Undgå mus i dit hus

Mus kan anrette store skader og i værste fald ødelægge elektriske installationer, hvilket forøger risikoen for brand. Læs, hvordan du holder mus væk fra dit hus og fanger dem med fælder

Bekæmpelse af husmus.

Husmusen er så lille, at man virkelig skal gå galt i byen for at forveksle den med en rotte. Foto: Wikimedia Commons

Hvilke mus kan plage os i boligen?

Der findes en del forskellige musearter i naturen. Men der er kun 2 arter, der trives inden døre og derfor kan give os problemer, nemlig den lille husmus samt halsbåndmusen.

Hvad kendetegner husmusen?

Husmusen er den mindste og mest almindelige af de 2 musearter, der optræder i danske boliger. Der findes ydermere 2 arter husmus - den lyse husmus (Mus musculus) og den mørke husmus (Mus domesticus).

Den lyse husmus er ensartet mørkegrå, mens den mørke husmus er grå på hoved og ryg med en lysere underside. Sidstnævnte afart af husmusen er mest udbredt i Sønderjylland, mens de ensfarvede som regel ses i hele landet.

Den lyse husmus opholder sig udendørs i perioden fra april til september, mens den mørke husmus foretrækker at opholde sig indendørs året rundt. Ellers er der ikke nævneværdig forskel på de 2 arter i hverken udseende eller levevis.

Hoved og krop måler typisk 8-9 cm, mens halen er en smule kortere for begge arter. Husmusens ekskrementer er 5-6 mm lange og højst et par mm i tykkelsen.

Husmusen lever typisk i haver og parker nær bebyggede områder. Men får de fodfæste inden døre, kan de leve og formere sig i boligen året rundt. Har du ikke husmus inden døre, bør du navnlig være på vagt fra midten af august til begyndelsen af september, når den begyndende nattekulde får dem til at søge varme og føde inden døre.

LÆS OGSÅ: Rotter i boligen

Halsbåndmusen kan nemt forveksles med en rotte.

Halsbåndmusen er større end husmusen og overvejende brun på oversiden.

Foto: Wikimedia Commons

Hvad kendetegner halsbåndmusen?

Halsbåndmusen (Apodemus flavicollis) er mørkebrun på oversiden og har en kridhvid underside på nær et brunt bånd foran forbenene (heraf navnet). Halsbåndmusen er tydeligt større end husmusen. Hoved og krop måler gerne 10-12 cm og halen noget mere.

Halsbåndmusen er en sjældnere gæst inden døre end husmusen, da den foretrækker at opholde sig ude - gerne i skov- eller parkområder med spredte træer og buske. Hvis den søger indenfor, sker det senere, typisk hen i september-oktober måned. Den kan indrette en rede inde i varmen, men yngler først, når den igen søger ud i det fri.

Halsbåndmusens ekskrementer er ikke meget længere end husmusens, men en smule større i omkredsen og fremtræder derfor lidt mere kompakte. De er dog svære at forveksle med rottens efterladenskaber, som er væsentligt større.

Hvordan kender du forskel på en mus og en rotte?

Det er næsten umuligt at gå galt i byen, når det gælder om at kende forskel på husmus og rotter. Derimod kan det være mere udfordrende at kende forskel på halsbåndmus og rotter. Størrelsen gør, at man let forveksler en velvoksen halsbåndmus med en ung rotte. Dog vil fagfolk nemt kunne se forskel på farvetegningerne, ligesom rottens krop og hale er kraftigere.

ekskrementer fra mus og rotte

En af de mest sikre metoder til at skelne mus fra rotter er ved at kaste et blik på dyrenes - ofte talrige - efterladenskaber. Her ses ekskrementer fra husmus tv. og rotte th. Illustration: Skadedyrslaboratoriet

For lægfolk er der dog mere skudsikre metoder til at skelne de 2 arter fra hinanden, nemlig ved at tage et kig på ekskrementerne. Rotteekskrementer er nemlig ganske velvoksne og måler op til et par centimeter i længden og 4-6 mm i diameter.

Hvad spiser mus?

Begge arter foretrækker frø og kornprodukter, men er bestemt ikke kostforagtere og kan bedst betegnes som altædende. Husmusen har et ekstremt lille væske- og fødebehov - den kan overleve på blot 3 gram mad om dagen - og kan derfor klare sig stort set overalt.

