Hvornår er det aktuelt at etablere ovenlysvinduer i et skråtag?

Formålet med tagvinduer er at give mere dagslys og give beboerne en mulighed for bedre udsyn.

De fleste danske enfamiliehuse har skråt tag med større eller mindre hældning - uanset om de er i et eller to plan.

For etplanshuset er tagvinduer en mulighed for at få mere lys i rummene. I den midterste del af huset kan det knibe med dagslys fra vinduerne i facaden. Det gælder især i dybe rum, og hvis der ikke er meget rumhøjde. I rum med små eller lavt placerede vinduer trænger lyset ikke så langt ind i rummet som i rum med store vinduer, der sidder højt.

Tagvinduer i et etplanshus

Er loftet fladt med en gitterspærskonstruktion ovenover til at bære taget, kan løsningen være en såkaldt lysskakt/lystunnel, som åbner rummet op til tagvinduet.

Er der loft til kip, med eller uden synlige spær, er det helt uproblematisk at etablere tagvinduer.

Tagvinduer i et halvandetplanshus

Er huset i halvandet plan, altså med en udnyttet tagetage, er tagvinduer den eneste mulighed for at få lys og udsyn i rummene på første sal, bortset fra evt. i gavlene eller såfremt der er etableret kviste, hvori der kan monteres almindelige vinduer.

Skal du have nyt tag eller bygge om, når du får tagvinduer?

Det er altid muligt at eftermontere tagvinduer uanset tagkonstruktion og tagbelægning, men det er en fordel - økonomisk og praktisk - at gøre det i forbindelse med ombygning eller renovering af taget, fx udskiftning af tagbelægningen eller inddragelse af tagrummet til beboelse.

På et nybygget hus eller en tilbygning er det en god idé at tænke tagvinduer ind i tagløsningen fra starten - både byggeteknisk og arkitektonisk.

Hvilke muligheder har du, når du skal vælge tagvinduer til et skråtag?

Du kan vælge mellem to forskellige løsninger:

 • Præfabrikerede, oplukkelige tagvinduer som fås i en række standardstørrelser.
 • Specielbyggede tagvinduer i større, ofte faste, partier, evt. med enkelte oplukkelige rammer.

Specielbyggede vinduespartier fremstilles normalt med ramme og karm af træ eller aluminium og de bruges fx til særlige tagløsninger og af arkitektoniske grunde.

Til de mere specielle løsninger hører den såkaldte lystunnel, som er egnet til rum og gangarealer, der ligger midt i huset og ikke har vinduer i facaden. Hvis disse rum ikke har loft til kip, er den eneste mulighed for at få dagslys at etablere en eller flere lystunneler.

Til enfamiliehuse er præfabrikerede, oplukkelige tagvinduer eller ovenlysvinduer dog langt den mest almindelige løsning.

Hvilke valg skal du træffe, når du vælger tagvinduer til et skråtag?

Tagvinduer fås som standard i en række forskellige størrelser og udformninger. De fleste har ramme af træ, som enten er behandlet med klar lak, malet eller har en rengøringsvenlig plastoverflade. De har normalt en udvendig beklædning af aluminium, hvilket reducerer den udvendige vedligeholdelse til en årlig vask.

Ruden på et tagvindue vil normalt være en energitermorude, og den fås i lighed med energitermoruder til almindelige facadevinduer med forskellige egenskaber og funktioner.

Hvordan lukker du et ovenlysvindue?

Tagvinduer fås enten tophængte eller som vippevinduer, der er hængslet i midten. Vippevinduerne er som regel det mest praktiske, da de er nemme at nå og betjene. Da vinduesrammen kan dreje næsen hele vejen rundt, er det muligt at vaske den udvendige side af ruden indefra.

De tophængslede vinduer har den fordel, at de kan give adgang til taget, i det de fungerer som en lem. Der laves også særlige udgaver af tophængslede vinduer, der er velegnede til ældre huse og restaureringsopgaver, da de ligner ældre traditionelle tagvinduer.

Der findes også tagvinduer, som kan fungere som en tagaltan. Det vil sige, at den øverste sektion er et tophængt ovenlysvindue, som åbner udad og den nederste del folder sig ud som en altan med værn, så du i fuld ståhøjde kan kigge ud.

Der findes også sidehængte tagvinduer, som dog er beregnet til håndværkerudgang for nem adgang til taget.

