Beklædning med fliser og klinker har gennem mange år været en meget anvendt løsning til sikring af gulv og vægge i vådrum, da de er med til at gøre overfladerne mere modstandsdygtige over for vand og samtidig er rengøringsvenlige. 

Fliser og klinker er fortsat den mest almindelige beklædning af vægge i vådzoner, selv om der i dag findes alternativer. Flisebeklædte gulve og vægge har sammen med det faste underlag og nutidens vådrumsmembran en tæthed, funktionalitet og holdbarhed, som er rigtig god.

Derfor kan flisen lyde hult

Det kan dog ske, at fliserne begynder at sidde løst, fordi de mister taget i det underlag, de er sat op på. Fliser, der ikke hæfter fuldstændigt til underlaget, kaldes for hultlydende eller skrukke fliser.

Du kan ikke se, hvis en flise er skruk, men du kan høre det, da skrukke fliser giver en hul lyd, hvis du banker på dem. Nogle gange hæfter de så dårligt, at du kan pille dem af væggen med hænderne. Løse eller skrukke fliser findes i rigtig mange bygninger – både nye og gamle. 

Løse fliser kan være et alvorligt problem

Er der tale om løse fliser i et vådrum, kan følgeskaderne være mere alvorlige end i de øvrige rum i boligen. I vådrum bliver vægge og gulve udsat for meget vand. Sidder fliserne ikke ordentligt fast på væg eller gulv, kan vand sive ind bag fliserne og give skimmelvækst.

Sker det i vådrum, hvor der ikke er vådrumsmembran, vil vandet trænge ind i de bagvedliggende konstruktioner og kan give større fugtskader på tilstødende og underliggende konstruktioner samt stor risiko for skimmelvækst. 

Er en flise løs, vil fugerne omkring flisen typisk være revnede.

Hvorfor bliver fliser hultlydende og løse?

Fliser kan miste vedhæftningen og blive løse og skrukke eller slå revner af flere årsager. Fx: 
 

 • at underlaget er uegnet eller klargjort forkert.
 • at fliserne ikke er opsat eller lagt korrekt. 
 • at der er valgt den forkerte slags fliseklæb.
 • at monteringen af fliserne på beton/letbeton er sket, før al fugt er fordampet  

Hvordan sikrer du, at fliser ikke bliver løse?

Det nye underlag for flisebeklædningen skal først og fremmest være stabilt og have tilstrækkelig styrke, hvis du vil undgå, at dine fliser bliver løse. Overfladerne skal rengøres for støv, og på nye overflader skal eventuelle rester af formolie eller andet fjernes, før du begynder at montere fliser. 

Det kan også være nødvendigt at slibe overfladen på fx flydebeton og lignende materialer for at fjerne slamlag. 

Ved glatte overflader – fx tidligere oliemalede vægge – skal der slibes eller påføres en særlig fliseklæb/primer efter leverandørens anvisninger, førend fliserne kan monteres. Ved fliser opsat på en malerbehandlet væg skal væggen forinden afrenses og forbehandles grundigt.

For at undgå revner og hultlydende fliser kræves ligeledes et underlag, som er helt stift og som ikke  deformerer eller vrider sig. Ved deformation i underlaget udsættes fliserne for spændinger, og fliserne eller klinkerne vil enten revne eller slippe underlaget.

Anvender man lette vægkonstruktioner, fx en gipsvæg, som er gipsplader på en stolpekonstruktion, kan der opstå revner i fuger og slidser, da gipsvæggene ikke er helt så stive som beton eller tegl. Man kan afhjælpe dette med en kombination af mindre stolpeafstand, stærkere plader eller 2 lag plader og eventuelt kraftigere stolper end normalt. 

Dilatationsfuger 

Dilatationsfuger i underlaget samt i fliselaget skal udføres for at imødekomme konstruktionens bevægelser og dermed undgå revnedannelser. En dilatationsfuge er normalt udført som en elastisk fuge. Dilatationsfuger skal udføres, hvor der forventes bevægelser, som kan medføre revnedannelser. Det er typisk i etageboliger, som er opbygget af betonelementer, hvor man anvender dilatationsfuger, eller i gulve med et stort areal. Man anvender det ikke ofte i almindelige beboelser.

Der skal udføres dilatationsfuger ved:

 • fliseområder på 5–7 meter på hver led – højst 5 meter ved gulvvarme. 
 • elementbyggeri, hvor der er udendørs elementsamlinger, som ikke er sammenstøbt.
 • elementbyggeri, hvor dækelementer hviler på bjælker, som er stivere end selve dækelementerne.
 • sammenstøbte betondæk.

Udførelse af flisearbejdet 

Ved flisemontering skal du altid følge leverandørens anvisninger om fugt- og temperaturforhold før, under og efter udførelsen. Du skal derudover sikre dig:

 • at du bruger den korrekte mængde fliseklæb.
 • at fliserne trykkes og vrides korrekt på plads i klæbelaget.
 • at fugning af fliserne først sker, når tørretiden, som fliseklæbeproducenten har oplyst, er overholdt. 

Hvordan reparerer du hule og løse fliser? 

Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor fliserne har løsnet sig, inden du går i gang med at reparere. Den hyppigste årsag er dårligt udført arbejde ved opsætning. Løsningen på dette kan være forsigtigt at tage fliserne ned og reetablere vådrumsmembranen og herefter sætte fliserne op på ny. Men er der tale om et underlag, der er ustabilt, skal du sikre underlaget, før du udfører reparationen. 

Asbest i fliseklæb

Hvis fliserne i dit badeværelse eller køkken er sat op i perioden 1962-1979, er der risiko for, at de er opsat med fliseklæb (også kendt som fliseklæber eller fliselim), der indeholder asbest. Det er ikke alle typer fliseklæb fra denne periode, der indeholder asbest, men hvis du ikke har oplysninger om, hvilket specifikt produkt, der er benyttet, er der mistanke om asbest.