Hvordan kan mus forårsage skader?

Set fra en boligejers synspunkt er det største problem ved mus i boligen, at de gnaver i stort set alt, bortset fra metal og sten, i deres jagt på føde og redemateriale. Får de fred og tilstrækkelig tid, kan de derfor anrette betydelige skader på alt fra isolering og gardiner til møbler og - endnu mere alvorligt - elektriske installationer. Det kan i værste fald forårsage kortslutninger og brand.

Ligeledes kan mus finde på at gnave endog temmelig store huller i eksempelvis fleksible ventilationsrør. Det kan give kondensproblemer og derved risiko for råd og svamp. 

LÆS OGSÅ: Insekter i hjemmet

Mus gnaver i stort set alt. Bekæmpelse af mus.

Mus gnaver i stort set alt - også isolering og elinstallationer. Arkivfoto.

Endelig kan mus fordærve fødevarer med deres ekskrementer og urin. Det kan indebære en vis smittefare, men risikoen er dog langt mindre, end hvis der er tale om rotteangreb. Under alle omstændigheder bør du naturligvis kassere fødevarer, der kan have været i berøring med de små kræ.

Har du mus i dit sommerhus eller køkken, er det derfor en god idé at lukke alle fødevarer inde i tætsluttende beholdere af glas eller metal. Plasticbeholdere vil kunne anvendes til nøds, men i praksis skal der mere end en tætsluttende plasticbeholder til, for at holde en sulten mus tilbage.

Hvordan kommer musene indenfor?

Det korte svar er: Overalt.

En ung husmus kan, uden problemer, klemme sig gennem en åbning med en diameter på 7 mm (kort sagt alle steder, hvor du kan presse en kuglepen ind). Samtidig er de ekstremt dygtige til at klatre og forcerer let både murstensvægge og trævægge.

Hvem har ansvaret for bekæmpelse af mus?

Det er, som antydet, en rigtig god idé at bekæmpe mus i din bolig, men det er ikke lovpligtigt at gøre det. Der er heller ikke offentlig assistance eller tilskud at hente i forbindelse med bekæmpelse af de små kræ.

Bekæmpelse af mus og rotter.

Det kan være svært at kende forskel på halsbåndmusen og en ung rotte, og bekæmpelsen af dem er vidt forskellig. På billedet ses en halsbåndmus. Foto: Michael Svendsen

Det kan være svært at kende forskel på halsbåndmusen og en ung rotte, og bekæmpelsen af dem er vidt forskellig. Mens det er den private boligejer, som selv står for bekæmpelse af mus, er det derimod kommunen, der har ansvaret for bekæmpelse af rotter.

Med rotteangreb forholder det sig derimod helt anderledes, og det er derfor en god idé at undersøge nærmere, hvad det er for dyr, der har slået sig ned i - eller nær din bolig, før du iværksætter en bekæmpelsesindsats.

Har du mistanke om rotteangreb, har du pligt til at indberette det til kommunen eller til det skadedyrsbekæmpelsesselskab, din kommune samarbejder med. Du kan få nærmere information om dette på din kommunes hjemmeside eller pr. telefon.

Hvordan holder du musene ude?

Mus kan som nævnt komme ind af selv meget små sprækker, og det er nok de færreste, der i praksis kan stoppe samtlige 'museadgangsveje' til deres bolig. Men du kan med fordel lukke de mest oplagte huller. Har du fx ventilationsråbninger i soklen bør du montere en rist over hullet.

Du må endelig ikke lukke ventilationshullerne til, da det næsten med sikkerhed vil give dig alvorlige fugtproblemer.

Tilsvarende kan du med fordel sætte fintmasket galvaniseret metalnet foran alle ventilationsåbninger i kældervinduer og -døre samt naturligvis sørge for at holde de pågældende døre og vinduer lukkede.

Sørg også for at holde alt spiseligt materiale uden for musenes rækkevidde og luk evt. fuglemad inde i en spand med tætsluttende låg. Det forebygger også, at der kommer rotter på besøg.

Står sommerhuset tomt i længere perioder, bør du sørge for at stille alle madvarer forsvarligt i lugttætte beholdere.

Hvordan bekæmper du mus med fælder?

Mus gør ingen skade udendørs og bør derfor lades i fred, hvis de stiller sig tilfredse med at spise af fuglenes foderbræt. Men bevæger de sig inden døre, bør de bekæmpes målrettet. Også selvom de kun har taget bo i eksempelvis et ubenyttet lofts- eller kælderrum.

