Du kan placere et solcelleanlæg næsten overalt på din ejendom. En klassisk løsning er på taget af huset eller carporten, men det er også muligt at placere dem på facaden eller på jorden.

Inden du køber solceller skal du have styr på placeringen af dem, men også selve monteringen bør du sætte dig ind i. Især hvis du skal have solceller monteret på taget, er det vigtigt at sikre sig, at taget i det hele taget kan holde til den ekstra belastning, solcellerne giver, samt at taget har en tilstrækkeligt restlevetid.

Vigtige parametre for placering af solcelleanlæg:

 • Retning - sydvendt er bedst, øst- eller vestvendt kan også gå an, mens nordvendt er udelukket. Hældning mellem 15 og 60 grader, alt efter orientering.
 • Pas på skygge – undgå selv små mængder, nogle solceller kan ikke tåle skygge.
 • Plads – er der plads til det anlæg, du ønsker?
 • Tagets stand
 • Optimal størrelse
 • Eventuelle nabogener
 • Er det tid til at udskifte tag eller facade, og i stedet få en 2-i-1 solcelleløsning?

Hvordan finder du frem til den optimale placering af solceller?

Det betyder rigtig meget for solcelleanlægget, at det kan få tilstrækkeligt med sollys for at kunne yde mest mulig effekt. Hvis der er skygge, eller anlægget ikke er orienteret korrekt i forhold til ingeniørens beregninger, får du ikke udnyttet dit anlæg optimalt, og dermed får du ikke fuld valuta for pengene.

Hvis du har træer, der kaster skygge, eller træer der med tiden vil skabe skygge, er det en rigtig god idé at tænke over det, inden du monterer dit anlæg.

Ligeledes er det vigtigt at tage højde for, om naboen har en bygning eller bevoksning, som på bestemte tidspunkter af døgnet kaster skygge, der, hvor du har tænkt dig at sætte anlægget op.

Det er også en rigtig god idé at forhøre dig hos naboerne, om de har planer om at opføre noget på deres grund, som kan give skygge til dit anlæg og derved påvirke solcelleanlæggets effektivitet. Selv skygge i små mængder kan have stor betydning for anlæggets effektivitet, afhængig af typen af solcellemodulet.

Nedenstående skema viser effekten af solcellerne alt efter orientering og hældning.

Kan lokalplanen begrænse dine muligheder for at etablere solceller?

En evt. lokalplan for dit område kan godt være med til at begrænse dine muligheder for at etablere et solcelleanlæg. Derfor bør du undersøge, om der skulle være bestemmelser i en lokalplan, som kan begrænse dine planer, inden du indhenter tilbud på et solcelleanlæg.

I nogle lokalplaner er der grænser for glansværdien. Glansværdi eller refleksion, er den del af solens lys, som bliver kastet tilbage fra solcelleanlægget. Den kan virke blændende og være til gene for naboer og/eller trafik.

Hvis der ikke er lokalplanmæssige forhold som hindrer dig, findes der ingen retningslinjer eller en standard for, hvornår et solcelleanlæg blænder for meget. Uanset hvad, er det en god idé at gå i dialog med naboen og få afklaret disse forhold, før du går i gang med dit solcelleprojekt, så du undgår at solcelleanlægget bliver til gene for omgivelserne.

Det er især i de tilfælde, at dit solcelleanlæg er placeret lavere end din nabos bygning f.eks. altan, der kan give gener for din nabo.

Hvad skal du være opmærksom på, før du monterer solcellerne?

Har du fået afstemt dine planer med naboen og nået frem til en placering af anlægget, bør du være sikker på, at det i det hele taget byggeteknisk kan lade sig gøre at placere anlægget, hvis du har tænkt dig at montere det oven på dit hus.

Oftest bliver solcelleanlægget monteret på taget, men det er ikke alle tagkonstruktioner, der kan klare belastningen af et solcelleanlæg. I de tilfælde kan en anden bygning på grunden komme i spil, eller en placering på terræn, hvis du har en stor grund.

Bygningsplacerede solceller (BAPV)

Standardmoduler er ofte monteret i en aluminiumsramme, som fastgøres med bolte til fx tag eller facade. Det er forskelligt, hvordan solcellerne fastgøres, da montageprincipperne afhænger af tagtype.