Man kan ikke se med det blotte øje, om der er asbest i en fliseklæb, og medmindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i, skal fliserne fjernes af en professionel, der er uddannet i at håndtere materialet. Det skyldes, at indånding af asbeststøv beskadiger lungerne og kan give bl.a. lunge- og lungehindekræft.

Læs mere på asbest-huset.dk.

Du skal være opmærksom på, at den gamle fliseklæb kan indeholde asbest. Hvis det er tilfældet, gælder der skrappe regler for, hvordan fliserne skal fjernes, da det er sundhedsskadeligt at indånde støv, som indeholder asbest. I faktaboksen kan du se, hvordan du finder ud af, om der er asbest i den gamle fliseklæb.

Det kan være svært at konstatere, om det er det ene eller andet, der forårsager de løse fliser. Er underlaget en træfiberplade-konstruktion, skyldes de løse fliser formodentlig, at underlaget ikke er stift nok. Derfor skal det stabiliseres, eventuelt i form af en ny ekstra plade ovenpå. Du kan høre, om det er en trækonstruktion ved at banke konstruktionen. Lyder den hul, er det sandsynligvis træ. 

For at sikre konstruktionerne skal der i dag lægges en gummimembran under de mest fugtbelastede zoner i vådrum. Kravet om vådrumsmembran gælder nybyggeri og renovering af eksisterende vådrum. 

Ved udbedring af løse og hule fliser bør du altid sikre dig:

 • at der er et egnet og klargjort underlag for opsætning herpå.
 • at det er den korrekte fliseklæb, der anvendes og i korrekte mængder. 
 • at et eventuelt underlag af beton er hærdet/udtørret tilstrækkeligt. 

Derudover er det vigtigt, at monteringen sker korrekt efter leverandørens anvisninger for de pågældende produkter, som anvendes.

Flisearbejde, som skal udføres i forbindelse med udbedring af løse og hule fliser, bør udføres af en murer, da det kan være komplekst i forhold til eventuel reetablering af den underliggende vådrumsmembran samt de stabilitetsarbejder, der eventuelt skal ske med underlaget for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning af fliserne fremadrettet. 

Løsner fliserne/klinkerne sig igen kort tid efter reparationen, er der sandsynligvis tale om ustabilt underlag. Ved svigtende underlag skal du først sikre underlagets stabilitet, før du kan udlægge fliser igen. Hvis du ikke gør det, vil problemet komme igen i løbet af ganske kort tid. Inden udlægning/opsætning af nye fliser skal du ligeledes sikre dig, at der ikke er sket skader i den bagvedliggende konstruktion.

Hvilken fliseklæb skal anvendes? 

Fliseklæben har betydning for flisens korrekte vedhæftning til underlaget. Valg af fliseklæb afhænger af flere forhold, fx om fliserne skal opsættes på et organisk eller uorganisk underlag, om det er i tørre eller våde rum, og om fliserne skal sættes i forbindelse med gulvvarme. 

Fliser blev opsat i mørtel indtil for ca. 40 år siden. Siden hen har man anvendt cementbaseret fliseklæb eller flisemørtel, og i dag anvendes oftest en modificeret, cementbunden klæber. På det seneste er der også kommet plastbaseret klæber til. 

 • Opsætning med fleksibel fliseklæb (modificeret, cementbunden klæber/ mørtel) anvendes ved opsætning af fliser på et underlag af porebeton og beton i badeværelser. Modificeret, cementbunden klæber er i stand til at optage de små bevægelser, der opstår mellem fliser og underlag i tilfælde af temperatur- og fugtforskelle. 
 • Opsætning i rent cementbunden klæber kræver konstant fugtighed under hele hærdningsperioden, og under brug må der ikke forekomme væsentlige temperaturforskelle mellem fliserne og den bagvedliggende væg. Det gør, at den rent cementbundne klæber er uegnet til anvendelse i badeværelser. 
 • Opsætning af fliser i murermørtel er ikke så udbredt som tidligere, da metoden kræver stor præcision, og da der i dag findes de her andre nævnte alternativer, der er nemmere at håndtere. 
 • Opsætning med plastbaseret fliseklæb er i særlig grad velegnet til meget fleksible underlag. Det er vigtigt, at det er den korrekte type fliseklæb, der vælges (drøft altid dette med leverandøren inden bestilling), og at det er den korrekte mængde fliseklæb, som anvendes. 

For lidt klæber vil medføre dårlig udfyldning og mangelfuld dækning og dermed opstår risiko for dårlig vedhæftning. For meget klæber medfører derimod risiko for dårlig planhed af den færdige gulvoverflade, samt at klæberen trænger op i fugerne under lægningen. Der bør også tages højde for fliseklæbens farve. 

Til lyse stenmaterialer, fx marmor, bør der anvendes lys/ hvid fliseklæb, da der kan ske gennemskin af farven fra underlaget. Hvis marmor kan misfarves af fugt eller på grund af indhold af jernforbindelser, bør der anvendes en hurtighærdende fliseklæber ved lægningen.

Svind i betonunderlag 

Beton og letbeton svinder i forbindelse med udtørring og hærdning. Svindet foregår over en lang periode, hvor det vil være størst i begyndelsen lige efter udstøbningen og herefter langsomt aftage. Det meste af svindet skal derfor være overstået, inden der kan monteres fliser. Det kan tage fra få uger til flere måneder, inden betonkonstruktioner er udtørret. Tørretiden varierer meget alt efter varme, udtørringsmetode, underliggende materialer, mængden af materiale osv. Du må følge de anvisninger, som producenten angiver.