Hvad er fibercementbølgeplader?

Fibercementbølgeplader, cementbølgeplader, bølgeplader, eternitbølgeplader – de bølgeformede tagplader kaldes mange ting. Bølgepladerne er et fiberarmeret cementbaseret produkt, deraf navnet fibercement.

Fibercement produceres i forskellige former og til forskellige formål. Mest kendt er nok bølgepladerne, men der findes også andet tagmateriale af fibercement som kunstskifter, samt facadeplader.

Materialet er udviklet til at modstå strenge klimatiske påvirkninger. Pladen er bygget op af mange tynde, sammenpressede lag, der hver især er en fiberarmeret plade. Denne opbygning i kombination med bølgeformen giver pladen styrke og stivhed.

Der ligger bølgepladetag på næste alle parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne.

Fibercementbølgeplader er et tagmateriale, der har været meget omtalt, fordi pladerne tidligere har indeholdt asbest, som er sundhedsskadeligt og blandt andet kan give kræft i lungerne og lungehinderne, hvis man indånder det. Problemet med de asbestholdige bølgepladetage er, at der specielt i disse år er mange af dem, der trænger til at blive udskiftet. På grund af sundhedsfaren ved arbejde med asbest er der meget strenge krav til, hvordan fibercementbølgeplader med asbest skal håndteres. Det kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside. Arbejdstilsynets regler om arbejde med asbest gælder også for private, selvom Arbejdstilsynet ikke er tilsynsmyndighed i forhold til boligejere, som selv håndterer asbest.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

  • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
  • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Er der asbest i nye fibercementbølgeplader?

I de oprindelige bølgeplader af fibercement bestod fibrene i pladerne af asbest. Disse plader blev produceret på fabrikken Dansk Eternit, og derfor kom pladerne til at hedde eternitbølgeplader og tage med plader fra fabrikken blev omtalt som eternittage.

I nye fibercementbølgeplader er der ikke asbest.

Der blev brugt asbest i fibercementplader frem til 1988, men allerede i 1986 blev brugen af asbest betydeligt begrænset, og fra 1984 har det været muligt at få fibercementplader helt uden asbest. Du kan derfor ikke automatisk vide, om der er asbest i pladerne fra den periode. I faktaboksen kan du se, hvordan du tjekker, om tagpladerne indeholder asbest.

Hvilke størrelser fibercementbølgeplader findes der?

Målene på bølgepladerne er lidt forskellige afhængig af, hvor de er produceret, men overordnet set er bredden på bølgepladerne omkring 1,1 meter.

Længden fås i to mål; omkring 60 cm og 1,1 meter.

Bølgepladerne fås i forskellige farver, typisk grå, sort og teglrød. Nogle plader er overfladebehandlede.

Hvad koster det at få lagt et fibercementbølgetag?

Prisen for et bølgepladetag, inklusiv moms og arbejdsløn til montering, ligger omkring 940-1.000 kr. pr. kvadratmeter (2024 priser). Materialeprisen varierer ikke meget, men der er lidt mere arbejde i at lægge de mindre plader end de store plader. Desuden har tagkonstruktionen også betydning. Er der skotrender, kviste eller andet, vil prisen være lidt højere.

Hvor længe holder et tag af fibercementbølgeplader?

Fabrikanterne giver op til 20 års garanti på deres tagplader, men alle bølgeplader burde uden problemer kunne ligge 20-30 år. Bølgeplader kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos på dem, kan man børste det af med en stiv kost.

Kræver et nyt tag med fibercementbølgeplader undertag?

Der er ikke noget krav om, at der skal være undertag under et bølgepladetag. Pladerne anses for at være 100 procent tætte. Bølgeplader kan lægges på tage med lav hældning helt ned til 14 grader.

Der er ikke noget entydigt tegn på, at bølgepladetaget er udskiftningsmodent. Pladernes overflade kan se lidt nedbrudt og grim ud, uden at taget er utæt. Er taget imidlertid utæt, kan der ske omfattende råd- og svampeskader i tagkonstruktionen, inden utæthederne for alvor bliver synlige.

Med tiden bliver de gamle bølgeplader hårde og sprøde og kan ikke længere optage de bevægelser, som skiftende temperaturer og fugtforhold medfører. Begyndende revnedannelser især i bølgepladernes top og bund er tegn på, at pladerne er ved at være nedslidte. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder.

