Hvad er en bæredygtig bolig?

At en bolig er bæredygtig betyder, at der er taget hensyn til bygningens virkning på miljøet. Miljøhensynet i boligen kan gælde i tre faser:

 • Under opførelse
 • Ved brug og vedligeholdelse
 • Ved nedrivning, bortskaffelse og genanvendelse.

En bæredygtig bolig er karakteriseret ved:

 • Miljøvenlige og certificerede materialer – både i forhold til fremstilling, transport, anvendelse og vedligeholdelse
 • Genanvendelige materialer eller materialer, der kan bortskaffes med et minimal brug af energi
 • Et reduceret energi- og ressourceforbrug
 • En prioritering af alternative opvarmningsmetoder som fx sol- og jordvarme.

Hvilke fordele har en bæredygtig bolig?

For dig som boligejer er der store fordele ved en bæredygtig bolig.

 • Spar penge ved at gøre boligens energiforbrug mere effektivt – udskift fx dit gamle olie- eller gasfyr med en vedvarende energikilde. Det kan bl.a. være jordvarme, varmepumpe eller solceller.
 • Spar op til 70 procent af varmeudgifterne med bedre isolering og energivinduer.
 • Spar tid og penge på vedligeholdelsen med bæredygtige materialer og konstruktioner. Ubehandlede overflader (fx ubehandlet puds) behøver fx ikke at blive malet hvert år, og opsætter du skyggelister i samlingen mellem væg og loft i stedet for at bruge fugemasse, afgiver væggene ikke ubehagelige stoffer og bliver nemmere at reparere. Bæredygtige materialer holder også længere.
 • Få et bedre indeklima, og nedsæt risikoen for allergi og astma med bæredygtige materialer og konstruktioner.
 • Forøg din boligs værdi, og gør den lettere at sælge.

Op mod 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning og belysning i bygninger. Så ud over at der er fordele for den enkelte boligejer, og at det er godt for miljøet, sparer hele samfundet også penge ved at bygge bæredygtigt.

Bygninger er langtidsinvesteringer. Med forventede levetider på 50-60 år, reelt 100 år eller mere, er dagens nybyggeri, renoveringer, om- og tilbygninger med til at bestemme den kvalitet og værdi, bygningerne vil have mange år fremover.

Vælger du materialer af dårlig kvalitet og med kort holdbarhed i stedet for materialer af god kvalitet og med lang holdbarhed, vil det i husets samlede levetid medføre flere udskiftninger og dermed også et større forbrug af ressourcer og en større belastning af klimaet.

Fordomme og uvidenhed om bæredygtige boliger

Selvom der er mange fordele ved bæredygtigt byggeri, er det de færreste bygninger, der opføres eller renoveres på en bæredygtig måde. Det skyldes næppe uvilje, men ofte mangler bygherrer viden og har måske også nogle delvist fejlagtige opfattelser af, hvad bæredygtige boliger er, og ikke mindst hvordan de ser ud.

Mange har den fordom om bæredygtige boliger, at det er "halm i træskoene"-huse, der ser mærkelige ud. Der har da også gennem tiden været eksempler på dårlig bæredygtig arkitektur – og desværre er der endnu relativt få arkitekter, der dyrker det bæredygtige område. Det er dog heldigvis ved at vende.

Se fx siden DanskeBoligarkitekter, hvor en række arkitekter uploader projekter med særligt fokus på energioptimering.

Hvordan kan du gøre dit eksisterende hus mere bæredygtigt?

Som almindelig boligejer er det svært at overskue, hvordan du skal prioritere de mange muligheder for at vedligeholde og energiforbedre din bolig, så den bliver bæredygtig. Derfor er det en god idé at få energimærket din bolig eller søge professionel rådgivning.

Skab overblik over mulighederne

Energimærket er et godt arbejdsredskab, hvis du vil energirenovere din bolig. Energimærkningen er lovpligtig for stort set alle etageejendomme og ved salg af boliger. Den giver en samlet vurdering af husets energimæssige tilstand og indeholder desuden en energiplan med forslag til, hvordan du kan spare på energien, og hvilke forbedringer der kan betale sig.

Du kan også få vejledning hos Energitjenesten i, hvordan du kan spare på energien, og information om vedvarende energi.

