Kort resumé

  • Energimærkning er lovpligtig ved salg af boliger og giver et overblik over energiforbruget samt potentielle besparelser.
  • Et energimærke rangerer boliger fra A2020 (mest energieffektiv) til G (mindst energieffektiv) og kan påvirke boligens salgspris.
  • Energimærkningsrapporten indeholder forbedringsforslag, der kan spare på boligens energiforbrug og reducere CO2-udledningen, og er gyldig i 10 år. 

Hvad er energimærkning af boliger?

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet.

Et energimærke gør det muligt for læseren at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste at holde huset varmt og ventileret. I etageejendomme indgår også forbrug i fællesområder.

Da forbruget beregnes ud fra nogle standardbetingelser, kan der være forskel på det beregnede forbrug og det forbrug, du oplever med dine forbrugsvaner.

Et godt energimærke indikerer, at huset er billigt at opvarme og dermed holder godt på varmen, og/eller at huset har en effektiv varmekilde eller solceller, der trækker energimærket op. Stigende energipriser betyder, at der økonomisk er en kæmpe forskel på, om du opvarmer en stor villa med et gammelt oliefyr, eller om det er med fjernvarme. Boliger med et godt energimærke sælges i mange tilfælde derfor til højere priser end boliger med et dårligt energimærke.

Energimærket bruges bl.a., når et hus sættes til salg for at give potentielle købere et billede af husets energimæssige stand - det vil sige, hvor velisoleret og energiøkonomisk huset er, hvad det koster at varme op, og hvor meget el, der bruges til varme og ventilation.

Når du er på boligjagt, giver et energimærke dig mulighed for nemt at sammenligne forskellige boligers energimæssige stand. Hvert hus bliver nemlig rangeret efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive.

Boligers energimærkning minder på den måde meget om de energimærker, vi kender fra både elektronik, hårde hvidevarer og elpærer.

Energimærkningsrapporten indeholder også en oversigt med forslag til forbedringer, hvad der kan gøres for at spare på energien.

Forslagene kan fx beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, udskifte det gamle olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller erstatte de gamle termoruder med energiruder.

Rapporten kommer med forskellige typer besparelsesforslag:

  • Forrest i rapporten er de tre steder i bygningen, hvor det giver bedst mening at udføre energirenovering.  

  • Oplysning om alle bygningsdele, der i et eller andet omfang kan energiforbedres. 

Foruden at vise hvilke økonomiske besparelser, du kan forvente, viser energimærkningsrapporten også, hvor meget CO2 miljøet skånes for.

Vær opmærksom på at hvis du vælger at forbedre boligen med fx mere isolering i tagkonstruktionen, er det vigtigt at sikre at dette udføres korrekt. Dette vil også være beskrevet i energimærkningsrapporten.

Hvornår skal en bolig, et hus eller en lejlighed have et energimærke?

Køberen af en ejendom har krav på en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive annonceret til salg uden et gyldigt energimærke. Det gælder både nye og gamle huse - villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder m.m. Er ejendommen under 60 m2, er energimærkning dog ikke et krav, men der kan godt blive lavet en rapport. 

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det er der heller ikke noget krav om. Dog skal energimærkningen sætte en køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom en sælger, der har et godt isoleret hus, måske får bedre betingelser for at sælge boligen.

Har du bygget et nyt hus, skal kommunen udstede en såkaldt ibrugtagningstilladelse, og den kan man kun få, hvis huset har et energimærke. Det er energimærket, der dokumenterer, at bygningen opfylder energikravene i bygningsreglementet.

Når andels- og ejerlejligheder energimærkes ved salg, er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men hele ejendommen i den pågældende forening. Dermed er det andels- eller ejerforeningen, der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke, og derfor skal du som ejer eller andelshaver rette henvendelse til foreningen om dette.

Her er det muligt at lave energimærkningen ud fra det registrerede forbrug, men som oftes udføres det på samme måde som for bygninger. Det reelle forbrug bliver aflæst på el- og varmemålere og registreret i ejendommens driftsjournal. Energimærkningen afhænger altså af beboernes forbrug og betyder, at gode energivaner og en dygtig varmemester kan forbedre mærket.

