Hvordan isolerer du ydervægge udefra?

En ydervæg kan isoleres udefra ved at lægge et ekstra lag isolering uden på den eksisterende mur og derefter bygge en ny facade op uden på isoleringen.

Ydervægge af mursten og andre tunge materialer bør som tommelfingerregel være isoleret med et lag isolering på mindst 200 mm, mens trævægge og andre lette ydervægge i udgangspunktet bør være isoleret med mindst 300 mm isolering. 

Hvis tunge ydervægge er isoleret med mindre end 25 mm isolering, og lette ydervægge med mindre end 150 mm, bør du under alle omstændigheder efterisolere af hensyn til energiforbruget. Også selvom dit hus/ejendom overholder de krav, der var gældende på opføreselstidspunktet.

I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at få plads til så tykt et isoleringslag, fx hvis tagudhænget ikke er dybt nok. Her må du isolere med så tykt et lag isolering, der er plads til. For at isolere så godt som muligt, kan du som kompensation bruge en type isolering, der isolerer mere effektivt end normal standard.

De nævnte isoleringstykkelser tager udgangspunkt i, at isoleringen er en standardklasse 37. Isoleringens tykkelse afhænger nemlig af, hvilken klasse den er i, og jo bedre - det vil sige lavere - klasse, desto tyndere isolering kan du bruge. 

Hvornår er det en god idé at isolere ydervæggene udefra?

Det er en god idé at isolere ydervæggen udefra, hvis:

 • Bygningen ikke har hulmur, eller hulmuren allerede er isoleret.
 • Facaden er utæt og i dårlig stand, og du alligevel skal renovere den.
 • Det ikke ødelægger husets udseende.

Det er normalt bedst at begynde med at hulmursisolere, hvis huset har en hulmur, der ikke allerede er isoleret. Hulmursisolering er relativt billigt og nemt og giver samtidig en god varmebesparelse. Hvis dit hus allerede er hulrumsisoleret for mange år side, bør du efterse, om isoleringen er faldet sammen eller har forrykket sig gennem årene, så du evt. kan overveje at fylde mere isolering i hulmurene.

I etageejendomme var de nederste etager som regel massive fra 1930’erne og frem til 1960. De øverste etager kunne være med hulmur med mursten på tværs pr. 60 cm (faste bindere), og somme tider var den øverste etage med hulmur med bindere i metal mellem den forreste og det bagerste murværk.

Fra starten af 1960’erne blev det almindeligt at isolere hulmuren ved opførelsen. 

Fordele ved at isolere ydervægge udefra:

 • Din bygning får en ny tæt facade.
 • Kuldebroerne forsvinder, og dermed øges komforten indenfor.
 • Ydervæggene holdes varme og tørre.
 • Arbejdet kan udføres, uden at det påvirker de indvendige rum. Det vil sige, at du slipper for at rydde rum og gøre rent bagefter.
 • Boligarealet bliver ikke mindre, for den ekstra isolering sidder udvendigt.
 • Radiatorer, stuk, elinstallationer og lign. skal ikke flyttes eller fjernes.
 • De første 25 cm udvendig efterisolering (inkl. ny facade) tæller ikke med i bebyggelsesprocenten.
 • Du skåner miljøet ved de fremtidige energibesparelser, du opnår.

Det er 30 procent mere effektivt at isolere ydervæggene udefra end at isolere dem indefra. Årsagen er, at bygningen pakkes ind i isolering hele vejen rundt. Ved indvendig isolering kan der derimod nemt opstå såkaldte kuldebroer hvor indervæggene støder op til ydervæggene. Kuldebroer er steder, hvor kulden kan trænge ind i huset. Derudover er der risiko for dannelse af fugt og skimmelsvamp, som resultat af ændringer i dugpunktet. Yderligere vil det være nemmere at få plads til et tykt lag isolering på ydervæggene udvendigt, end indvendigt.

Ulemper ved at isolere ydervægge udefra:

 • Du ændrer bygningens udseende, og derfor bør du tage højde for det arkitektoniske udtryk – altså valg af overflade, farve osv.
 • Det er en dårlig løsning til huse med et lille tagudhæng.
 • Det er dyrere at isolere udefra end indefra, da bygningen skal have ny udvendig overflade.
 • Hvis vinduer og døre ikke flyttes med ud, vil lysningen omkring dem blive dybere, fordi ydervæggen bliver tykkere på grund af den ekstra isolering. Det kan betyde, at der kommer mindre dagslys ind i boligen.
 • Vinduer bør rykkes med ud, da bygningen ellers kan komme til at fremstå tung rent arkitektonisk.

En udvendig efterisolering vil altid ændre huset, da det får ny facade, og du bør overveje, om det vil gå ud over husets stil og charme, hvis du ændrer den. Nogle ældre huse har udsmykninger og detaljer, der gør dem specielle, og disse vil forsvinde, hvis man isolerer udefra. Har du fx en muret facade og vælger at efterisolere udefra, skal du vænne dig til at kigge på en pudset facade i stedet for.

I mange huse er det dog muligt at isolere udefra, uden at det ændrer husets udseende markant. Pudsede huse og huse med en beklædning vil som regel ligne sig selv efter indgrebet, bortset fra, at tagudhænget vil blive lidt mindre.

Hvilke isoleringsmetoder kan du bruge?

Der er to metoder at vælge imellem, når du skal isolere ydervægge udefra. Du kan:

 • Sætte isoleringsmåtterne op direkte på ydervæggen og pudse oven på isoleringen. Isoleringsblokkene monteres med bolte igennem isoleringen og ind i ydervæggen. Løsningen kan kun bruges på ydervægge opført i tunge materialer, der er stærke nok til at holde vægten af isoleringen. Det er fx facader af teglsten eller gasbeton.
 • Bygge et træskelet uden på den eksisterende ydervæg. Isoleringen monteres inde i og uden på træskelettet. Herefter bygges en ny facade af let facadebeklædning af træ eller plader udenpå.