Tjekliste til at gøre dit hus mere bæredygtigt 

Der er flere ting, du kan gøre for at gøre din eksisterende bolig mere bæredygtig. De mest oplagte tiltag er:

 • Efterisolering af ydervægsfacader, tag- og loftkonstruktioner samt evt. gulv, fundament og kælder- og krybekælderkonstruktioner.
 • Spareforanstaltninger på sanitet.
 • Udskiftning af vinduer til vinduer med de bedste energiruder. Varmetabet fra gamle termoruder eller vinduer med et enkelt lag glas er en væsentlig del af det samlede varmetab fra en bygning. I et typisk parcelhus fra 1960'erne er tabet fra vinduerne ca. 45 procent. 
 • Løsninger, som skaber mere dagslys i boligen og bidrager med passiv solvarme.
 • Ventilation med varmegenvinding (varmegenvindingsanlæg). Ca. 80-90 procent af varmen kan genvindes.
 • Isolering af varmerør og ventiler på fjernvarmeanlæg i uopvarmede kældre, skunk- og loftrum.
 • Etablering af vedvarende energikilder som solceller, solfangere, varmepumpe og jordvarmeanlæg.

Derudover kan du også bruge nogle andre ikke så udbredte metoder: 

 • Solskorstene til naturlig ventilation. Det er en skorsten, der kan trække den "brugte" luft ud af huset. Den varme luft inde i huset stiger til vejrs og forsvinder ud gennem skorstenen, og frisk luft trækkes ind et andet sted i huset.
 • Solvægge til forvarmning af ventilationsluft. Det kan være en plade af glas eller metal, der er sat op på en væg eller under et vindue, så der er luft bagved. Når solen opvarmer pladen, opvarmes luften og trækkes via åbninger i væggen ind i boligen.

Undgå ikke-bæredygtige materialer

Der er materialer, du så vidt muligt bør undgå eller minimere brugen af, hvis du vil gøre din bolig mere bæredygtig, da de ikke kan brænde eller genbruges og derfor skal deponeres:

 • Trykimprægneret træ. Beskyt i stedet træet på dit hus med et udhæng eller lignende eller brug selvimprægnerende træsorter; som lærk og tuja (disse træsorter må dog ikke anvendes indendørs, da de udskiller giftstoffer, der kan være astma- og allergifremkaldende).
 • Pvc (findes i kabler, tagrender, gulvbelægninger m.m.).
 • Rørisolering af glas- og stenuld eller skum og folie.
 • Gulvtæpper med gummibagside.
 • Tagpap.
 • Traditionel isolering af mineraluld. Alternativer kan være papir- og træisolering.
 • Gipsplader.
 • Kviksølv- og natriumlamper.
 • Elektriske pærer og lysstofrør.

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i et nyt hus?

Når du bygger nyt, har du muligheden for at planlægge miljø- og energivenligt helt fra bunden, hvilket er en stor fordel.

Overvej fx disse tiltag:

 • En høj isoleringsstandard.
 • Lavenergivinduer – særligt på facader med skygge.
 • Varmegenvindingsanlæg.
 • En indretning med de primære opholdsrum vendt mod syd eller sydvest for at opnå mest mulig solopvarmning.
 • Tunge materialer som mursten og klinker i gulv- og vægkonstruktioner, der kan opsamle og holde på solvarmen.
 • Zoneopdelt gulvvarme, så kun zonen ud mod ydervæggen opvarmes i løbet af forår og efterår, hvor der ikke er behov for fuld opvarmning.
 • Udluftning gennem solvægge eller atrium.
 • Tilslutning af varmtvandsbeholder til solvarme.
 • At samle installationer i et fælles fremføringssystem. Når de er samlet, er de nemme at reparere og vedligeholde, og der skal kun laves ét hul i væggen, når de føres ind.
 • At lave varmerør så korte som muligt. Det vil begrænse deres varmetab.
 • Isolering af tekniske anlæg og rør.
 • Kølerum/viktualierum/fadebur ved nordvendte vægge.
 • Brug af lokalt producerede materialer, der ikke er belastet af et stort energiforbrug til transport.
 • Brug af ubearbejdede eller kun lidt bearbejdede materialer.
 • Brug af FSC-mærket træ.
 • Brug af materialer, der kan genbruges direkte, eller som kun kræver en let bearbejdning inden genbrug.
 • En minimal brug brug af metaller. Metaller som stål, zink og aluminium kræver meget energi at fremstille. Bl.a. zink har dog den store fordel, at det potentielt kan genanvendes 100 procent ved at blive smeltet om. Dermed er bæredygtigheden i orden på det område.
 • Regnvandsopsamling.
 • Brug af regnvand til toiletskyl, vask og havevanding.
 • Lægivende beplantning i haven.

Hvilke arkitektoniske overvejelser kræver bæredygtige løsninger? 

Bæredygtige initiativer gavner miljøet, økonomien og din sundhed. Men inden du vælger en eller flere bæredygtige løsninger i din bolig, bør du tage højde for, om løsningerne vil se harmoniske ud. Altså om solcellerne på taget eller den udvendige efterisolering gør huset grimmere og dermed forringer dets værdi i en salgssituation. 

Solenergianlæg

Vil du etablere solenergianlæg - solvarme, solceller, solvægge eller glashuse - er det vigtigt, at placeringen gennemtænkes, så huset ikke skæmmes. Det er vigtigt, at linjerne i huset respekteres, så anlægget ikke ser påklistret ud og gør huset "ubalanceret".

Skal du udskifte taget, er det oplagt at planlægge placering af solfanger eller solceller i samme ombæring. På den måde kan anlægget indgå i tagkonstruktionen som et integreret element, der er placeret optimalt i forhold til ydelse og æstetik. Desuden vil solfanger og solceller erstatte tagbelægning på de arealer, de dækker, og derved sparer du penge til tagmateriale.

Når du etablerer solfangere og solceller, skal du være opmærksom på skyggegivende elementer som kviste, udhæng, træer m.m. Især solceller er meget følsomme over for skygge, som kan nedsætte deres ydelse betragteligt.

Efterisolering

Ved udvendig efterisolering af husets facade er det vigtigt, at facaden afsluttes pænt omkring døre og vinduer for at bevare husets karakter.

Skal huset have ny tagbelægning og et ekstra lag isolering i samme ombæring, skal du være opmærksom på, at taget ikke bliver for stort (tykt), så det ser ud, som om huset har fået en hue over sig.

Vinduer og dagslys

Det er ikke altid nødvendigt at udskifte gamle vinduer med kun et enkelt lag glas. Hvis træet er velholdt og af god kvalitet, kan det være meget bedre, også rent energimæssigt, at få lavet koblede rammer på det gamle vindue med en indvendig rude af energiglas.

Det giver et bedre energiregnskab end for en almindelig energirude, og de smalle sprosser i den oprindelige rude bevares, hvilket er en arkitektonisk fordel for husets samlede udtryk.

Nogle ombygninger er så gennemgribende og forandrende, at der ikke er mange spor af det oprindelige udtryk tilbage. I det tilfælde vil det nok passe bedre at bruge vinduer i "moderne" udformning.

Det er vigtigt at trække dagslys ind i din bolig for indeklimaet og din sundheds skyld. Det kan gøres med velplacerede store vinduesåbninger (gerne høje vinduer, som sikrer lys langt ind i rummet), glasfacader og ovenlys. Lyse overflader og relativt glatte overflader hjælper også dagslyset ind i rummet.

Anvendelse af træ

Træ som byggemateriale har fået en renæssance. Det er der mange årsager til - det er nemt at bearbejde, det kan være hensigtsmæssigt ved tilbygninger, og det er forholdsvis billigt (afhængigt af træsort).

Ved valg af træ skal du arkitektonisk se på huset som en helhed. Passer træet til huset, og passer træsorten til bygningen (gulligt lærketræ er måske ikke det bedste til røde sten)? Husk også, at alt udvendigt træ skal overfladebehandles, da det ellers nedbrydes af vind og vejr.

Svanemærkning af huse 

Svanen er et af Danmarks to officielle miljømærker, og det eneste der bruges til miljømærkning af huse.

Siden 2005 har det været muligt for producenter af nye huse af få dem Svanemærket, hvis de levede op til kravene. Svanemærkede huse findes i dag både som énfamiliehus, dobbelthus, rækkehuse og etagebyggeri.

Hvilke fordele er der ved at købe et Svanemærket hus?

Et Svanemærket hus har en lille påvirkning på miljøet og et godt indeklima.

For at gøre huset så miljøvenligt som muligt stilles der krav:

 • At huset har et begrænset brug af byggematerialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
 • At huset skal kunne bruges ved et lavt energiforbrug.
 • At byggeaffald skal håndteres miljørigtigt.
 • At der er en drifts- og vedligeholdelsesplan for huset.
 • At det er muligt at opnå et godt indeklima i huset.

Er et Svanemærket hus dyrere?

Et Svanemærket hus har ofte en højere kvadratmeterpris end et tilsvarende standardhus, da mærkningen stiller krav om, at der anvendes materialer, som er miljøvenlige og gode for indeklimaet. Samtidig kan kravet til et lavt energiforbrug også være med til at gøre huset dyrere, da der skal bruges ekstra til isolering og lignende. Til gengæld vil huset så ofte være billigere i drift.

For selvom huset er lidt dyrere at bygge pr. kvadratmeter, behøver det ikke at være dyrere at bo i på langt sigt. Miljømærkning Danmark har beregnet, at man kan spare cirka 2.500 kroner om året ved at bo i et Svanemærket hus i forhold til et almindeligt moderne standardhus, fordi udgifterne til varme, el og vand er lavere. Så når man skal vurdere økonomien i et Svanemærket hus er det vigtigt både at regne på byggeprisen og på de løbende udgifter efter indflytning.