Det kan både være udvendigt og indvendigt. Derudover omfatter arbejdet hvidtning af lofter, spartling og opsætning af tapet og forskellige slags væv.

Nogle bygningsmalere har specialiseret sig i gamle teknikker og metoder som forgyldning eller marmorering og ådring, som er efterligning af marmor og specielle træsorter.

Malerarbejde udføres af en maler.

Murerarbejde

Som tommelfingerregel kan man sige, at murerarbejde ligger over jorden (i modsætning til betonarbejdet, der ofte ligger under jorden). Det omfatter både udvendigt og indvendigt arbejde.

Det udvendige arbejde kan f.eks. være ændringer af huller i muren - der tilmures eller sættes nye vinduer eller døre i facaden. Det er også opmuring i tegl eller beton og udskiftning/reparation af tegl. En murer kan også efterisolere. Endelig er udvendigt murerarbejde tyndpudsning (filtsning), sækkeskuring, vandskuring, pudsning af ydervægge og montering af sålbænke under vinduer.

Indvendigt murerarbejde er pudsning og opmuring af indervægge i tegl og beton eller glasbyggesten. Arbejdet omfatter også opmuring af pejse og skorstene, montering af skorstensrør, isokern og aftræksrør. Det er også murerarbejde, når der skal vådrumssikres i badeværelser eller sættes klinker, fliser og mosaik på vægge og gulve. En murer lægger og reparerer også terrazzogulve.

Det har også været muren, der oplagde tegltage, nu lægges det også op af tømrer.

Murerarbejde udføres af en murer.

Nedrivningsarbejde

Hvis du skal have revet hele eller dele af bygninger ned, er der tale om nedrivningsarbejde.

Du kan se på et firmas profil, om de tilbyder nedrivningsarbejde. Det gør primært entreprenørfirmaer og nedrivningsfirmaer.

Terrænarbejde

Terrænarbejde dækker over grundrydning og jordregulering omkring bygninger og byggeri. Der er oftest brug for terrænarbejde ved nybyggeri eller tilbygninger. Terrænarbejdet omfatter også etablering af stik til fjernvarme, gas, vand og el.  

Terrænarbejde udføres af en jord- og betonarbejder. En kloakmester kan også tilbyde at udføre arbejdet, hvis der er tale om mindre bygninger og tilbygninger.

Snedkerarbejde

Snedkerarbejdet ligner tømrerarbejdet, altså arbejde med træ og træmaterialer. Forskellen er, at snedkerarbejde er en "finere" bearbejdning af materialet end tømrerarbejde. Det kan f.eks. være fremstilling af vinduer og døre med specielle mål eller specialopgaver i eksotiske træsorter. Snedkerarbejder er også specialordrer inden for mindre bygningsdele og inventar som køkkener, skabe og reoler.

Snedkerarbejde udføres af en snedker, men grænsen mellem tømrer og snedkerarbejde er forholdsvis flydende.

Tømrerarbejde

Som hovedregel er tømrerarbejde alt arbejde med træ, tømmer og træmaterialer. Det omfatter både udvendigt og indvendigt arbejde.

En stor del af arbejdet med tagkonstruktioner er tømrerarbejde. Det gælder både reparation og etablering af konstruktioner. Det kan være montering af præfabrikerede spær, kviste, isolering og opbygning af undertag. Tømrerarbejdet dækker også arbejdet med udhæng og inddækninger i træ samt vindskeder. Ved træhuse er arbejdet med konstruktion og facadebeklædning også en del af tømrerarbejdet.

En stor del af det indvendige arbejde i en bolig er tømrerarbejde. Det gælder for etageadskillelser, hvor der arbejdes med bjælker, lægter, strøer og isolering. En tømrer lægger også gulv og beklæder vægge og lofter med brædder eller gipsplader. Opsætning af trapper, isætning af døre, vinduer, ovenlys, karme og indfatninger er også tømrerarbejde. Endelig er montering af inventar som skabe, reoler og køkkener også tømrerarbejde i et vist omfang.

Tømrerarbejde udføres af en tømrer.

Billedserie: Sådan ser de forskellige håndværkere ud