I en række andre tilfælde skal huse også energimærkes. Det gælder, hvis:

  • Du skal udleje dit hus i mere end fire uger.
  • Private bygninger over 1.000 kvadratmeter skal energimærkes ved salg, annoncering, udlejning og overdragelse af bygningen. 

Det er Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, som opstiller retningslinjerne for, hvilke huse der kræver energimærkning, og hvornår de skal energimærkes.

Hvilke regler gælder for energimærkning af sommerhuse?

I september 2017 blev det indført, at sommerhuse ikke behøver energimærkning. Ønsker du at få et energimærke på sommerhuset, vil dette blive gjort på samme grundlag som et helårshus. Mange sommerhuse er dårligt isolerede og opvarmet med elvarme, derfor vil de ofte få et dårligt energimærke. Et godt energimærke kan måske gøre det nemmere at sælge et sommerhus.

  • Fra den 1. januar 2006 til den 26. oktober 2010 har alle sommerhuse skullet energimærkes ved opførelse eller salg.
  • Fra den 27. oktober 2010 til den 31. januar 2011 har sommerhuse slet ikke skullet energimærkes – heller ikke nybyggede sommerhuse.
  • Fra 1. februar 2011 til 1. september 2017 har alle nyopførte sommerhuse med et areal på over 60 kvadratmeter skullet energimærkes. Dette skete automatisk i forlængelse af, at sommerhuset også skulle overholde de gældende krav til bygningsreglementet, før det kunne tages i brug.

Kan du tjene penge på at energimærke dit hus?

Adskillige analyser viser, at du ved energirenovering opnår et bedre energimærke, som kan have en betydning for salgsprisen af dit hus. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. 

Hvem skal sørge for energimærkning?

Det er sælger, der er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet et energimærke. 

Energimærket er obligatorisk, og sælger er forpligtet til at få det udarbejdet, inden boligen kan annonceres til salg. Hvis der bruges en ejendomsmægler i forbindelse med salget af boligen, vil denne som regel sikre, at der bliver udarbejdet en rapport.

Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningen, der er ansvarlig for, at energimærkningen bliver foretaget. 

Hvorfor skal huse og andre boliger have et energimærke?

Siden 1997 har det været lovpligtigt, at alle boliger i Danmark energimærkes i forbindelse med salg eller udlejning. Siden er kravene til energimærket blevet skærpet flere gange.

Folketinget vedtog i 2005 Lov om fremme af energibesparelser i bygninger som konsekvens af et EU- direktiv om energiforbruget i bygninger fra 2002. Både EU-direktivet og den danske lov hang tæt sammen med Kyoto-aftalen, hvor en række lande havde aftalt at nedsætte udledningen af CO2 for at mindske drivhuseffekten og bremse overophedningen af kloden.

Ifølge dansk lov skal både nye og ældre huse energimærkes for at gøre husets energimæssige tilstand synlig for køberen. Målet er at fremme husejernes motivation til at gennemføre energiforbedringer. Selvom energimærket i en årrække var et lovmæssigt krav, så både sælgere og købere i et vist omfang gennem fingre med det indtil 2010.

Skærpelsen i 2010 kom som en naturlig forlængelse af EU-kravet om, at Danmark skal reducere energiforbruget med 20 procent frem til 2020 i de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, populært betegnet som de tre B’er - bønder, boliger og biler.

Loven betød desuden, at nybyggede huse skal leve op til skrappe krav om, hvor meget energi de må bruge.

Ældre huse skal også leve op til en række energimæssige krav i forbindelse med ombygninger og renoveringer. Hvis du skal i gang med en ombygning eller udskiftning, er der krav i bygningsreglementets kapitel 11 om energi, der kan kræve, at du skal energirenovere.

I korte træk er reglerne, at man skal energirenovere, hvis man udskifter en hel bygningsdel som fx vinduer, uanset om det er rentabelt eller ej. Derudover skal du energirenovere i forbindelse med en ombygning, hvis det er rentabelt og fugtteknisk forsvarligt. Kravene fremgår af §274-282 i bygningsreglementet. 

Hvem udfører energimærkning af boliger?

