Hvornår dækker en husforsikring skader efter skimmelsvamp?

Husforsikringer med svampedækning dækker udgifter til reparation af svampeskader, der har nedbrudt træværket. Udvidet svampedækning på en husforsikring dækker derudover skader, der skyldes råd i træet. Skimmelsvampe nedbryder ikke træ eller andre konstruktionsmaterialer. Svampene ødelægger altså ikke selve bygningen, men kan være skadeligt for de mennesker, der bor der.

Kan skimmelsvamp dækkes af en husforsikring?

Forsikringsselskabet skelner mellem primære og sekundære skader:

  • En primær skade er den først opståede skade som fx kan være knækkede tagsten, lækage på et rør eller brud på en trækonstruktion.
  • En sekundær skade er følgeskader, der opstår på grund af en primær skade. Det kan fx være de vandskader der kommer pga. en knækket tagsten,  fugtskader, som en rørskade kan medføre, eller vandskader som følge af et skybrud. Det ville være i tilfælde som disse, at skimmelsvamp ville kunne blive dækket af husforsikringen.

Husforsikringen dækker kun svampeskader, der nedbryder konstruktionerne i et omfang, så konstruktionens levetid forkortes der findes flere forskellige typer af svampe, som nedbryder træværk. Fx ægte hussvamp. Skimmelsvamp nedbryder ikke træ eller bygningskonstruktion og kan derfor ikke dækkes som en primær skade af husforsikringen. 

Ejerskifteforsikringen har nogle andre betingelser. Man kan eventuelt få dækket skimmelsvamp på sin ejerskifteforsikring.

Er skimmelsvamp dækket af en husforsikring som en følgeskade?

Husforsikringer dækker udgifter til reparationer af skader, der er følgeskader af en dækningsberettiget skade. Hvis der fx opstår skimmelsvamp i husets gulvkonstruktion som følge af en rørskade, dækker husforsikringen skimmelsvampeskaden som en følgeskade, hvis rørskaden er en dækningsberettiget skade.

Hvor kan skimmelsvamp opstå som følgeskade?

Skimmelsvamp vokser kun hvis der er fugt. Det er ikke sådan, at det spreder sig som en slags smitte, men hvis der er fugt til stede, kan der vokse skimmelsvamp. Derfor kan skimmelsvamp fx komme i en bygning som følge af en rørskade eller en vandskade, som er opstået på grund af skybrud, storm eller brand. 

Hvis en væg eller gulvkonstruktion har været udsat for vand, og affugtningen ikke har været effektiv, kan der opstå skimmelsvamp på overfladerne eller i konstruktionerne, bag tapet, mellem betonlag og dampspærre eller på undersiden af trægulvets beklædning. Det opdages ikke altid med det blotte øje.

Hvad skal du gøre, hvis du har en vandskade, som er dækket af husforsikringen?

Det er forsikringsselskabet, der anviser den renoveringsmetode, der skal bruges efter en skade. Men det er dig, der skal sikre, at udbedringen rent faktisk bliver foretaget, medmindre du laver en anden aftale med forsikringsselskabet.

Som udgangspunkt må du gå ud fra, at forsikringsselskabet anviser en tilstrækkeligt effektiv skadesudbedring. Hvis forsikringsselskabets anvisninger efterfølgende viser sig at være utilstrækkelige, må forsikringsselskabet betale for skadesudbedringen igen. Er det derimod håndværkerne eller rådgiveren, som du har entreret med, der ikke har udbedret skaden tilstrækkeligt effektivt i overensstemmelse med forsikringsselskabets anvisninger, må du selv forfølge dit krav imod dem. 

Forsikringsselskabet bør således allerede under behandlingen af den primære skade fokusere på, at skadesudbedringen omfatter en effektiv affugtning med efterfølgende kvalitetssikring og evt. udskiftning af fx tapet, isolering og gipsplader, så skimmelsvamp (følgeskaden) ikke får mulighed for at gro inde bag de våde eller fugtige overflader.

Men under selve renoveringen er det altså også nødvendigt, at du selv er opmærksom på, om håndværkerne udfører deres arbejde korrekt. I nogle tilfælde kan det anbefales at få en ekstern rådgiver til at føre tilsyn med arbejdet. Det er ikke ualmindeligt, at forsikringen også dækker udgifter til sådan et tilsyn.

