Hvad er energimærkning af boliger?

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet.

Et energimærke gør det muligt for køberen af et hus at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

Et godt energimærke indikerer, at huset er billigt at opvarme og holder på varmen. Stigende energipriser betyder, at der er en kæmpe forskel på, om du opvarmer en stor villa med et gammelt oliefyr, eller om det er med fjernvarme. Boliger med et godt energimærke sælges derfor til højere priser end boliger med et dårligt energimærke.

Energimærket bruges bl.a., når et hus sættes til salg for at give potentielle købere et billede af husets energimæssige stand - det vil sige, hvor velisoleret og energiøkonomisk huset er, hvad det koster at varme op, og hvor stort husets el- og vandforbrug er.

Når du er på boligjagt, giver et energimærke dig mulighed for nemt at sammenligne forskellige boligers energimæssige stand. Hvert hus bliver nemlig rangeret efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive.

Boligers energimærkning minder på den måde meget om de energimærker, vi kender fra vaskemaskiner, køleskabe og andre hårde hvidevarer.

Energimærkningsrapporten indeholder også en energiplan med forslag til forbedringer, hvad der kan gøres for at spare på energien.

Forslagene kan fx beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, udskifte det gamle gasfyr med et nyt og mere effektivt eller erstatte de gamle termoruder med lavenergiruder.

Rapporten kommer med 2 forskellige typer besparelsesforslag:

  • Forslag der er rentable at udføre her og nu. Når noget er rentabelt i denne forbindelse, betyder det, at besparelsen overstiger investeringen før de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes. 
  • Forslag som i forbindelse med renovering eller reparationer ofte vil være fordelagtige at udføre.

Foruden at vise hvilke økonomiske besparelser, du kan forvente, viser energimærkningsrapporten også, hvor meget CO2 miljøet skånes for.

Vær opmærksom på at hvis du vælger at forbedre boligen med fx mere isolering i tagkonstruktionen, er det vigtigt at sikre at dette udføres korrekt. Dette vil også være beskrevet i energimærkningsrapporten.

Hvornår skal en bolig, hus eller lejlighed have et energimærke?

Køberen af en ejendom har krav på en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive annonceret til salg uden et gyldigt energimærke. Det gælder både nye og gamle huse - villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder m.m. Er ejendommen under 60 m2, er energimærkning dog ikke et krav.

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det er der heller ikke noget krav om. Dog skal energimærkningen sætte en køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom en sælger, der har et godt isoleret hus, måske får bedre betingelser for at sælge boligen.

Som sælger skal man energimærke sit hus, inden kommunen kan give den nye ejer lov til at flytte ind.

Kommunen skal udstede en såkaldt ibrugtagningstilladelse, og den kan man kun få, hvis huset har et energimærke. Det er energimærket, der dokumenterer, at bygningen opfylder energikravene i bygningsreglementet fra 2018.

Når andels- og ejerlejligheder energimærkes ved salg er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men samtlige ejendomme i den pågældende forening. Dermed er det andels- eller ejerforeningen, der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke, og derfor kan du som ejer eller andelshaver kræve dette overfor foreningen.

Her laves energimærkningen ud fra det registrerede forbrug, hvor mærkningen bygger på ejendommens reelle forbrug. Det reelle forbrug bliver aflæst på el- og varmemålere og registreret i ejendommens driftsjournal. Energimærkningen afhænger af beboernes forbrug og betyder, at gode energivaner og en dygtig varmemester kan forbedre mærket.

I en række andre tilfælde skal huse også energimærkes. Det gælder, hvis:

  • Du skal udleje dit hus i mere end 4 uger.
  • Private bygninger over 1000 kvadratmeter skal energimærkes ved salg, annoncering, udlejning og overdragelse af bygningen. 

Det er Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, som opstiller retningslinjerne for, hvilke huse der kræver energimærkning, og hvornår de skal energimærkes.

Hvilke regler gælder for energimærkning af sommerhuse?

