Hvorfor opstår der vandskader i kælderen?

Ifølge Forsikring og Pension bliver der hvert år anmeldt omkring 70.000 vandskader på enfamiliehuse i Danmark. Langt størsteparten skyldtes skjulte rør og stikledninger, men også vejrfænomener tegnede sig for en del af skaderne. Der kan være mange årsager til, at der opstår en vandskade i et hus - herunder er nogle af de mest almindelige: 

 • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
 • Revner eller huller i fundamentet, som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
 • Tilbageløb af vand i kloakker.
 • Forkert fald på terrænnet rundt om huset. 
 • Problemer med omfangsdræn. Hvis der ikke er etableret et omfangsdræn rundt om huset, eller hvis et eksisterende omfangsdræn ikke fungerer ordentligt, kan det også give anledning til vandskader.

De vandskader, der skyldes ekstremt vejr, klimaforandringer m.v. kan skyldes:

 • Havet eller åer kan gå over deres bredder, så der løber vand ind i huse og kældre. 
 • Kloakkerne kan blive overbelastet ved voldsomme regnskyl (fx skybrud), så afløbsvandet bliver presset op gennem gulvafløbet i en kælder.
 • Grundvandet kan stige, så vandet presses op igennem utætheder i kældergulvet og kælderydervæggene.

Højtstående grundvand

Længerevarende regn

Skybrud

Stormflod

Tøbrud

chevron_left
chevron_right

Årsager til vandskader på huse og villaer i 2022

Vandskader, som skyldes skjulte rør og stikledninger 55.633

Vandskader, som skyldes skybrud 4.113

Vandskader, som skyldes storm 324

Vandskader, som skyldes alt andet end skjulte rør, stikledninger, storm, snetryk og skybrud 17.177

Vandskader i alt 77.247

Kilde: Forsikring og Pension

Vil du vide, om der tidligere har været vandskader i kælderen, kan du eventuelt kontakte den tidligere ejer af dit hus. Du kan også kontakte dit forsikringsselskab, som kan hjælpe dig med at undersøge, om kælderen har været vandskadet. I tilstandsrapporten på dit hus kan der også være oplysninger om tidligere vandskader.

Hvordan forebygger du en vandskade til daglig?

I de fleste tilfælde er det godt nok at holde kælderen pæn og ren og sørge for god ventilation. Det er dog altid en god idé at vælge reoler og andre opbevaringsmøbler af stål eller andet uorganisk materiale, som skimmelsvamp og andre former for svampe ikke kan gro i. 

Da både kældervægge og kældergulv påvirkes af kold og fugtig jord, vil de meget ofte også være kolde og måske en anelse fugtige. Derfor er det en god ide ikke at have skabe, kasser og tæpper direkte på gulvet eller op ad væggen.

Sørg for at der er ventilation under og bag de ting, som er i kælderen. Og er det værdifulde papirer, billeder o.l., så put dem i plastikkasser, så de har større chance for at overleve, hvis uheldet skulle være ude, og der kommer vand i kælderen.

Du kan købe en vandalarm, som afbryder vandforsyningen, hvis vandforbruget pludseligt stiger, fordi der er kommet en utæthed på et vandrør el.lign. Vandalarmen kan også sladre, hvis forbruget stiger over en længere periode pga. en mindre utæthed.

Tjekliste til gennemgang af huset ude og inde

Du kan forebygge vandskader ved jævnligt at tjekke og vedligeholde dit hus:

 • Tjek ventiler, rør og stophaner for tegn på tæring eller utætheder.
 • Sørg for, at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr.
 • Rens og vedligehold tagrender, nedløb og brønde, så de ikke stopper til.
 • Rens med jævne mellemrum sandfanget/tagbrønden for blade, sand og småsten. Sandfanget/tagbrønden er den afløbsbrønd, som modtager vandet fra nedløbsrørene.
 • Sørg for, at terrænet omkring huset skråner væk fra huset.
 • Rens riste i bunden af lyskasser og kældertrapper.
 • Tjek husets sokkel og væggene i kælderen for revner eller skader.
 • Tjek slanger og rør for utætheder med jævne mellemrum, hvis du har vask, toilet, vaskemaskine el. lign. stående i kælderen.

