Skal du fjerne mos, alger og lav fra taget?

Mos på taget er i de fleste tilfælde helt uskadeligt for belægningen. Derfor behøver du som udgangspunkt ikke fjerne mospuder fra taget.

Store puder mos på taget kan dog suge meget vand og være skyld i, at der kommer vand ind under tagbelægningen. Derfor kan du fjerne større mospuder.

Lav dækker over en dobbeltorganisme, som består af en svamp, der lever i symbiose med en grøn- eller blågrønalge. Lav er også det, som kaldes flisepest, og som også vokser på fx klipper.

Svovlforureningen i luften er blevet begrænset markant gennem de senere årtier, og det har været medvirkende til en opblomstring af lav på tage, fliser mv.

Alger, mos og lav på taget er - i de fleste tilfælde - helt uskadelige for dit tag. De hverken nedbryder eller minimerer materialers holdbarhed, og giver heller ikke større risiko for fugtskader.

Der er altså ingen vedligeholdelsesmæssig grund til at fjerne begroninger fra taget, så derfor behøver du ikke fjerne dem. Du kan skade taget ved at gå rundt på det, og når du renser tagets overflade, bliver den mere ru, og så får alger lettere ved at gro.

Hvordan forebygger du mos, alger og lav på taget?

Skal du lægge nyt tag, er det en god idé at tage mos, alger og lav med i overvejelserne. Vil du gerne undgå at få det på taget, skal du anlægge et tag med en taghældning på over 25 grader. Tage med en hældning på mindre end 25 grader er mere modtagelige for angreb af mos og alger, fordi der ophober sig mere fugt, da vandet ikke så let kan løbe af taget.

Træer og buske tæt på taget kan være skyld i mos og alger på taget, hvis de skygger for tagfladen. Beskær dem, så de ikke giver skygge for taget - det giver mindre fugt på taget og mindsker dermed sandsynligheden for, at begroningen kommer igen.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

  • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
  • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Forebyg alger på taget ved at vedligeholde taget. Begyndende afskalninger og nedbrud på tagets materialer øger risikoen for alger på taget.

Inden du går i gang med en eventuel reparation af taget, skal du sikre dig at tagpladerne ikke indeholder asbest. Er der tale om et ældre bølgepladetag eller kunstskifertag i fibercement, kan taget indeholde asbestfibre. Det er sundhedsskadeligt at indånde asbestfibre, og der er derfor strenge krav til, hvordan et asbestholdigt tag skal håndteres. Det kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside.

I faktaboksen kan du se, hvordan du finder ud af, om dit tag indeholder asbest.

Tjek og vedligehold jævnligt alle konstruktioner og materialer, der skal afvise og lede vand væk fra taget. Tjek fx, at der ikke ligger blade, skidt og snavs i tagrenderne, som forhindrer vandet i at løbe frit, og at der ikke huller eller utætte samlinger.

Hvordan fjerner du mos fra taget?

Det bedste råd er at plukke mospuderne med dine hænder, eller børste mosset forsigtigt væk med en blød børste eller kost.

Det kan være svært at fjerne mos mellem tagplader. Få eventuelt en tømrer til at hjælpe - fx kan bølgeplader relativt nemt skrues af, og alt mos fjernes med håndkraft, inden pladerne skrues på igen.

Vær opmærksom på, om det er et tag med asbest. I så fald må du hverken skære eller bore i pladerne, og du skal sikre dig, at de ikke knækker, da det frigiver asbestfibre.

Hvordan renser du alger af taget?

Hvis algerne er opstået, og du vil alligevel rense dem af dit tag, er der forskellige ting, du kan gøre:

  • Fjern alger i samlinger/overlapninger med dine hænder, hvis du af æstetiske hensyn ønsker at fjerne alger fra dit tag.
  • Brug vand og en blød børste til at fjerne større angreb af alger.
  • Brug et godkendt middel til bekæmpelse af alger - algefjerner - hvis børste og vand ikke slår til. Dermed sikrer du dig, at det er effektivt til at bekæmpe alger og er forsvarligt at bruge. Du kan se, hvilke midler, der er godkendte i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.

Sådan skal du ikke fjerne mos og alger

Brug aldrig en højtryksrenser til at spule taget for alger og mos. Der er stor risiko for at beskadige materialer, og i nogle tilfælde kan der komme vand ind på loftet.

Bekæmp ikke alger med et middel, der ikke er godkendt til algebekæmpelse. Det er forbudt efter Kemikalieloven. Normalt er straffen en bøde, men strafferammen går op til to års fængsel.

Hvis du vil rense et ældre tag af bølgeplader eller kunstskifer af fibercement for store mængder mos eller alger, skal du først sikre dig, at taget ikke indeholder asbest. Det er ikke tilladt at bruge fx en højtryksrenser på et asbestholdigt tag, med mindre der er givet dispensation. Der er risiko for, at asbestfibrene bliver frigivet til luften. Du må gerne rense et asbestholdigt tag med en blød svamp og en svag vandstråle.