LÆS OGSÅ: Husmår

Køb hellere 2-3 fælder for meget end for lidt, og vælg en kraftig model. Det gør det mere sandsynligt, at fælden slår musen ihjel med det samme og ikke kun lemlæster den.

Se video: Sådan fanger du mus med fælde

Du kan naturligvis også bruge en fælde, der kun fanger musen uden at gøre skade på den. Men i så fald skal du være parat til at slippe musen ud i naturen langt fra huset, gerne længere end 500 meter væk. Ellers er der stor sandsynlighed for, at den finder tilbage igen.

Lokkemaden må gerne have kraftig duft og være let at mase fast omkring udløsermekanismen. Mange bruger rosiner, spegepølse, peanutbutter, nødde- eller figenpålæg osv., sågar chokolade. Derimod er ost - uanset hvad tegnefilmene så måtte påstå - temmelig uegnet, da det hurtigt tørrer ud og mister sin aroma. Har du mange fælder, kan det være en idé at variere lokkemaden en smule.

Må du bekæmpe mus med gift?

Som udgangspunkt bør du undgå at bruge gift både udendørs og indendørs.

Indendørs risikerer du, at de døde mus går i forrådnelse under fx gulvet eller bag møbler, hvilket kan give nogle rigtig grimme lugtgener eller medføre, at fluer lægger æg i ådslerne.

Sådan gør du det sværere for mus i at komme ind i dit hus

  • Sæt rist eller et fintmasket metalnet for - men tildæk ALDRIG ventilationsåbninger i soklen.
  • Sæt et finmasket net for ventilationsåbninger i døre og vinduer, navnlig i kælderplan.
  • Sørg for, at der er tæt om alle rørgennemføringer.
  • Stop alle huller til, hvor en kuglepen eller blyant kan trænge ind.
  • Sæt en 5 cm metalskærm på lodrette, udvendige rør - det gør det umuligt for musene at klatre forbi og hoppe op på loftet.
  • Lad ikke fuglefoder flyde på jorden.

Udendørs risikerer du at forgifte andre vilde dyr. I Danmark er det næsten udelukkende antikoagulanter, der er de aktive stoffer i bekæmpelsesmidler til mus og rotter. De virker ved, at blodet ikke vil størkne, hvorved dyrene dør af indre blødninger, hvis de indtager stofferne i tilpas stor dosis. Det tager mellem 3-8 dage, før giften virker og musen dør. Bliver musen i mellemtiden til føde for andre arter, vil giftstofferne også ramme disse.

Udendørs brug bør derfor, ifølge myndighederne, begrænses så vidt muligt af hensyn til de rovfugle og rovpattedyr, som bl.a. spiser mus.

En undersøgelse foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har påvist kritiske forekomster af antikoagulanter i alle undersøgte arter - rovfugle og rovpattedyr.

Siden rapporten over undersøgelsen blev publiceret i 2010, har de danske myndigheder strammet op på professionelle skadedyrsbekæmperes brug af gift til bekæmpelse af mus og rotter. Ligeledes er muligheden for at købe giftstofferne som privatperson også blevet begrænset.

Til bekæmpelse af mus findes der et alternativt giftstof, som går under navnet chloralose. De godkendte chloraloseprodukter, der er på det danske marked må dog kun anvendes til indendørs brug, hvor du som førnævnt vil kunne få problemer med lugtgener, hvis musen lægger sig til at dø et utilgængeligt sted i husets konstruktion.

Chloralose virker kun, når temperaturen er under 16 grader og skal placeres steder, hvor børn og dyr ikke har adgang til det.

Har du ofte problemer med mus, kan du til nøds lægge giftdepoter ud omkring dit hus, hvis alle andre metoder, herunder chloralosegiften, er afprøvet. Her er det er vigtigt, at du følger produktets anvisninger nøje, da du som bruger skal sikre dig, at musegiftene ikke spredes til andre dyr.

Kan du bekæmpe mus med elektroniske "lydskræmmere"?

Nej. De elektroniske skræmmere er højst sandsynligt fuldstændig virkningsløse. Ingen forsøg eller undersøgelser tyder på, at de fantasifulde produkter er noget værd for andre end dem, der tjener penge på at sælge dem.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab