Hvad er bølgeeternitplader?

Der ligger bølgeeternitplader på næste alle parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Bølgeeternit er et armeret cementbaseret produkt (fibercement), der er udviklet til at modstå strenge klimatiske påvirkninger. Pladen er bygget op af mange tynde, sammenpressede lag, der hver især er en armeret plade. Denne opbygning i kombination med bølgeformen giver pladens styrke og stivhed.

Bølgeeternit er et tagmateriale, der har været meget omtalt, fordi pladerne tidligere indeholdt asbest. Problemet med den asbestholdige bølgeeternit er, at der specielt i disse år, er mange af de ældre parcelhustage med asbest, der trænger til at blive udskiftet. Da asbest er sundhedsskadeligt, er der meget strenge krav til, hvordan bølgeeternit med asbest skal håndteres. Du kan læse mere om det på arbejdstilsynets hjemmeside www.arbejdstilsynet.dk.

Er der asbest i nye bølgeeternitplader?

Nej, der er ikke asbest i nye bølgeeternitplader. Der blev brugt asbest i bølgeeternitplader frem til 1988, men allerede i 1986, blev brugen af asbest betydeligt begrænset. Siden 1984 har det dog været muligt at få eternitplader helt uden asbest. Det kan derfor være lidt svært at vide, om der er asbest i pladerne fra den periode. Du kan bruge denne oversigt til at vurdere sandsynligheden for, om eternitpladerne på dit hus indeholder asbest.

  • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
  • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du vil undersøge, om husets tagplader indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af dem. Her vil der i mange tilfælde være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1 indeholder pladen asbest.

Der findes undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af nedslidning eller pladerne helt kan være uden tal. Hvis ikke du kan aflæse tallene eller kender alderen på pladerne, bør man få lavet en analyse for at få det dokumenteret.

Hvilke størrelser bølgeeternitplader findes der?

Målene på bølgeeternitplader er lidt forskellige, afhængigt af producent. Men overordnet set er bredden på bølgeplade omkring 1,1 meter.

Længden fås i to mål, omkring 60 cm og 1,1 meter. Bølgepladerne fås i forskellige farver, typisk grå, sort og teglrød. Nogle plader er overfladebehandlede. På producenternes hjemmeside kan du se udvalget af typer, størrelser og farver.

Hvad koster det at få lagt et bølgeeternittag?

Prisen for et bølgeeternittag, inklusive arbejdsløn til montering og moms, ligger omkring 550-660 kr. pr. kvadratmeter (priser januar 2014). Materialeprisen varierer ikke meget men der er lidt mere arbejde med at lægge de mindre plader end de store plader. Desuden har tagkonstruktionen også betydning. Er der skotrender, kviste eller andet, vil prisen være lidt højere.

Hvor længe holder et tag af bølgeeternitplader?

Cembrit giver 15 års garanti på sine tagplader, men alle bølgeplader burde uden problemer kunne ligge 20-30 år. Bølgeeternitplader kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos kan man børste det af med en stiv kost.

Kræver et nyt tag med bølgeeternitplader undertag?

Der er ikke noget krav om, at der skal være undertag på et bølgeeternittag. Pladerne anses for at være 100 procent tætte. Bølgeeternitplader kan lægges på tage med lav hældning helt ned til 14 grader.

Der er ikke noget entydigt tegn på, at eternittaget er udskiftningsmodent. Eternitpladernes overflade kan se lidt nedbrudt og grim ud, uden at taget er utæt. Er taget imidlertid utæt, kan der ske omfattende råd- og svampeskader i tagkonstruktionen, inden utæthederne for alvor bliver synlige. Med tiden bliver de gamle eternitplader hårde og sprøde og kan ikke længere optage de bevægelser, som skiftende temperaturer og fugtforhold medfører. Begyndende revnedannelser især i bølgepladernes top og bund er tegn på, at pladerne er ved at være nedslidte. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder.

Andre årsager til utæt tag

Selvom eternitpladerne er i god stand, er det ikke nogen garanti for, at taget er tæt. Fejl i konstruktion og udførelse eller problemer med taget, som er stødt til senere, kan i sig selv skabe utætheder, og jo mere kompliceret taget er i form af sammenskæringer og gennembrydninger (fx ovenlys og kviste), desto mere sårbart er det.

Forkert udførte inddækninger i samlinger er en hyppig årsag til utætheder. Er du det mindste i tvivl om årsagen til utætheder, bør du lade en fagmand - en arkitekt, konstruktør eller anden rådgiver - kigge på taget.

Kan du gøre noget for at forlænge tagets levetid?

Begroninger på taget i form af alger og mos har ifølge undersøgelser vist sig ikke at have større betydning for nedbrydning af tagdækningen. Men mange foretrækker alligevel at få renset taget af kosmetiske hensyn.

Tagmaling

Det også populært at lade bølgeeternittaget male, hvis det er blevet grimt i overfladen. Malingen har ifølge Cembritt dog ingen indflydelse på tagets levetid. Byg-erfa har også undersøgt om afrensning og maling forlænger levetiden på pladerne, og det er der, ifølge deres resulatater, ikke noget der tyder på. Ifølge Cembritt bør kun eternitplader, som oprindeligt har været overfladebehandlet, males. På ubehandlede eternitplader kan malingen skabe spændinger, som medfører revnedannelser, så disse plader bør altså ikke males. Plader, hvor kun overfladen er slidt, kan godt males, mens revnede og afskallede plader bør udskiftes.

Det er meget vigtigt at reglerne fra arbejdstilsynet overholdes, hvis du begynder at gøre noget ved et tag, der indeholder asbest.

Kan bølgeeternitplader lægges på alle hustyper?

Der kan i princippet lægges bølgeeternit på alle hustyper. Men udskifter du husets tagbelægning med en helt anden type end den oprindelige, skal du sikre dig, at den nye passer til huset. Bølgeeternitplader er en ”let tagbelægning” i modsætning til tegl. Så du kan godt skifte tagbelægning fra teglsten til bølgeeternitplader.

Du skal overveje tagbelægningens farve. Vil du forsætte med den nuværende farve eller ændre den? Det kan være svært at sige, hvilken farve der passer bedst til huset, men et godt råd er at se sig om i nabokvarteret på de andre huses farvesammensætning, muroverflader, vinduer og tage. Du kan også kontakte en arkitekt, som kan vejlede dig om æstetik og farvevalg.

Vælger du en speciel farve til taget på dit hus, kan du få problemer med at sælge huset, hvis det nye tag ikke falder i flertallets smag.

Hvor kan du se tage af bølgeeternitplader?

I mange danske parcelhuskvarterer med huse fra 1960'erne og op til 80'erne er mange tage af bølgeeternit. Især i provinsen er det et meget anvendt tagmateriale. Også mange landejendomme har tag af bølgeeternitplader.

Hvilke love og regler gælder for tage med bølgeeternitplader?

Det er ikke unormalt, at lokalplaner for de enkelte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om, hvordan og af hvilke materialer taget skal laves, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre den originale tagtype.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets udformning.

Må og kan du selv lægge et tag af bølgeeternitplader?

Bølgeeternitplader er forholdsvis nemme at lægge og burde være en overkommelig opgave, hvis du har lidt håndværkersnilde.

De fleste producenter har montagevejledninger, som du kan arbejde efter. Desuden kan du henvende dig til producenten, hvis du har uddybende spørgsmål.

Sammenligning af udvalgte materialer til dit tag

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
24,42
Tagplader af fibercement
5,00
Tagpap
4,49
Tegltagsten
15,88
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.