Andre årsager til utæt tag

Selvom fibercementbølgepladerne er i god stand, er det ikke nogen garanti for, at taget er tæt. Fejl i konstruktion og udførelse eller problemer med taget, som er stødt til senere, kan i sig selv skabe utætheder, og jo mere kompliceret taget er i form af sammenskæringer og gennembrydninger (fx ovenlys og kviste), desto mere sårbart er det.

Forkert udførte inddækninger i samlinger er en hyppig årsag til utætheder. Er du det mindste i tvivl om årsagen til utætheder, bør du lade en fagperson – en arkitekt, konstruktør eller anden rådgiver – se på taget.

Du skal være opmærksom på at du ikke må knække eller skære i fibercementbølgeplader, der indeholder asbest. Det er tilladt tage hele plader ned af taget. Skal du have fjernet et asbestholdigt bølgepladetag, bør du rådføre dig med fagfolk, som har tilladelse til og uddannelse i at arbejde med asbest.

Kan du gøre noget for at forlænge tagets levetid?

Begroninger på taget i form af alger og mos har ifølge undersøgelser vist sig ikke at have større betydning for nedbrydning af tagdækningen. Mange foretrækker dog alligevel at få renset taget af kosmetiske hensyn.

Du skal være opmærksom på, at en tagrensning kræver, at dem, der udfører arbejdet, er blevet undervist i det, og at de maskiner og materialer, der anvendes, er godkendt, samt at det vand, der anvendes, bliver opsamlet og ikke ledes ud i kloakken.

Tagmaling

Det er også populært at lade bølgepladetaget male, hvis det er blevet grimt i overfladen.. Byg-erfa har undersøgt, om afrensning og maling forlænger levetiden på pladerne, og det er der, ifølge deres resultater, ikke noget, der tyder på.

På oprindeligt umalede fibercementbølgeplader kan en nymalet overflade skabe spændinger, som medfører revnedannelser, så disse plader bør ikke males. Oprindeligt malede plader, hvor kun overfladen er slidt, kan godt males, mens revnede og afskallede plader bør udskiftes.

Det er meget vigtigt, at Arbejdstilsynets regler overholdes, hvis du begynder at gøre noget ved et tag, der indeholder asbest.

Kan fibercementbølgeplader lægges på alle hustyper?

Der kan i princippet lægges bølgeplader på alle hustyper. Men udskifter du husets tagbelægning med en helt anden type end den oprindelige, skal du sikre dig, at den nye passer til huset. Bølgeplader er en ”let tagbelægning” i modsætning til tegl. Så du kan godt skifte tagbelægning fra teglsten til fibercementbølgeplader.

Du skal overveje tagbelægningens farve. Vil du fortsætte med den nuværende farve eller ændre den? Det kan være svært at sige, hvilken farve, der passer bedst til huset, men et godt råd er at se sig om i nabokvarteret på de andre huses farvesammensætning, muroverflader, vinduer og tage. Du kan også kontakte en arkitekt, som kan vejlede dig om æstetik og farvevalg.

Vælger du en speciel farve til taget på dit hus, kan du få problemer med at sælge huset, hvis det nye tag ikke falder i flertallets smag.

Hvor kan du se tage af bølgeplader?

I mange danske parcelhuskvarterer med huse fra 60'erne og op til 80'erne er mange tage af fibercementbølgeplader. Også mange landejendomme har tag af bølgeplader.

Hvilke love og regler gælder for tage med fibercementbølgeplader?

Det er ikke unormalt, at lokalplaner for de enkelte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om, hvordan og af hvilke materialer taget skal laves, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre den originale tagtype.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets udformning.

Må og kan du selv lægge et tag af fibercementbølgeplader?

Bølgeplader er forholdsvis nemme at lægge og burde være en overkommelig opgave, hvis du har lidt håndværkersnilde.

De fleste producenter har montagevejledninger, som du kan arbejde efter. Desuden kan du henvende dig til producenten, hvis du har uddybende spørgsmål.

Skal du først tage et gammelt bølgepladetag ned, som indeholder asbest, skal du som tidligere nævnt følge Arbejdstilsynets regler, og du bør derudover rådføre dig med professionelle.

Sammenligning af udvalgte materialer til dit tag

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
44,50
Tagpap
4,91
Tegltagsten
15,61
Tagplader af fibercement
5,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.