Du kan placere et solcelleanlæg næsten overalt på din ejendom. En klassisk løsning er på taget af huset eller carporten, men det er også muligt at placere dem på facaden eller endda på jorden.

Placering af solcelleanlæg:

  • Retning - sydvendt er bedst, øst- eller vestvendt kan også gå an, mens nordvendt er udelukket. Taghældning på 45 grader er bedst.
  • Skygge – undgå selv små mængder skygge.
  • Plads – er der plads til det anlæg, du ønsker?
  • Tagets stand
  • Optimal størrelse
  • Eventuelle nabogener

Hvordan finder du frem til den optimale placering af solceller?

Det betyder rigtigt meget for solcelleanlægget, at det kan få tilstrækkeligt med sollys for at kunne yde mest mulig effekt. Hvis der er skygge, eller anlægget ikke er orienteret korrekt i forhold til ingeniørens beregninger, kan du i værste fald ikke få udnyttet dit anlæg optimalt, og dermed risikerer du at forlænge din tilbagebetalingstid.

Hvis du har træer, der kaster skygge, eller træer der er på vej til at vokse, er det en rigtig god idé at tænke over det, inden man monterer sit anlæg.

Ligeledes er det vigtigt at tage højde for, om naboen har en bygning eller bevoksning, som på bestemte tidspunkter af døgnet kaster skygge, der, hvor du har tænkt dig at sætte anlægget op.

Det er også en rigtig god idé at forhøre dig hos naboerne, om de har planer om at opføre noget på deres grund, som kan give skygge til dit anlæg og derved påvirke solcelleanlæggets effektivitet. Selv skygge i små mængder kan have stor betydning for anlæggets effektivitet.

Kan lokalplanen begrænse dine muligheder for at etablere solceller?

En evt. lokalplan for dit område kan også være med til at begrænse dine muligheder for at etablere et anlæg. Derfor bør du undersøge, om der skulle være bestemmelser i en lokalplan, som kan begrænse dine planer, inden du indhenter tilbud på et solcelleanlæg.

Refleksion, også kaldet glans-refleksion, er den del af solens lys, som bliver kastet tilbage fra solcelleanlægget. Den kan virke blændende og være til gene for naboer og/eller trafik.

I dag er der ingen retningslinjer eller en standard for, hvornår et solcelleanlæg blænder for meget. Uanset hvad, er det en god idé at gå i dialog med naboen og få afklaret disse forhold, før du går i gang med dit solcelleprojekt, så du undgår at solcelleanlægget bliver til gene for omgivelserne.

Det er især i de tilfælde, at dit solcelleanlæg er placeret lavere end din nabos bygning f.eks. altan, der kan give gener for din nabo.

Hvad skal du være opmærksom på, før du monterer solcellerne?

Har du fået afstemt dine planer med naboen og nået frem til en placering af anlægget, bør du være sikker på, at det i det hele taget byggeteknisk kan lade sig gøre at placere anlægget, hvis du har tænkt dig at montere det på dit hus.

Mest normalt er det at montere et solcelleanlæg på taget, men det er ikke alle tagkonstruktioner, der kan klare belastningen af et solcelleanlæg.

Montering af solceller på forskellige tagtyper

Standardmoduler er ofte monteret i en aluminiumsramme, som fastgøres med bolte til fx tag eller facade. Det er forskelligt, hvordan solcellerne fastgøres, da montageprincipperne afhænger af tagtype.

Standardmoduler opsat på tegltage var specielt populært blandt solcelleejere i 2012, men der findes i dag montage systemer som bedre indpasser solcelleanlæg i det bestående tag. Det mindsker også spændinger med naboer at vælge bygningstilpassede løsninger. Det er optimalt at opsætte solcelleanlæg i forbindelse med at taget skal renoveres f.eks. udskiftning af tag og facadematerialer.

Tegltag eller betontegl

Er der tale om et gammelt tegltag, kan beslagene til solcellerne fastgøres til de underliggende taglægter. I mange år har man brugt tagkroge, som flere fagfolk foretrækker frem for at benytte ansatsskruer, hvor man borer igennem tagbeklædningen.

Skulle du selv kaste dig ud i montagen, er det en rigtig god idé at tage kontakt til en fagmand og få denne til at vurdere befæstelsesmulighederne, inden du giver dig i kast med opgaven, da det i praksis er svært at sikre sig, at lægterne har den fornødne styrke, og ligeledes at lægternes forankring i spærene er tilstrækkeligt stærke. Men som sagt, montering af solceller er ikke en klassisk gør det selv-opgave.

Det er meget vigtigt, at beslagene kommer ned og fanger det faste underlag, og at man bruger skruer og beslag, som egner sig til den aktuelle konstruktion. Tagstenene skal også tilpasses, altså beskæres og rettes til, for at opnå korrekt overlap og tæthed. Heri kan der ligge udfordringer med tæthed og ødelagte sten, som kan give store fugtskader på andre dele af husets konstruktioner, hvis det ikke kan tætnes.

Flade tage

Er der tale om flade tage, kan der benyttes konsolsystemer, hvor plader af rustfrit stål fastskrues til underlaget, hvorefter skørtet fuldsvejses for at opnå tæthed i gennembrydningen. Herefter kan skinner placeres og solceller monteres.