I september 2017 blev det indført, at sommerhuse ikke behøver energimærkning. Ønsker du at have et energimærke på sommerhuset, skal det energimærkes som et helårshus. Et godt energimærke kan gøre det nemmere at sælge et sommerhus.

  • Fra den 1. januar 2006 til den 26. oktober 2010 har alle sommerhuse skullet energimærkes ved opførelse eller salg.
  • Fra den 27. oktober 2010 til den 31. januar 2011 har sommerhuse slet ikke skullet energimærkes – heller ikke nybyggede sommerhuse.
  • Fra 1. februar 2011 til 1. september 2017 har alle nyopførte sommerhuse med et areal på over 60 kvadratmeter skullet energimærkes. Dette skete automatisk i forlængelse af, at sommerhuset også skulle overholde de gældende krav til bygningsreglementet, før det kunne tages i brug.

Kan du tjene penge på at energimærke dit hus?

Adskillige analyser viser, at du ved energirenovering opnår et bedre energimærke, som kan have en betydning for salgsprisen af dit hus. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. 

Hvem skal sørge for energimærkning?

Det er sælger, der er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet et energimærke. 

Energimærket er obligatorisk og sælger er forpligtet til at udlevere energimærket, inden boligen annonceres til salg. Hvis der bruges en ejendomsmægler i forbindelse med salget af boligen, vil de som regel sikre at der bliver udarbejdet en rapport.

Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningen, der er ansvarlig for, at energimærkningen bliver foretaget. Medmindre der er lavet en særlig aftale i din ejerforening, kan du kræve, at energimærkningen bliver udført uden beregning.

Hvorfor skal huse og andre boliger have et energimærke?

Siden 1997 har det været lovpligtigt, at alle boliger i Danmark energimærkes i forbindelse med salg eller udlejning. Siden er kravene til energimærket blevet skærpet i henholdsvis 2006 og 2010.

Folketinget vedtog i 2005 Lov om fremme af energibesparelser i bygninger som konsekvens af et EU- direktiv om energiforbruget i bygninger fra 2002. Både EU-direktivet og den danske lov hang tæt sammen med Kyoto-aftalen, hvor en række lande havde aftalt at nedsætte udledningen af CO2 for at mindske drivhuseffekten og bremse overophedningen af kloden.

Ifølge dansk lov skal både nye og ældre huse energimærkes for at gøre husets energimæssige tilstand synlig for køberen. Målet er at fremme husejernes motivation til at gennemføre energiforbedringer. Selvom energimærket i en årrække har været et lovmæssigt krav, har både sælgere og købere i et vist omfang set gennem fingre med det.

Skærpelsen i 2010 er en naturlig forlængelse af EU-kravet om, at Danmark skal reducere energiforbruget med 20 procent frem til 2020 i de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, populært betegnet som de tre B’er - bønder, boliger og biler.

Hvis Danmark skal nå det mål, er det afgørende, at energiforbruget i boliger bringes ned. Analyser viser, at boliger og byggeri står for ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

Loven betyder desuden, at nybyggede huse skal leve op til skrappe krav om, hvor meget energi de må bruge.

Ældre huse skal også leve op til en række energimæssige krav i forbindelse med ombygninger og renoveringer. Hvis du skal i gang med en ombygning eller udskiftning, er der krav i bygningsreglementet, der kan kræve, at du skal energirenovere.

I korte træk er reglerne, at man skal energirenovere, hvis man udskifter en hel bygningsdel som fx vinduer, uanset om det er rentabelt eller ej. Derudover skal du energirenovere i forbindelse med en ombygning, hvis det er rentabelt.

Hvem udfører energimærkning af boliger?

Energimærket skal udarbejdes af en beskikket energikonsulent. I 2017 var der cirka 120 energimærkningskonsulenter, som tilbød energimærkninger. Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og derefter skrive energimærkningsrapporten og indberette energimærkningen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (tidligere Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne).