Isoleringsmåtter monteret direkte på ydervæggen og en pudset facade

Udvendig isolering bør altid fortages af en håndværker. Prisen for et facadesystem ligger på omkring 2.700 kr. pr. kvadratmeter inkl. arbejdsløn moms m.v. Det vil sige i alt 2.700 kr. pr. kvadratmeter ydervæg, hvis du vælger at montere isoleringsmåtter direkte på facaden.

Man skal været ekstra opmærksom på udførelsen af efterisolering med denne metode, da der nemt kommer skader på facadepudsen. 

Træskelet med isolering og ny let facadebeklædning udenpå

Nyt skelet, isolering samt beklædning koster ca. 3.000 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms. Det koster ca. 3.000 kr. inkl. moms at få en håndværker til at montere isoleringsmåtterne i et træskelet og derefter beklæde facaden med en træbeklædning. Arbejdstiden kan dog variere, afhængigt af hvor meget arbejde der er med at flytte eventuelle vinduer og døre ud i konstruktionen.

Det vil sige i alt ca. 6.000 kr. pr. kvadratmeter ydervæg.

Hvad kan du spare ved at efterisolere udvendigt?

Hvor meget du kan spare ved at isolere ydervæggene afhænger bl.a. af, hvor tykt et lag isolering du efterisolerer med, om du vil efterisolere alle ydervæggene eller kun nogle af dem, og om der skal flyttes vinduer og døre.

Hvis du vil vide præcis, hvor meget du kan spare i lige netop dit hus, kan du kontakte en energirådgiver eller energikonsulent og få lavet en energiberegning. Beregningen vil kunne fortælle, hvad den årlige besparelse vil være til opvarmning af huset. Du kan også beregne besparelsen vha. Energistyrelsens hjemmeside henvendt til forbrugeren: SparEnergi.dk.

Sådan kommer du i gang med at efterisolere dit hus

1. Få hjælp af en energirådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energivejleder, en Bedre Bolig-rådgiver, en energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre.

Rådgiveren vil måske tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere. Bemærk at termografering kun er muligt at gennemføre, når forskellen på inde- og udetemperaturen er på minimum 10 grader. Det vil sige, at en termografering typisk vil kunne udføres i perioden november til april.

Du kan søge efter energivejledere, Bedre Bolig-rådgivere, eller bygningssagkyndige på internettet. På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter. Her findes også en liste over bygningssagkyndige (heraf er nogle også energikonsulenter), der har fået advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter.

Du kan finde en energivejleder via hjemmesiden Energivejlederen.dk  og en Bedre Bolig-rådgiver via SparEnergi.dk.

2. Kontakt dit forsikringsselskab

Før du går i gang med at isolere ydervæggen, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet.

I de fleste tilfælde vil præmien på din husforsikring stige i den periode, hvor byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode. Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

3. Find ud af, om du skal efterisolere alle de udvendige vægge

Det kan i nogle tilfælde være nok at isolere etageejendommens gavle i stedet for alle ydervægge. Det er en billigere løsning, da gavlene ofte er uden vinduer, så det er nemmere at gå til. Undersøg derfor om der kun er koldt i rummene, der støder op til en gavl.

4. Find ud af, hvilken metode du skal anvende

Hvis du har besluttet at efterisolere udvendigt, skal du finde ud af, hvilken metode du vil anvende – om du vil anvende pudsede isoleringsmåtter monteret direkte på den eksisterende facade, eller om du vil bygge et træskelet op, hvori du lægger isoleringen og herefter forsyner huset med en ny facadebeklædning. Løsningen afhænger bl.a. af, om det passer bedst til huset med puds eller facadebeklædning.

5. Søg byggetilladelse til udvendig facaderenovering hos kommunen

Det er en god ide at tage en snak med kommunen, inden du går i gang. Der kan være forhold omkring tykkelsen på væggene, som giver udfordringer med bebyggelsesprocenten 

6. Find ud af, om du skal flytte vinduer og døre ud i konstruktionen

Hvis du vælger at isolere udefra, skal du beslutte, om vinduerne skal flytte med ud i facaden.

7. Få håndværkere til at udføre arbejdet

Det er en god idé at få håndværkere til at efterisolere ydervæggene udefra. Det er vigtigt, at facaden bliver helt tæt, da blot den mindste revne eller utæthed kan forårsage vand- og svampeskader i huset. At efterisolere sine ydervægge er ikke gør det selv-arbejde, medmindre man har en håndværksmæssig baggrund.

Indhent altid flere tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, hvad tilbuddene omfatter, herunder materialer, arbejdsløn og opgavens omfang, såsom oprydning og bortkørsel af affald m.m. Brug en håndværker, du har tillid til.

Når du får håndværkere til at udføre arbejdet, bør du altid indgå en kontrakt med firmaet. Kontrakten, som bl.a. bør indeholde en detaljeret beskrivelse af, hvilket arbejde der skal udføres, bør du få efterset af en rådgiver.

8. Kontrol

Ydervæggen/facaden er meget vigtigt for huset, og forkert udført arbejde kan forårsage alvorlige skader på huset. Derfor er det vigtigt, at den nye væg er udført efter alle forskrifter, og at alle materialer er korrekt bygget sammen og fastgjort. Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2.500-5.000 kr. inkl. moms.

Få også gerne en uvildig rådgiver til at besigtige arbejdet, imens det udføres. På denne måde er du på forkant med problemer, der kan opstå som følge af byggesjusk, fx kan der være indbygget byggefugt, som forringer efterisoleringens levetid.