Hvilken størrelse og placering skal jeg vælge?

Tagvinduer fås i en lang række forskellige standardstørrelser både i bredde og højde. Bredden afgøres af afstanden mellem spærene i tagkonstruktionen, hvor vinduet skal indbygges.

Størrelsen og placeringen af vinduet skal tage hensyn til både lysindfaldet i rummet og udsynet. Afhængigt af vinduets størrelse bør det placeres, så du kan se ud,  både når du sidder ned og står op.

Kan du bygge ovenlysvinduer sammen?

Tagvinduer kan placeres enkeltvis i taget, men det er også muligt at bygge dem sammen til større partier, hvilket giver både mere lys og bedre udsyn. Skal de eksisterende spær bevares, kan flere vinduer bygges sammen i højden og ved siden af hinanden mellem spærene.

Vil du være frit stillet i forhold til udformningen af vinduespartiet, kan du lave en såkaldt udveksling. Her laver du en hjælperamme til at fordele kræfterne, så spærene kan blive skåret over. Så kan flere tagvinduer bygges sammen i et bånd eller i dannebrogsmønster uafhængigt af, hvordan spærene ligger.

Det er også muligt at sammenbygge tagvinduer med almindelige vinduer, eksempelvis placeret i skunken, så du får større lysindfald. Du bør dog altid - ved sammenbyggede partier - sikre dig hos producenten, at vinduerne er egnet til den pågældende sammenbygning.

Hvordan skærmer jeg mine ovenlysvinduer af for solen?

Der fås en række tilbehørsprodukter til at skærme mod sol, varme, lyd og indkig:

 • Udvendige rulleskodder giver total mørkelægning og hindrer næsten al varme fra solen. Rulleskodderne forbedrer desuden vinduets varme- og lydisolering markant, når de er rullet for. Skodderne fås med elektrisk betjening.
 • Mørkelægningsgardiner sidder på indersiden af vinduet og sikrer total mørkelægning. Gardinet forbedrer også vinduets isoleringsevne, når det er rullet for.
 • Udvendige markiser betjenes indefra og reducerer varmen fra solen med op til 90 procent
 • Persienner regulerer mængden af sollys og dets retning og yder lidt mere isolering, når de er rullet for.
 • Gardiner til tagvinduer fås i mange farver og dæmper lyset. Når de er rullet for, yder de lidt mere isolering af vinduet. Der findes både foldegardiner, rullegardiner og plisségardiner. Du kan også få et insektnet, som monteres på den indvendige væg, så vinduet kan være åbent og nettet fortsat har funktion.

Hvordan betjener jeg mit ovenlysvindue?

Højtplacerede ovenlysvinduer kan være svære eller umulige at nå uden en stige, så her vil det være praktisk at installere fjernbetjent elektrisk åben og luk. Dette fås både som el- eller solcelledrevet løsning.

Det er også muligt at kombinere den elektriske åbning og lukning med automatik, der gør det muligt at styre solafskærmningen og den udvendige markise, programmere udluftningen og regnsensoren og andre funktioner.

Hvilke arkitektoniske hensyn skal du tage, når du vælger tagvinduer til et skråtag?

Fokus er primært på det ekstra dagslysindfald, du kan få i rummene, og hvordan en vellykket installation af nye vinduespartier kan åbne et ellers mørkt og indeklemt tagrum mod himlen og haven.

Etablering af nye tagvinduer er imidlertid også en meget synlig tilføjelse til tagfladen, og vinduerne kan radikalt ændre tagets og dermed husets udseende - til det bedre, men også til det værre. Tagvinduer kan være med til at give huset karakter, men da en rolig tagflade normalt er at foretrække frem for en flade med mange forskellige elementer, er det en svær opgave at få placeret de nye tagvinduer, så det samlede udtryk ikke fremstår rodet.

Jo stejlere tagets rejsning er, desto mere synlige vil tagvinduerne være udefra. Nye tagvinduer vil altså være mere synlige på et halvandetplanshus med udnyttet tagetage og høj rejsning end på et typisk typehus fra 60'erne eller 70'erne i et plan med saddeltag med lav hældning.

