Spørg Bolius

Efter hvilke regler beregnede man etageareal i 1916?

Kære Bolius

Håber i kan hjælpe mig.

Jeg har brug for at kende opgørelsesmetode for beregning af etageareal i en tagetage. Ikke den uværende men den der var gældende rundt 1916. Jeg mener det var noget med at der skulle vær 2,6 m til loftet men er ikke helt sikker.

Jeg ville derfor sætte stor pris på om i kunne fortælle mig hvordan man opgjorde arealet dengang.

Mange hilsner og tak for hjælpen

Michael

Kære Michael H

Egentlige byggelove og bygningsreglementer var forbeholdt de større byer og specielt i købstaderne blev der indført bestemmelser for at sikre mod brands opståen og spredning. Dette blev gjort ved at indføre begrænsning af bebyggelsestætheden. Med lov af 19. april 1864 blev justitsministeriet bemyndiget til ”naar vedkommende Kommunalbestyrelse derom andrager, ved Reglement at udvide de i Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30te December 1858 indeholdte Bestemmelser til Handels-, Lade- og Lossepladser i Kongeriget med de Forandringer, som det paagjældende Steds særegne kommunale og stedlige Forhold gjøre nødvendige, og som ere foreslaaede eller tiltraadte af Kommunalbestyrelsen”. I købstaderne fik man i 1858 ”Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark” – men den indeholdt ingen bestemmelser om maksimal bruttoetageareal. Byggeloven for købstæderne fra 1858 og de vedtægter der kom til, var gældende helt frem til 1960. På dette tidspunkt havde stort set alle købstæder fået egne vedtægter. Allerede i starten af 1930’erne var det tilfældet for mere end 60 af dem og kun en halv snes var foruden.

Det første landdækkende bygningsreglement (BR61) anfører om bruttoetagearealerne ”Arealet af tagetager, mansardetager og lign. Medregnes med samme bruttoetageareal som den nærmest underliggende etage. Dog kan tagetager uden trimpel, og tagetager med trimpel hvis højde ikke overstiger 50 cm, beregnes til 80 pct. af den nærmest underliggende etage, såfremt udnyttelsen i det væsentlige holdes inden for normalt tagprofil.”

Til sikring af en hensigtsmæssig indregning indeholdt reglementet tillige bestemmelser – men de var ret vage; ”Ved indretning af beboelsesrum i tagetagen i bygninger opført før l. april 1961 kan bygningsmyndigheden, når rimelige hensyn taler derfor, og den for bebyggelsen tilladte udnyttelsesgrad ikke overskrides, godkende en lavere rumhøjde end 2,5 m under forudsætning af, at kravet om et rumindhold på mindst 15 m3 er opfyldt.”

For nærmere oplysningen om den konkrete beregningsmetode i 1916 må derfor henvises til Det kongelige Bibliotek – jeg tror ikke du finder noget konkret.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden