Hvad er en bungalow?

Bungalowen, der blev bygget fra sidst i 1920’erne til ca. 1940, er et lille, ret spartansk hus, typisk i et plan med høj kælder og med forholdsvis få kvadratmeter. Bungalowen findes dog også med to etager.

Grundplanen minder om murermestervillaens med en skorsten i midten og entré, køkken, spisestue, stue samt soveværelse rundt om den. Planen er dog ofte mere kvadratisk end murermestervillaen. 

Den høje kælder har fyrrum og wc, og nogle boligejere anvender rummene til beboelse. Det kræver tilladelse fra kommunen.

Bungalowen har en meget karakteristisk arkitektur kendetegnet ved:

  • En enkel form med en kompakt, kvadratisk bygningskrop.
  • Trappe op til hoveddøren.
  • Store vinduer med forsatsruder. De har en asymmetrisk inddeling med et eller flere store ofte kvadratiske vinduer, der ikke kan åbnes, og et lille eller flere små oplukkelige vinduer.
  • Vinduer i husets hjørner, hvilket både giver mere lys i boligen og et meget let udtryk i facaden.
  • Runde vinduer, der giver et frisk pust til det sparsomme hus.
  • Pyramidetag, dvs. et tag, der skråner fra midten af huset ud mod alle husets fire facader.
  • Et markant udhæng med en skarp sternlinje, der giver en præcis afslutning eller "kant" på taget.

Hvilke svagheder ved bungalowen kan trænge til vedligeholdelse?

Ligesom den nogenlunde jævnaldrende murermestervilla er bungalowen grundlæggende godt bygget af holdbare materialer, men der kan være punkter, hvor alderen trykker, og de grundlæggende konstruktioner giver problemer.

Ved at vedligeholde boligen, forlænger du levetiden på de forskellige bygningsdele, og dermed sparer du også på ressourcerne. 

Tag

Fygesne kan komme ind gennem ventilationsåbningerne i taget. Og har taget en lav hældning og tegltag, kan der også komme fygesne ind i revnerne mellem stenene.

Den lave taghældning og de spinkle konstruktioner gør det svært at undersøge taget indefra. Det er dog vigtigt at tjekke, at der ikke er opstået fugt- og rådskader.

Det oprindelige tagpap er formentlig udskiftet flere gange, da holdbarheden af gammeldags pap ikke er særlig god. Moderne tagpap er fremstillet af kunststoffer med langt bedre tæthed og meget længere levetid. Tagbelægningen bør dog under alle omstændigheder tjekkes grundigt for slid og utætheder.

Skorsten

Skorstenen kan være nedbrudt og have fået frostsprængninger. Hvis den ikke benyttes, fordi der er indlagt fjernvarme eller varmepumpe, kan forkert afblænding betyde, at der trænger fugt ud gennem skorstenens vægge.

Ydermure

Står facaderne i blank mur, ikke pudset, og er fugerne i god stand, er der ikke behov for vedligeholdelse her. Men er fugerne meget nedbrudte og smuldrer, skal de udskiftes, enten i enkelte områder eller på hele facaden. Eventuelle revnede og frostsprængte mursten skal udskiftes. 

Over vinder og dørene er der enten overliggere i jern inde bag murstenene, eller der er murede stik, som er mursten opmuret lodret i en lille bueform, som holder murværket oppe.

Er der jerndragere inde i muren til at holde muren opppe, skal man sikre sig, at de ikke ruster. Kommer der revner over vinduerne i murværket, kan det være tegn på, at jernet ruster. Så udvider det sig, og der dannes revner i murværket. Det giver yderligere muligheder for fugt, hvilket vil føre til mere rust. 

Er dragerne begyndt at ruste, er løsningen oftest at fjerne murværket omkring drageren, fjerne rusten fra drageren, give rustbeskyttelse og mure op igen i ren cementmørtel.

Pudsede facader kræver jævnlig vedligeholdelse med maling eller kalk. Der kan opstå revner, eller pudsen kan løsne sig fra murværket. Dårlig puds bør repareres, og det bør undersøges, om problemet skyldes fugt i murværket, evt. fugt, der stiger op fra fundamentet.

Bungalowen kan have enkelte detaljer i beton, fx en tynd, støbt betonplade som halvtag over indgangspartiet. Der kan opstå revner i sammenføjningen mellem beton og murværk. Sådanne revner skal udbedres for at forhindre, at der trænger vand ind, som kan få de armeringsjern, der holder betonen sammen, til at ruste.

Er armeringsjernene rustne, skal der hugges op i pladen, hvor armeringsjernene ligger. De skal behandles med en ruststoppende maling, inden du igen kan pudse området op.

Den puds, der ligger op mod armeringsjernene, skal være en ren cementmørtel, da kalk får armeringen til at ruste. Du kan godt selv udføre arbejdet, men det kræver en del håndværksmæssig snilde. Det kan derfor anbefales at hyre en murer.

Hold øje med, om der opstår revner i pladen, som er et tegn på, at armeringsjernene ruster og dermed udvider sig. 

Vinduer

Sidder de originale træ- eller jernvinduer stadig i huset, bør de vedligeholdes jævnligt og omhyggeligt med maling og nyt kit, når det er nødvendigt. Det er lidt af en kunst at kitte vinduer. Mestrer du ikke kunsten, er der hjælp at hente hos en glarmester.

De karakteristiske hjørnevinduer kan give problemer med utætheder og revner.

Vær også her opmærksom på, at jerndragere, der bærer muren over vinduespartiet, kan ruste. Jerndragerne kan desuden udgøre en kuldebro, dvs. et område, hvor kulden frit kan passere.

Kælder og kælderydervægge

Selvom det typisk ikke er tilladt at have beboelse i kælderen, er det en kendt sag, at det finder sted alligevel. Er kælderen allerede plaget af fugtproblemer, fordi fugt trænger op gennem kældergulvet eller kælderydervæggene, kan problemet blive forværret, ved at mennesker opholder sig i kælderen og bidrager med yderligere fugt.

Det er sundhedsskadeligt at opholde sig længere tid i en fugtig kælder, og fugten kan resultere i både skimmelsvamp og fugt- og rådskader på husets konstruktioner.

Diffusionsåben maling på kælderydervæggene, jævn opvarmning og god udluftning kan i nogle tilfælde løse problemerne med fugt. Det kan dog blive nødvendigt at grave et omfangsdræn ned og etablere isolering og et fugtspærrende lag på ydersiden af kældervæggene for at blive problemet kvit.

Man skal undlade at efterisolere kælderens vægge med mineraluld og gips. Det vil stort set altid give skimmelvækst. Er der en eller anden for for plader opsat på kældervæggene, bør de nedtages for at undgå skimmelvækst. 

Et andet forhold, du skal tænke på, hvis kælderen anvendes til beboelse, er radon. Radon er en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i undergrunden og i de byggematerialer, der er fremstillet af materialer fra undergrunden. Radon kan trænge ind i huset gennem revner og sprækker. Mængden afhænger bl.a. af jordbundsforhold og husets konstruktion. Det er den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning.

Installationer

Hvis husets el-, vvs- og kloakinstallationer er de oprindelige, kan de være årsag til problemer. Overvej at få en elektriker til at gennemgå elinstallationerne og om nødvendigt trække nye kabler efter behov. Gamle stofledninger kan forårsage kortslutning og i værste tilfælde brand.

Vand- og varmerør i gamle installationer kan være tærede og utætte, og ofte vil ikke mindst kloakinstallationerne være udskiftningsmodne. En utæt kloak giver både vandskade og problemer med rotter, og i yderste konsekvens kan fundamentet blive undermineret og få sætningsskader.

Du kan få tjekket dine kloakrør med en tv-inspektion, som udføres af en kloakmester. Prisen på en tv-inspektion kan variere fra ca. 2.000-5.000 kr. (2021-priser).

Billedgalleri: Bungalow i ny forklædning

Hvilke energimæssige forbedringer har en bungalow behov for?

En bungalow, som står i nogenlunde original stand, lever slet ikke op til vore dages isoleringsstandard. Der er dog gode muligheder for forbedringer, som så vidt muligt bør gennemføres, uden at det går ud over husets oprindelige udseende.

Det anbefales at være opmærksom på disse bygningsdele:

  • Vinduer
  • Tag
  • Ydervægge.

Vinduer

Er vinduerne de originale med et enkelt lag glas, er der meget at spare. Det gælder ikke mindst, hvis der er tale om jernvinduer, som ingen isoleringsevne har.

Er det muligt at bevare de oprindelige vinduer, bør du gøre det, og i stedet montere forsatsvinduer, som kan bringe isoleringsevnen på højde med moderne energivinduer. Er det nødvendigt at udskifte vinduerne, skal du vælge de bedst mulige energivinduer, der samtidig passer til husets stil.

Hjørnevinduer kan udgøre en udfordring, da det kan være nødvendigt også at udskifte den understøtning, der er muret ind i facaden.

Tag

Ved udskiftning af tagbelægningen eller hele taget kræver bygningsreglementet, at der efterisoleres efter gældende krav, hvis indsatsen er rentabelt og teknisk muligt.

Det vil i nogle tilfælde kræve en isoleringstykkelse, som er svær at passe ind i den gamle konstruktion. Det kan derfor være nødvendigt at forhøje taget lidt.

Vær opmærksom på, at det nye tag bør få et lige så spinkelt og elegant udhæng, som det oprindelige, samtidig med at der sikres tilstrækkelig ventilation langs tagets kanter.

Ydervægge

En bungalow kan have hule ydervægge, som det er muligt isolere med godt resultat. Der kan meget vel være udført hulmursisolering tidligere, men måske er den sunket sammen.

Det skal selvfølgelig undersøges, ligesom du bør få undersøgt, om der er tilstrækkelig isolering (hvis nogen overhovedet) i vinduesnicherne bag radiatorerne.

Et firma, der udfører hulmursisolering, kan undersøge, hvilken stand din nuværende isolering er i. Samme firma kan sandsynligvis også rådgive dig om, hvordan nicherne ved vinduerne kan efterisoleres.

Installation af moderne ventilatorer i badeværelse og køkken samt termostater på alle radiatorer er nogle af de små tiltag, som er nemme at lave, og som har en mærkbar effekt.

Hvordan bør bungalowen renoveres eller ombygges?

Ved renovering og ombygning er det vigtigt at respektere og bevare bungalowens detaljering og præcise linjer. Ikke mindst taget bør fremstå med rene flader og skarpe kanter, uanset om tagbelægningen er af pap, skifer eller teglsten.

Materialer og farver bør også stemme overens med husets oprindelige, eller i det mindste bør de ikke være fremmede for hustypen.

Har der fx ikke tidligere været tegltag, bør du ikke vælge det som ny tagbelægning. Det vil for det første ikke passe til huset, og der kan desuden opstå problemer med spær og ydervægge, som måske ikke kan holde til den meget større belastning, som teglsten har i forhold til tagpap.

De oprindelige tagrender og nedløbsrør var lavet af zink og meget præcist udført. Det samme bør de nye være, da tagrenderne er en vigtig del af tagets skarpe profil.

Ved udskiftning af vinduer bør du vælge vinduer, der i opdeling og detaljering svarer til de oprindelige. Det kan dog være et problem, hvis de oprindelige vinduer er jernvinduer. Her må målet være at ramme den rigtige opdeling og sikre så smalle karme og rammer som muligt, uanset om der vælges træ- eller aluvinduer.

Måske behøver du ikke at udskifte hele vinduet, men kan nøjes med at udskifte ruderne, hvis selve vindueet er i god stand. Det er mere bæredygtigt, da du sparer på ressourcerne og den klimabelastning, der finder sted ved produktionen af nye vinduer. 

Tilbygning

Bungalowen er med sit pyramidetag og sin sluttede, kvadratiske form svær at bygge til, og den lave taghældning og tagkonstruktionens gitterspærfag gør, at du ikke kan udnytte tagetagen.

Et godt er, at en eventuel tilbygning ikke ligger klos op ad huset, men er klart adskilt fra det eksisterende hus. Tilbygningen bør harmonere med eller danne kontrast til hovedhuset, fx med hensyn til materialer, tag og taghældning, vinduesplaceringer osv.

En løsning kan være en lille mellembygning eller sluse af glas mellem oprindeligt hus og tilbygning, hvis du ønsker en tilføjelse, der adskiller sig mærkbart. Du bør dog fortsat respektere det enkle formsprog.

Endelig kan det være en løsning at bygge en ny 1. sal ovenpå, så huset kommer til at ligne de oprindelige bungalower i to etager med pyramidetag og lav hældning. Pudses hele facaden op, kan huset i heldige tilfælde komme til at fremstå som en ny og sammenhængende helhed.

Billedgalleri: Bungalow med vokseværk