Energimærket skal udarbejdes af en uddannet energikonsulent tilknyttet et certificeret energimærkningsfirma. I 2022 er der cirka 190 energimærkningsfirmaer, som tilbyder energimærkninger. Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og derefter indtaste data i et beregningsprogram, hvilket fører til energimærkningsrapporten. Energimærkningen indberettes til Energistyrelsen. 

Der findes to slags energikonsulenter: Dem, der energimærker en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter, og dem, der energimærker flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

Det er Energistyrelsen, der har fastlagt retningslinjerne for energimærkningsrapportens opbygning og de oplysninger, den skal indeholde. Det sikrer, at rapporterne er ensartede og sammenlignelige, uanset hvilken energikonsulent der har foretaget energimærkningen.

Igennem de seneste år har energistyrelsen haft fokus på at forbedre kvaliteten af energimærkerne. I 2018 blev der udført 121 kontroller af energimærkninger. Det svarer til 2 promille af de cirka 60.320 indberettede energimærkninger. I energistyrelsens kvalitetsrapport for 2018 viser det sig desværre, at der er fejl på cirka hver fjerde energimærkning. Ønsker du at klage over en energimærkning, har energistyrelsen udarbejdet en klagevejledning.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, uanset hvad der står på ældre energimærkningsrapporter. Tidligere var energimærket gyldigt i 5, 7 eller 10 år fra den dag, det var registreret. Så selvom et hus med energimærkning fra 2009 vil have stående på rapporten at det er gyldigt i 5 eller 7 år, så blev dette 1. september 2017 ændret med tilbagevirkende kraft.

En energimærkning må almindeligvis genbruges, når boligen skal sælges igen. Dette skal blot ske inden for gyldighedsperioden på 10 år.

Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug. Det vil i den forbindelse være en god idé at få opdateret energimærket, så det svarer til den nuværende boligs forhold. 

Find energimærket på dit hus

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se hvilket energimærke et hus har fået. Du kan se det ved at følge linket til Energistyrelsens hjemmeside henvendt til forbrugeren her. Hvis du indtaster din adresse, kan du også se på et kort, hvilket energimærke husene i dit nabolag har. 

Prisen for et energimærke

Samme sted findes også en låneberegner. Priserne på energirenoveringen kan være noget optimistiske, men den giver en fornemmelse af, hvad det koster at energirenovere. For at få den rigtige pris på energirenoveringen bør man få et tilbud på arbejdet fra en håndværker. 

Hvad koster et energimærke?

Energistyrelsen har fra 1. januar 2021 sat en maks. pris på 6.125 kr. til 7.351 kr. alt efter størrelsen af huset. Denne pris indeksreguleres hvert år til 1. januar. Men de kan fås fra omkring 3.500 kr. For huse over 300 kvadratmeter vil prisen dog være højere. Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere betydeligt som følge af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv. 

Maksimumhonoraret skal nedsættes yderligere, hvis huset er opført efter 1980 (366 kr.), hvis der er et tidligere energimærke udført efter 1. sep. 2006 (1.216 kr.), og hvis du kan levere målfaste tegninger med præcise beskrivelser på rør og isolering i skjulte konstruktioner (244 kr).

Vær opmærksom på, at du har ret til at indhente flere tilbud, inden du bestiller en energimærkning.

Energistyrelsen lancerede i 2020 tilskudsordningen ’Bygningspuljen’, hvor det er muligt at søge om tilskud til energioptimeringer. For at søge om tilskud, er det et krav, at du har et gyldigt energimærke, medmindre du udelukkende konverterer til varmepumpe. Men da et gyldigt energimærke er et krav, kan du også søge om at få tilskud til selve energimærket. 

Hvad er et godt energimærke?

Selvom skalaen for energimærket går op til A2020, så er det ikke det eneste gode energimærke. Det er nærmest kun nye boliger, der har A2020 som energimærke. Mange ældre huse har væsentligt lavere energimærke og vil have svært ved at kunne opnå et A2020. 

Så du skal kigge på din boligs alder, type og stand, før du kan vurdere, hvad et godt energimærke er for din bolig. Når du får lavet et energimærke, vil det vise potentielle energiforbedringer, og hvilket mærke du kan stige til, hvis du foretager alle forbedringerne.

Kontakt evt. en uvildig byggesagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvilke forbedringer der bedst kan betale sig for din komfort, for energioptimeringen og for miljøet.