Der findes to slags energikonsulenter: Dem, der energimærker en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter, og dem, der energimærker flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

Det er Energistyrelsen, der har fastlagt retningslinjerne for energimærkningsrapportens opbygning og de oplysninger, den skal indeholde. Det sikrer, at rapporterne er ensartede og sammenlignelige, uanset hvilken energikonsulent der har foretaget energimærkningen.

For at sikre, at energimærkets kvalitet lever op til Energistyrelsens kvalitetskrav, får energimærket først gyldighed, når energikonsulenten har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og energimærkningsrapporten derefter er blevet tildelt et energimærkningsnummer af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

Det er en betingelse for tildeling af energimærkningsnummer, at energikonsulenten har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af energimærkningsnummer, hvis energikonsulenten ikke har indberettet de krævede oplysninger, eller der er åbenlyse fejl i oplysningerne.

Igennem de seneste år har energistyrelsen haft fokus på at forbedre kvaliteten af energimærkerne. I 2016 blev der udført 156 kontroller af energimærkninger. Det svarer til 0,24 procent af de cirka 66.000 indberettede energimærkninger. I energistyrelsens kvalitetsrapport for 2016 viser det sig desværre, at der er fejl på cirka hver tredje energimærkning. Ønsker du at klage over en energimærkning, har energistyrelsen udarbejdet en klagevejledning.

Hvor længe har enenergimærkning gyldighed?

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, uanset hvad der står på ældre energimærkningsrapporter. Tidligere var energimærket gyldigt i 5, 7 eller 10 år fra den dag, det var registreret. Så selvom et hus med energimærkning fra 2009 vil have stående på rapporten at det er gyldigt i 5 eller 7 år, så blev dette 1. september 2017 ændret med tilbagevirkende kraft.

En energimærkning må almindeligvis genbruges, når boligen skal sælges igen. Dette skal blot ske inden for gyldighedsperioden på 10 år.

Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.

Find energimærket på dit hus

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se hvilket energimærke et hus har fået. Du kan se det ved at følge linket til Energistyrelsens hjemmeside her.

Pris for energimærke

Samme sted findes også en låneberegner. Priserne på energirenoveringen kan være noget optimistiske, men den giver en fornemmelse af, hvad det koster at energirenovere.  For at få den rigtige pris på energirenoveringen bør man få et tilbud på arbejdet fra en håndværker. 

Hvad koster et energimærke?

Energistyrelsen har i 2018 sat en maks. pris på 6.023 kr. til 7.227 kr. alt efter størrelsen af huset. Denne pris indeksreguleres hvert år til 1. januar. Men de kan fås fra omkring 3.500 kr. For huse over 300 kvadratmeter vil prisen dog være højere. Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere betydeligt som følge af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv. 

Maksimumhonoraret skal nedsættes yderligere, hvis huset er fra før 1980 (359 kr.), hvis der er et tidligere energimærke udført efter 1. sep. 2006 (1.196 kr.) og hvis du kan levere målfaste tegninger med præcise beskrivelser på rør og isolering i skjulte konstruktioner (240 kr).

Vær opmærksom på, at du har ret til at indhente flere tilbud, inden du bestiller en energimærkning.

Hvad er et godt energimærke?

Selvom skalaen for energimærket går op til A2020, så er det ikke det eneste gode energimærke. Det er nærmest kun nye boliger, der har A2020 som energimærke. Mange ældre huse har væsentligt lavere energimærke, og vil aldrig kunne opnå et A2020. 

Så du skal kigge på din boligs alder, type og stand, før du kan vurdere, hvad et godt energimærke er for din bolig. Når du får lavet et energimærke, vil det vise potentielle energiforbedringer, og hvilket mærke du kan stige til, hvis du foretager alle forbedringerne.

Kontakt evt. en uvildig byggesagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvilke forbedringer der bedst kan betale sig for din komfort, for energioptimeringen og for miljøet.