Det er dit ansvar som husejer at sørge for, at alle vandledninger på din grund er vedligeholdt ordentligt, så der ikke sker læk, da ellers kan det koste dig dyrt. 

Så meget er sikkert, efter at Østre Landsret 22. november 2018 afsagde dom i en sag mellem en husejer og et lokalt vandværk.

Med dommen følger, at husejeren er forpligtet til at betale vandværket 181.681,29 kr. for ca. 6.000 m3 vand, der over en periode var løbet i kloakken, en regnvandsbrønd eller ud i jorden. Grunden skråner, og det betyder, at vandet har kunnet løbe væk frem for at trænge op til overfladen.

Underjordisk læk

Det enorme vandspild skete som følge af en lækage, der opstod på vandrøret mellem en udendørs målerbrønd og huset. Vandspildet blev først opdaget, da den dømte husejer overdrog ejendommen til en ny ejer i 2015. Inden da var vandforbruget blevet aflæst pr. 31. december 2011 og skønsmæssigt ansat i perioden 2012-2014 som følge af manglende aflæsning.

Tune Vandværks driftsleder har undervejs i sagsforløbet forklaret, at man i 2015 ikke havde indikationer på et unormalt højt forbrug i systemet.

I øvrigt har Tune Vandværk ikke udstyr, som kan måle spild på enkeltejendomme, fremgår det af landsrettens omtale af afgørelsen. 

Vandværket har senere på eget initiativ investeret i en opdeling af ledningsnettet, så vandforbruget i enkelte sektorer kan observeres og forbrugere underrettes, hvis der opstår tegn på mulige ledningsbrud.

Andre kilder til vandspild

Som andre boligejere har erfaret gennem tiden, er det ikke kun underjordiske læk, der kan give udslag i vandforbruget. Der kan også være tale om:

  • En dryppende vandhane
  • Et løbende toilet
  • Skjulte utætheder i installationen
  • En frostsprængt udendørshane
  • Et tæret vandrør støbt ind i gulv eller væg
  • En utæt sikkerhedsventil

Mange vandskader kan undgås med en vandalarm.

LÆS OGSÅ: Undgå dyre vandskader med en vandalarm

Ikke vandværkets ansvar

Husejeren mente ikke, at han skulle hæfte for det enorme vandforbrug, men at vandværket havde optrådt forsømmeligt og derfor skulle bære en del af udgiften for spildet.

Han forsøgte også at få vandværket til at eftergive vandregningen, men det afviste værkets bestyrelse.

Retten i Roskilde dømte den 31. januar 2018 til vandværkets fordel, hvorefter husejeren valgte at anke dommen til Landsretten. 

Forsømmelsen skulle efter husejerens opfattelse være sket, idet vandværket ikke havde underrettet ham om det ekstra forbrug på omkring 6.000 m3.

Dertil kom, at vandværket i årevis ikke havde reageret på, at vandforbruget på ejendommen ikke var blevet aflæst. 

Tune Vandværk har forsvaret sig med, at man ikke har nogen tilsynsforpligtelse over for de enkelte ejendomme inden for forsyningsområdet. 

Det fremgår da også af standardregulativet for private vandforsyninger, som Tune Vandværks regulativ bygger på, at vandinstallationer, herunder vandrør, tilhører grundejeren, der både har ansvar for etablering og vedligeholdelse. 

I regulativet står desuden, at vandinstallationerne skal vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke opstår utætheder.

Ingen tvivl om vedligeholdelsespligt

Landsretten finder på den baggrund, at vandværket ikke har udvist forsømmelighed ved sin overvågning af vandforbruget i området eller ved ikke at have reageret på, at den dømte husejer i en periode ikke havde indberettet sit vandforbrug.

Advokat Lars Felby fra Stohn Advokatfirma i København, der har ført sagen for Tune Vandværk, bemærker, at Østre Landsret med dommen slår fast, hvor vedligeholdelsesansvaret for en vandledning ligger, og dermed hvem der hæfter for et eventuelt vandspild som følge af et brud.

- Jeg er tilfreds med, at Østre Landsret, alle sagens faktorer taget i betragtning, har fulgt byrettens linje og giver vandværket ret. Men når det er sagt, er det efter min formodning en sag, som alle parter helst ville have været foruden, siger Lars Felby til Videncentret Bolius.

Dyre lærepenge

Den dømte husejers advokat, Mikael Erntoft Krüger fra ENP Advokater i Roskilde, giver over for Videncentret Bolius udtryk for, at det er ærgerligt, at hans klient nu sidder tilbage med en stor regning for noget, han ikke mener at kunne have kontrolleret.

- Man kan diskutere rimeligheden i, at min klient skal straffes for, at vandværket med det gamle system ikke kunne måle vandspildet.

- Men som reglerne er nu, må læren af dommen være, at det er en god idé at kontrollere sin måler ofte og mere end en gang om året, lyder det fra Michael Erntoft Krüger.

Tjek din måler ofte

Ifølge Tine R. Sode, fagekspert i Bolius, illustrerer sagen, hvor vigtigt det er, at du som husejer selv tager ansvar for at overvåge dit forbrug.

-  Selvom mange forsyningsselskaber er begyndt at fjernaflæse, så man ikke selv skal rode rundt nede i brønden, er det vigtigt altid at tjekke, om målerens tal stemmer overens med det faktiske forbrug, siger Tine R. Sode.

Din vandmåler kan ofte afsløre, om der er skjulte lækager på din grund. Af samme årsag opfordrer mange vandselskaber til, at du aflæser din vandmåler mindst en gang om måneden og noterer dit forbrug, så du kan holde øje med eventuelle udsving.

Medmindre du har en udvidet police, så dækker forsikringen i langt de fleste tilfælde kun de omkostninger, der er forbundet med at udbedre en lækage – ikke omkostningerne til det vand, der får lov at fosse ud af røret, indtil det bliver udbedret. Det vil fremgå af din forsikringspolice, hvordan den dækker ifm. lækager.

Sådan tjekker du efter lækager

  • Sørg for, at alt vand i husstanden er slukket
  • Husk, at vaske- eller opvaskemaskinen ikke må køre
  • Gå ud til din måler og se, om der løber vand igennem den

Hvordan du aflæser, om der løber vand igennem måler, afhænger af din måler. 

Hvis du har en nyere måler, skal du kigge på det lille display i målerens venstre side (markeret med en grøn ring på billedet). Displayet skal være tomt, når du har lukket for vandet.

Har du en traditionel mekanisk måler af ældre dato, skal du holde øje med det vingehjul, der bliver presset rundt, når vandet strømmer gennem måleren. Roterer det lille hjul, er der et forbrug af vand – og altså en mulig lækage, hvis du har slukket for alt vand. Er dette tilfældet, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at finde og udbedre fejlen.