Hvad er mos på taget?

Mange ejere af huse med tag af betontagsten og bølgeeternitplader oplever, at taget skifter farve fra sort til grønlig. Det skyldes alger, lav og mos på taget.

Mos hører ligesom alger og lav til den plantefamilie, der hedder sporedannende planter, og findes i mange forskellige grønne nuancer. Mos består af skiver og blade. Det er stænglerne, der sætter sig fast på tagfladen. Mos optager vand igennem bladende, og er derfor meget følsom for udtørring.

Mos trives på fugtige overflader, og det er mængden af vand, der er afgørende for, hvor meget mosset gror og breder sig.

Derfor har tagets hældning betydning for, om der kommer mos på det. Jo mindre taghældningen er, jo større sandsynlighed er der for, at der kan gro mos. På et tag med lav taghældning ophober der sig mere fugt end på stejlere tage, fordi vandet ikke så let kan løbe væk.

Er mos skadeligt for tagbelægningen?

Senere års forskning og dokumentation godtgør, at mos generelt ikke har nedbrydende eller skadelig effekt på de materialer, det gror på, herunder tagbelægninger.

Teknologisk Institut har for Miljøministeriet lavet en omfattende og grundig undersøgelse af, hvorvidt alger og mos har en nedbrydende effekt på materialer og udendørs belægninger ("Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage", Miljøprojekt nr. 784, 2003).

Konklusionen er, at alger og mos generelt ikke nedbryder materialer og minimerer deres holdbarhed, og at deres tilstedeværelse ikke giver større risiko for fugtskader.

Det største problem med mos er det æstetiske

Er der meget mos på husets tag, kan det dog være en god idé at tjekke, om mosset skyldes konstruktioner, som evt. kan ændres, fx en meget lille taghældning på under 10 grader.

Store puder mos på taget kan også suge meget vand og dermed være skyld i, at der kommer vand ind under tagbelægningen. Derfor bør større puder mos fjernes. Det gøres i de fleste tilfælde med håndkraft ved at skrabe mosset af taget med hænderne.

Bør mos fjernes fra taget, og bør taget efterfølgende males?

Nej, som udgangspunkt bør mos ikke fjernes fra taget. Kun større puder af mos bør fjernes - og kun med håndkraft, aldrig mekanisk. Mekanisk afrensning med fx højtryksrenser er med til at nedsætte tagets levetid.

Hvis der er så meget mos, at det ligefrem løfter dele af tagbelægningen, fordi det er vokset ned imellem fx tagpladerne, skal der gøres noget. Det kan dog være relativt svært at fjerne mos mellem tagplader.

I de tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en tømrer, som vil kunne hjælpe med at finde en god løsning. Er det fx bølgeeternitplader, kan disse relativt nemt skrues af, og alt mos fjernes med håndkraft, inden pladerne skrues på igen.

Dog skal du sikre dig, at der ikke er asbest i pladerne. Hvis der er asbest i pladerne, så må du ikke demontere og montere de gamle plader igen.

Sådan finder du ud af, om der er asbest i tagbelægningen

  • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
  • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du vil undersøge, om husets tagplader indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af dem. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1 indeholder pladen asbest.

Hvordan fjernes mos på taget?

Hvis du ikke kan leve med, at taget på dit hus blive mere og mere grønt, kan du i sommermånederne - juni til september - rense taget med en stiv kost og vand.

Det arbejde bør du gøre i sommermånederne, fordi risikoen for at falde på taget er mindst på det tidspunkt. I vinterhalvåret kan taget være rigtig glat.

Kraftige mospuder, som oftest sidder i overlapninger mellem tagsten og tagplader, kan og bør fjernes ved at plukke eller skrabe dem af med hænderne. I de værste tilfælde kan du bruge en børste.

En kost i kombination med vand vil i langt de fleste tilfælde kunne fjerne alt mos på taget. Du bør aldrig bruge højtryksrenser, da disse gør mere skade end gavn på tagbelægningen.

Hvis du vil rense et ældre tag af bølgeeternit eller eternitskiffer for store mængder mos, bør du kontakte Arbejdstilsynet. Nogle ældre eternittage indeholder asbestfibre, og når taget renses, er der risiko for, at asbestfibrene bliver frigivet til luften.

Der findes i Danmark få godkendte produkter, der kan fjerne mos fra tagbelægningen.

Produkterne vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er nogle tagtyper mere udsat for mos end andre?

Det er ikke selve tagmaterialet, der er det mest afgørende for, om der kommer mos på taget. Større indflydelse har faktorer som:

  • Lille taghældning, under 25 grader.
  • Nordvendte og skyggefulde tagflader.

Der ses dog ofte mos på tage af betontagsten og bølgeeternitplader, mens det er sjældnere på teglsten. Det skyldes, at betontagsten og bølgeeternitplader tillader en større ophobning af fugt, og der er derfor bedre grobund for mos. Teglsten er mere komprimerede og optager ikke fugt i samme grad.

Kan du forebygge mos på taget?

Vedligeholdelse af taget og konstruktiv forebyggelse er de eneste to ting, der kan forebygge mos på taget. Desuden kan du fjerne store træer, der kaster skygge på tagfladen, fordi skygge kan være skyld i større områder med mos.

Vedligeholdelse af taget

Du skal løbende tjekke og vedligeholde taget på dit hus. Hvis du har et tag med meget lille taghældning, kan det være svært at undgå mos på taget. Du kan med jævnlig vedligeholdelse, cirka en gang om året, forhindre, at mosset spreder sig og bliver til større partier.

Desuden kan det være en god idé at fjerne eller beskære træer og buske, som kaster skygge på taget, da skygge forhindrer tagfladen i at tørre.

Alle konstruktioner og materialer, der skal lede vand væk, fx tagrender, skal jævnligt tjekkes og vedligeholdes, så de virker efter hensigten. Tagrender skal tjekkes for blade og snavs mindst to gange om året.

Begyndende tegn på nedbrud, fx afskallede partier på tage med bølgeeternit, øger risikoen for mos på taget.

Forebyg med stor taghældning og godt materialevalg

Hvis du skal bygge nyt hus, bør du overveje de konstruktive forhold, som kan nedsætte risikoen for, at taget ophober fugt, og dermed risikoen for mos. Det kan gøres ved:

  • Taghældning over 30 grader.
  • Korrekt og omhyggelig montage af taget.
  • Så få gennembrydninger som muligt.
  • Tænk langsigtet ved materialevalg.