Der findes også montagesystemer, som i stedet for at blive fastgjort med skruer benytter ballast til at fastholde solcelleanlægget, derved slipper man helt for at få tagfladen gennembrudt.

Nogle beslag kan fås med et klik-system, hvor man efter montage af bærerprofilen blot klikker solcellerne på. Princippet bag konsolsystemet minder meget om de solceller, vi ser på toppen af carporte eller fritstående (også kaldet jordbaseret) solceller. Har man et varmt tag, altså et tag hvor isoleringen er lagt på den udvendig side, så kan man få særlige løsninger, der sikrer fuld tæthed og korrekt montage.

Bølgetage

Da bølgetage er lette konstruktioner, er lægter og spær typisk ikke dimensioneret til at kunne holde til mere end tagets egenvægt. Derfor skal spær og lægter måske forstærkes eller udveksles, for at sikre den nødvendige styrke og stabilitet.

Sørg for, at leverandøren eller en ingeniør laver disse beregninger for dig. Ved bølgetage fx fibercement (eternit), skal bærerprofilerne fastgøres til underlaget dvs. taglægterne. Dette gøres ved at udvælge strategiske skruer, som holder tagpladerne på plads, og udskifte disse med ansatsskruer.

Bemærk, at det er skruerne som er på toppen af ”bølgen” på en tagplade man udskifter, for at sikre holdbarhed og styrke. Man udskifter skruerne med ansatsskruer som er gevindskruer, hvilket gør, at efter man har skruet dem ned i underlaget, kan montere profiler oven på dem, hvorpå solcelleanlægget monteres. Skruerne har en gummimembran, en tætningsskive, som sikrer tæthed, og denne skal spændes korrekt efter producentens anvisninger, da der ellers kan forekomme utætheder.

Man bør være opmærksom på ikke at fjerne for mange skruer, da pladerne ellers vil falde ned.

Uanset tagtype bør du altid få en vurdering af den aktuelle tagkonstruktions tilstand. Her bør du få hjælp af en ingeniør til at lave beregninger for dig. Ingeniøren kan vurdere, hvorvidt taget skal forstærkes, så den kan bære anlægget, eller om taget har en tilstrækkelig levetid i forhold til solcelleanlæggets levetid.

Står taget og skal skiftes inden for de næste 10-15 år, bør du overveje, om du skal udskyde dit solcelleprojekt, eller om du i samme ombæring med fordel kan udskifte tagbeklædningen og i denne forbindelse efterisolere, for efterfølgende at montere solcelleanlægget.

Hvis du går med tanken om at etablere solceller på et senere tidspunkt og står over for en tagrenovering, er det en god idé at sikre dig under renoveringen, at taget er forberedt til at kunne bære et solcelleanlæg.

Konstruktionskrav

Det kan ikke anbefales selv at montere et solcelleanlæg. Sørg for at få en erfaren montør til at udføre opgaven. Skulle du dog selv give dig i kast med opgaven, så husk altid at følge producentens anvisninger for montageprincipper.

Når du monterer solceller skal de statiske krav i bygningsreglementet overholdes. Det vil sige, at taget skal sikres mod overbelastning, nedbøjning og sætningsskader. Tillige skal der fx tages højde for, om taget har ændret sig gennem tiden til i dag og dermed fremstår med ringere bæreevne, end da det blev opført. For at sikre dig, at montagematerialerne er af god kvalitet, kan du bl.a. gå efter produkter, der er TÜV godkendt.

Krav til befæstelse og tæthed er også vigtige parametre. Beslagene bør være udviklet til at kunne opnå fuld tæthed og undgå følgeskader som stormskade, vandindtrængning eller kollaps ved vægtpåvirkning.

Derudover skal beslagene og befæstelsen skulle kunne egne sig til den pågældende tagtype, hvorfor det kan være en god idé at gøre brug af en rådgiver/ingeniør, der kan sikre, at det bliver gjort rigtigt rent byggeteknisk.

Tagpap eller skifer med hældning

En glat belægning som tagpap skal tætnes tilstrækkeligt og forsvarligt i taggennembrydningerne. Her er det især vigtigt at fæstne bærerprofilerne til underlaget og samtidig sikre, at tagkonstruktionen både kan tage solcellernes vægt, man også kan holde dem nede ved kraftig vind, uden at bæreprofilerne river sig løse.

Tætningsmasse (tagkit) kan være påkrævet i gennembrydningerne, for at sikre at vand ikke trænger igennem. For mere detaljeret beskrivelser er der mere hjælp at hente på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor du kan læse mere om montageprincipperne for de enkelte tagtyper.

I forbindelse med skifertage gælder, at det kræver ekspertviden at arbejde med. Der er mange eksempler på at skifertage er blevet utætte i forbindelse med opsætning af solceller. Det er absolut ikke gør det selv-
arbejde.

Elmontage og installation af solcelleanlæg

For opsætning af solcelleanlæg der ikke er leveret som færdigt konfektioneret anlæg gælder, at de skal installeres af en autoriseret el-installatør eller person med tilsvarende kompetencer, og installation af
solcelleanlæg fra inverter til eltavle samt tilsltning til elnet skal altid foretages af en autoriseret elinstallatør.