Standardmoduler opsat på tegltage var specielt populært blandt solcelleejere i 2012, hvor solceller for alvor boomede, men der findes i dag montage systemer som bedre indpasser solcelleanlægget i det bestående tag. Det er optimalt at opsætte solcelleanlæg i forbindelse med at taget skal renoveres f.eks. udskiftning af tag og facadematerialer.

Montering af solceller er ikke en klassisk gør-det-selv-opgave. Skulle du alligevel selv kaste dig ud i montagen, er det en rigtig god idé, at tage kontakt til en fagmand og få denne til at vurdere befæstelsesmulighederne, inden du giver dig i kast med opgaven, da det i praksis er svært at sikre sig, at lægterne har den fornødne styrke, og ligeledes at lægternes forankring i spærene er tilstrækkeligt stærke.

Fælles for tage med hældning er, at der skal skinner op, som panelerne kan monteres på.

Tegltag eller betontegl

Er der tale om et tegltag, kan beslagene til solcellerne fastgøres til de underliggende taglægter eller spær. Man kan vælge at bruge ansatsskruer, hvor man borer igennem tagbeklædningen, eller man kan bruge tagkroge.

Tagkroge gennemborer ikke teglene, men i stedet går ind under teglene, og skrues fast på spæret. Denne løsning er lidt mere tidskrævende idet teglet skal tilpasses for at opnå korrekt overlap og tæthed, og ligeledes sikrer at det ikke ligger og vipper oven på beslaget efterfølgende. Hvis der er mangler i tætheden og ødelagte sten, kan det give store fugtskader på andre dele af husets konstruktioner.

Det er meget vigtigt, at beslagene kommer ned og fanger det faste underlag, og at man bruger skruer og beslag, som egner sig til den aktuelle konstruktion.

Flade tage

Ved flade tage, kan der benyttes konsolsystemer, hvor plader af rustfrit stål fastskrues til underlaget, hvorefter der fuldsvejses tagpap ovenpå for at opnå tæthed i gennembrydningen. Herefter kan skinner placeres og solceller monteres.

Der findes også montagesystemer, som i stedet for at blive fastgjort med skruer benytter ballast til at fastholde solcelleanlægget. Derved slipper man helt for at få tagfladen gennembrudt, og mindsker risikoen for utætheder.

Nogle beslag kan fås med et klik-system, hvor man efter montage af bæreprofilen blot klikker solcellerne på. Princippet bag konsolsystemet minder meget om de solceller, vi ser på toppen af carporte eller fritstående/ jordbaserede solceller. Har man et varmt tag, altså et tag hvor isoleringen er lagt på den udvendige side, så kan man få særlige løsninger, der sikrer fuld tæthed og korrekt montage.

Bølgeeternittage

Da bølgetage er lette konstruktioner, er lægter og spær typisk ikke dimensioneret til at kunne holde til mere end tagets egenvægt. Derfor skal spær og lægter måske forstærkes eller udveksles, for at sikre den nødvendige styrke og stabilitet.

Sørg for, at leverandøren eller en ingeniør laver disse beregninger for dig. Ved bølgeeternittage fx fibercement, skal bærerprofilerne fastgøres til underlaget dvs. taglægterne eller spær. Dette gøres ved at udvælge strategiske skruer, som holder tagpladerne på plads, og udskifte disse med ansatsskruer.

Bemærk, at det er skruerne som er på toppen af ”bølgen” på en tagplade man udskifter, for at sikre holdbarhed og styrke. Man udskifter skruerne med ansatsskruer som er gevindskruer, hvilket gør, at efter man har skruet dem ned i underlaget, kan montere profiler oven på dem, hvorpå solcelleanlægget monteres. Skruerne har en gummimembran, en tætningsskive, som sikrer tæthed, og denne skal spændes korrekt efter producentens anvisninger, da der ellers kan forekomme utætheder.

Tagpap eller skifer med hældning

En glat belægning som tagpap skal tætnes tilstrækkeligt og forsvarligt i taggennembrydningerne. Her er det især vigtigt at fæstne bæreprofilerne til underlaget og samtidig sikre, at tagkonstruktionen både kan tage solcellernes vægt, man også kan holde dem nede ved kraftig vind, uden at bæreprofilerne river sig løse.