Hvordan forebygger du større problemer med vand i kælderen?

Hvis du ofte oplever, at der kommer vand ind i din kælder, er der flere forskellige tekniske løsninger, du kan overveje:

Hvis vandet kommer op gennem gulvafløbet i kælderen:

 • lukning af afløb
 • højvandslukke
 • pumpebrønd

Hvis vandet trænger ind gennem vægge eller gulve i kælderen:

 • ny kældergulvopbygning med drænlag (kapillarbrydende lag)
 • omfangsdræn

Vær opmærksom på, at forbedringer eller ændringer af kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester. Og at alle ændringer skal sendes til kommunen.

Lukning af afløb

Hvis der ofte trænger vand op gennem afløbet i din kælder, kan du simpelthen vælge at få gulvafløbet lukket af. Det kan koste fra 5.000 kr. til 15.000 kr. inkl. moms afhængig af, hvor meget af gulvet, der skal hugges op for at få blændet ledningen ved afgreningen (priser i 2023).

Sørg for at få en autoriseret kloakmester til at lukke afløbet for dig.

Højvandslukke

Højvandslukket forhindrer kloakvandet i at løbe baglæns og derved trænge op gennem kælderafløb eller evt. toilet i kælderen, som følge af for meget vand i kloakkerne.

Et højvandslukke fungerer ved, at det mekanisk lukker for afløbet, så snart vandstanden i kloakken når et vist niveau. Et simpelt højvandsslukke koster ca. 8.000-11.000 kr. inkl. moms at få monteret af en autoriseret kloakmester (pris i 2023). Skal det kunne benyttes på en kloak, som har et toilet tilknyttet, kan det koste op mod 30-40.000, da højvandslukket skal kunne klare fækalieholdigt vand.

Pumpebrønd

En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe. Det benyttes ofte, hvor afløb i kælderen er under det niveau, som kloakken ude i vejen er i. Prisen på installationen af en pumpebrønd er omkring 40-60.000 kr. (pris i 2023)

Drænlag

Når der bygges huse i dag, bliver der både isoleret og etableret et drænlag, som hindrer vand i at stige op gennem kældergulvet. Men de fleste ældre huse har ikke sådan et drænlag.

Hvis der ofte trænger vand op gennem gulvet i kælderen, er det en god idé at gøre noget ved problemet, men det er en ret omfattende løsning:

 1. Først skal kældergulvet brækkes op.
 2. Så skal der graves ud.
 3. Derefter skal der lægges et lag isolering/drænplader.
 4. Til slut støbes det nye kældergulv, og der kan sluttes af med klinker. Sørg for, at konstruktionen er helt tæt – også ved rørgennemføringer, så den sundhedsskadelige gasart radon ikke kan trænge op gennem kældergulvet.

Det koster ca. 4.000 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter at få lagt et drænlag i kældergulvet.

Bliver der gravet ud i en dybde til under kældervæggenes fundament skal kældervæggene understøbes og derved bliver prisen væsentlig højere.

Husk, du må aldrig grave ud til under kældervæggens fundament. Væggen kan sætte sig eller i værste fald styrte sammen.

Omfangsdræn

Hvis dit problem i stedet er, at der i perioder kommer vand ind igennem ydervæggene, kan løsningen være at investere i et omfangsdræn og samtidig få fugt og varmeisoleret kælderydervæggene. Det er ikke noget, du selv kan gøre, men hvis du tager kontakt til en rådgiver, vil han eller hun kunne hjælpe dig med at indhente tilbud m.m.

Det koster fra 5.000-10.000 kr. inkl. moms pr. løbende meter at få udført et omfangsdræn af en autoriseret kloakmester (pris i 2023).