Kvalitetskontrol af affugtningen skal sikre, at der ikke renoveres oven på fugtige overflader, og at fugt ikke bygges ind i konstruktionerne. Det vil nemlig senere kunne give problemer i form af skjulte skimmelangreb (følgeskade), der i sagens natur kan være vanskelige at opdage. Der kan sagtens være restfugt i murværk og betongulve i op til mange måneder, som ikke kan måles med en overflade-fugtmåler. 

Dertil kræves særligt teknisk udstyr. Skadeservicefirmaerne udfører selv kvalitetskontrol af deres arbejde, men kvalitetskontrollen kan også foretages af andre. 

Det er vigtigt, at du ikke påbegynder renoveringen, før du og forsikringsselskabet har aftalt, hvor meget forsikringen dækker, medmindre det alene sker for at forhindre yderligere skade. Det er dog forbundet med en bevismæssig risiko.

Kan en skadessag genoptages, hvis du senere opdager en skjult følgeskade?

Hvis du opdager en hidtil skjult følgeskade i form af skimmelsvamp, kan du anmelde den til forsikringsselskabet. Det er muligt, at forsikringsselskabet selv vil iværksætte en undersøgelse. 

Det er også muligt, at forsikringsselskabet vil kræve, at du dokumenterer skaden. I det tilfælde bør du kontakte et firma med forstand på skimmelsvamp, som kan vurdere, om skaden er en følgeskade fra en tidligere dækningsberettiget skade. Herefter vil forsikringsselskabet kunne genoptage skadesbehandlingen.

Kan du klage over et afslag på forsikringsdækning?

Har du fået et afslag på forsikringsdækning, eller er du utilfreds med dækningen af en skade eller en følgeskade, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. 

Du kan dog ikke bare gå i gang med at renovere uden forsikringsselskabets godkendelse for siden hen at "slås for dine penge". Håndværkerregninger er ikke "bevis" for, at skaden er dækningsberettiget. 

Kan du ikke blive enig med forsikringsselskabet om dækningen, kan I måske aftale, at du kan sætte renoveringen i gang ved først at indhente tilbud fra håndværkere som grundlag for at blive enig om renoveringsudgiften. 

Hvis I er uenige om, hvorvidt en skade overhovedet kan og skal dækkes, kan du forsøge at aftale med forsikringsselskabet, at en undersøgelsesrapport kan danne grundlag for dokumentationen i en efterfølgende ankenævnssag, altså en slags frivilligt syn og skøn. Det er dog ikke altid, at forsikringsselskabet vil indgå sådanne aftaler, når de har afvist forsikringsdækning. 

Selv hvis du indgår en sådan aftale med forsikringsselskabet, kræver det god dokumentation for skaden og årsagen til den i form af undersøgelsesrapporter fra en anerkendt skimmelsvampekspert. I modsat fald risikerer du at tabe sagen i Ankenævnet på grund af utilstrækkelig dokumentation. 

For at have et bevis, der også holder i retten, kan du få foretaget et syn og skøn, der kan dokumentere skaden, skadens omfang, skadesårsag og et skøn over omkostningerne til udbedringen, så du kan komme i gang med renoveringen. Syn og skøn kan foretages ved rettens hjælp, uden at der er tale om en egentlig retssag. Udgifterne til syn og skøn kan være dækket af en retshjælpsforsikring, men er det ikke altid. 

Afhængigt af skønsrapportens konklusioner har du mulighed for at få medhold i dit krav om erstatning gennem en behandling i Ankenævnet for Forsikring eller ved domstolene. Ofte kan et syn og skøn også bruges til at forlige en sag, hvis skønsrapporten giver dig medhold. 

Før du går i gang med at klage over en afgørelse fra forsikringsselskabet eller at renovere, kan det være en god idé at kontakte en advokat med erfaring i disse sager. En advokat kan vurdere, om forsikringsselskabets behandling af din skadessag er korrekt, og hvilke tiltag der strategisk set er bedst at foretage, samt hvilke udgifter du kan kræve dækket. Der er nemlig mange faldgruber i sådanne sager. Især er dokumentationen af skaderne afgørende for udfaldet af en sag.