Tætningsmasse (tagkit) kan være påkrævet i gennembrydningerne, for at sikre at vand ikke trænger igennem.

I forbindelse med skifertage skal du være særlig opmæksom. Der er mange eksempler på at skifertage er blevet utætte i forbindelse med opsætning af solceller. Det er absolut ikke gør det selv-arbejde.

Konstruktionskrav

Det er en god idé at få en fagmand til at vurdere standen af dit tag samt at få udbedret eventuelle skader, før du monterer solceller.

Uanset tagtype bør du altid få en vurdering af den aktuelle tagkonstruktions tilstand. Her bør du få hjælp af en ingeniør til at lave beregninger for dig. Ingeniøren kan vurdere, hvorvidt taget skal forstærkes, så den kan bære anlægget, eller om taget har en tilstrækkelig levetid i forhold til solcelleanlæggets levetid.

Skal taget skiftes inden for de næste 10-15 år, bør du overveje, om du skal udskyde dit solcelleprojekt, eller om du i samme ombæring med fordel kan udskifte tagbeklædningen, for efterfølgende at montere solcelleanlægget.

Hvis du går med tanken om at etablere solceller på et senere tidspunkt og står over for en tagrenovering, er det en god idé at sikre dig under renoveringen, at taget er forberedt til at kunne bære et solcelleanlæg.

Det kan ikke anbefales selv at montere et solcelleanlæg. Sørg for at få en erfaren montør til at udføre opgaven. Skulle du dog selv give dig i kast med opgaven, så husk altid at følge producentens anvisninger for montageprincipper.

Når du monterer solceller skal de statiske krav i bygningsreglementet overholdes. Det vil sige, at taget skal sikres mod overbelastning, nedbøjning og sætningsskader. Tillige skal der fx tages højde for, om taget har ændret sig gennem tiden til i dag og dermed fremstår med ringere bæreevne, end da det blev opført. For at sikre dig, at montagematerialerne er af god kvalitet, kan du bl.a. gå efter produkter, der er CE – godkendt.

Krav til befæstelse og tæthed er også vigtige parametre. Beslagene bør være udviklet til at kunne opnå fuld tæthed og undgå følgeskader som stormskade, vandindtrængning eller kollaps ved vægtpåvirkning.

Derudover skal beslagene og befæstelsen skulle kunne egne sig til den pågældende tagtype, hvorfor det kan være en god idé at gøre brug af en rådgiver/ingeniør, der kan sikre, at det bliver gjort rigtigt rent byggeteknisk.

Bygningsintegrerede solceller (BIPV)

Der er flere spændende produkter på markedet som er 2-i-1 produkter (tagbelægning og solcelle i et). Der er udarbejdet løsninger til stort set alle tagtyper og ønsker, både eksisterende tagbelægninger og nye med paneler med glasoverflade, herunder;

 • Tagsten med solceller
 • Paneler i glas som ligner skifer eller tagplader
 • Profileret metaltag med solceller
 • Facader i glaspaneler – i alle typer farver

Elmontage og installation af solcelleanlæg, inverter og batteri

For opsætning af solcelleanlæg der ikke er leveret som færdigt konfektioneret anlæg gælder, at de skal installeres af en autoriseret el-installatør eller person med tilsvarende kompetencer, og installation af solcelleanlæg fra inverter til eltavle samt tilslutning til elnet skal altid foretages af en autoriseret elinstallatør.

Inverteren er en af de vigtigste komponenter i dit solcellesystem. Den konverterer jævnstrøm (DC) fra panelerne til vekselstrøm (AC) som er den type strøm du finder i dine stikkontakter.

Inverteren behøver ikke sidde ved siden af hovedtavlen, men kan sidde udenfor ex. under halvtag og beskyttet mod direkte sol. Dog har den bedst af at være placeret frostfrit.

De fleste batterier kan ikke tåle at sidde udenfor, dels grundet manglende vandtæthed, men dernæst også fordi de ikke har godt af kulde.

Både inverter og batteri har dog bedst ydeevne ved at være placeret i en konstant temperatur på ca. 20 grader.

Generelt skal du sørge for at placere dit batteri så tæt på inverter som muligt, da der vil være direkte tab i ledningerne jo længere de er.