Husk dette, når du vælger ovenlys- og tagvinduer

Hvert hus har sin stil og særlige proportioner, men der er tommelfingerregler, som vil gælde i de fleste tilfælde:

 1. Hvis husets facade er symmetrisk, skal tagvinduerne så vidt muligt også placeres symmetrisk.
 2. Er det muligt, bør vinduerne i facaden bestemme tagvinduernes placering. Det giver ro og skaber en fælles rytme i husets samlede udtryk.
 3. Tagvinduerne bør flugte med hinanden, ikke placeres i forskellig højde, da det giver et forstyrret udtryk.
 4. Vælg en inddækning til tagvinduerne, der passer bedst muligt til tagbelægningen, så du opnår et diskret udtryk.
 5. Du skal så vidt muligt bruge tagvinduer i samme størrelse i stedet for flere forskellige størrelser.
 6. Brug evt. flere mindre vinduer i stedet for få større, hvis det passer bedre til husets stil. Det gælder især ældre huse, hvor de oprindelige tagvinduer typisk er meget mindre end vore dages store vinduesflader.
 7. Tilpas vinduernes størrelse til husets størrelse - store vinduer til store huse og små vinduer til små huse.

Hvilke lovkrav stilles der til tagvinduer?

Bygningsreglementet stiller en række krav til tagvinduer, som du skal være opmærksom på. Når det gælder isoleringsevnen, altså energikrav, er der tale om et minimumskrav.

Hvilke energikrav er der til ovenlysvinduer?

Tidligere var der kun krav til vinduets U-værdi, men nu medregner du også det energitilskud, som solen bidrager med gennem ruden og ind i bygningen.

Kravene gælder det samlede vindue, dvs. den samlede isoleringsværdi for karm, ramme og rude. Du skal forlange dokumentation fra leverandøren på, at vinduet kan leve op til det aktuelle isoleringskrav.

Hvad er energikravet til dine ovenlysvinduer?

Kravet i forbindelse med udskiftning af ovenlysvinduer for skrå tage er:

10 kWh/m².

Dette kaldes Eref og står for Energitilskuddet for et referencevindue i et referencehus, og tallet tager både højde for varmetabet (U-værdien) og energitilskuddet fra solen (g-værdien).

Er dit ovenlysvindue en redningsåbning?

Bygningsreglementet stiller krav om, der i beboelsesrum og køkkener skal være mindst en redningsåbning direkte ud til det fri, som kan bruges som flugtvej i tilfælde af brand.

I visse tilfælde er det et tagvindue, der skal kunne fungere som redningsåbning. For at kunne godkendes som redningsåbning skal åbningens højde plus bredde være mindst 1,5 meter (dog må hverken vinduets højde eller bredde være mindre end 0,5 m), og højden fra gulvet til underkanten af åbningen må ikke være over 1,2 meter.

Du kan undlade at etablere en redningsåbning via dit ovenlysvindue, hvis det er muligt at flygte gennem to forskellige døre til andre rum, som ikke er i åben forbindelse med hinanden.

Højden fra gulvet til underkanten af redningsåbningen må højst være 0,6 meter, når underkanten af redningsåbningen er mere end 2 meter over jorden, hvilket den som regel er på et tagvindue.

Skal du have byggetilladelse for at bygge vinduer i taget?

Det vil normalt ikke kræve byggetilladelse at installere tagvinduer, men der kan være regler i en lokalplan eller servitutter på huset, som har betydning for husets udseende. Det er altid en god idé at få en snak med kommunens tekniske forvaltning, mens tagvinduerne endnu er på planlægningsstadiet.

Kan du selv installere tagvinduer i et skråtag?

Taget er rent byggeteknisk en af de mest komplicerede konstruktioner i huset og den sværeste at få tæt. Hvis du installerer tagvinduer i et eksisterende tag, skal alle tagets lag gennembrydes, både tagbelægning og lægter, undertag, isolering, dampspærre og indvendig beklædning.

Udføres inddækningen mellem vinduet og taget forkert, vil taget blive utæt, og regn kan trænge ind. Hvis der laves fejl i de øvrige indvendige tilslutninger, kan det resultere i træk og varmetab omkring vinduet, eller at fugt fra den varme indeluft trænger ud i tagkonstruktionen. Det sidste kan ligesom vand udefra give råd og svamp i taget, som i værste fald kan brede sig til andre dele af huset.

Uanset om tagvinduer monteres i et eksisterende eller et nyt tag, skal arbejdet udføres korrekt. Det anbefales derfor normalt, at installation af tagvinduer ikke udføres som gør det selv-arbejde, men overlades til kvalificerede håndværkere.